Data centri 2024

PC Press: HTC Touch Pro 2, prijatno iznenađenje

htc-touch-pro2 Po­sle ve­li­kog us­pe­ha mo­de­la HTC TyTN 1 i 2 kao i Touch Pro, HTC nas je pri­ja­tno i­zne­na­dio no­vi­te­tom po­zna­tog ime­na: To­uch Pro 2. U pi­ta­nju je HTC‑ova „te­ška ar­ti­lje­ri­ja“, All‑in‑One uređaj za za­htev­ne po­slov­ne ko­ri­sni­ke, če­tvrti u ovoj li­ni­ji pro­i­zvo­da. Ne ta­ko ori­gi­na­lan i­zgled (pod­seća na iPhone) na­do­knađuje spis­kom ka­rak­te­ris­ti­ka.

HTC nas je na­vi­kao na vrhun­ski kva­li­tet i­zra­de, što smo već pri­li­kom prvog kon­tak­ta i ose­ti­li. Na pre­dnjoj stra­ni, is­pod e­kra­na di­ja­go­na­le 3,6“, na­la­ze se četi­ri fun­kcij­ska tas­te­ra is­ta kao kod Storm‑a. S le­ve stra­ne je Volume tas­ter. Ve­za sa pu­njačem, računa­rom i ek­ster­nom o­pre­mom re­ali­zo­va­na je pre­ko mi­ni USB por­ta. Na po­leđini se, po­red ka­me­re, na­la­zi prvi no­vi­tet, ve­li­ki zvučnik sa Mute tas­te­rom – na­go­ve­štaj na­me­ne ovog PDA te­le­fo­na. Pomi­ca­njem e­kra­na ude­sno do­la­zi­mo do QWERTY tas­ta­tu­re na ko­joj palčevi­ma mo­že­te ve­oma brzo ku­ca­ti. Za­mer­ke ko­ri­sni­ka su uro­di­le plo­dom pa je po­no­vo mo­guće is­ko­si­ti e­kran u o­dno­su na tas­ta­tu­ru, ma­da je to učini­lo uređaj te­žim – dos­ti­gao je 175 gra­ma, ma­da je za­o­blje­nim ivi­ca­ma i ma­lom de­blji­nom sma­njen efe­kat glo­ma­znos­ti, što je bio je­dan od ra­zlo­ga za­što na ovom mo­de­lu ni­je is­ko­rišćen veći e­kran, ko­ji ima Touch HD.

Pročitajte i:  Alarmantni propust u bezbednosti Android TV uređaja može dovesti do ugrožavanja vaše Gmail adrese

HTC mo­de­li već go­di­nu  da­na ima­ju Qualcomm čip­set sa pro­ce­so­rom na 528 MHz, a ras­po­lo­ži­vih 288 MB RAM i 512 MB ROM me­mo­ri­je obe­zbeđuju kom­fo­ran rad pre­in­sta­li­ra­nih i ko­ri­sničkih a­pli­ka­ci­ja. Pro­ši­ri­vost je re­ali­zo­va­na kroz microSD slot, a po­red svih očeki­va­nih har­dver­skih ka­rak­te­ris­ti­ka HTC je po­se­bnu pa­žnju po­sve­tio da­ljem pri­la­gođava­nju TouchFLO3D ko­ri­sničkog in­ter­fej­sa. Po to­me se HTC uređaji ra­zli­ku­ju od os­ta­lih Windows Mobile PDA te­le­fo­na. WVGA re­zo­lu­ci­ja (480×800) pik­se­la is­ko­rišćena je mak­si­mal­no, a sis­te­mom ta­bo­va po­de­lje­ne su ce­li­ne.

htc-touch-pro1

U o­dno­su na pret­ho­dni­ke no­vost je ori­jen­ta­ci­ja ka po­slov­nim ko­ri­sni­ci­ma i efi­ka­snom obav­lja­nju kon­fe­ren­cij­skih po­zi­va. Ta­ko je ovo prvi mo­del ko­ji ima im­pre­si­van zvučnik i mi­kro­fon sa Noise Cancellation te­hno­lo­gi­jom – do­volj­no je pos­ta­vi­ti ga na sre­di­nu sto­la i sas­ta­nak sa uda­lje­nom gru­pom mo­že da počne. Ne­po­sre­dno is­pod ka­me­re sme­šten je i tas­ter za priv­re­me­no is­ključiva­nje mi­kro­fo­na (Mute) a kroz ko­ri­snički in­ter­fejs omo­gućeno je la­ko ini­ci­ra­nje po­zi­va ka vi­še oso­ba. Una­pređen je i način uno­sa tek­sta, a po­što WM uređaji po­dra­zu­me­va­ju pos­to­ja­nje re­zis­tiv­nog e­kra­na ose­tlji­vog na do­dir, unos je mo­guć ka­ko prstom ta­ko i nok­tom ili pri­lo­že­nim stylus‑om. Od­ziv tas­te­ra re­ali­zo­van je krat­kim vi­bri­ra­njem, a po­što ovaj mo­del po­se­du­je i pra­vu tas­ta­tu­ru, pret­pos­tav­lja se da će većina tek­sta bi­ti une­ta na taj način.

Pročitajte i:  Microsoft najavio otpuštanja i restruktuiranje svoje Mixed reality divizije

Po­se­bno po­mi­nje­mo a­pli­ka­ci­je Calendar i Stocks, ko­je su pre­trpe­le pro­me­ne u o­dno­su na pret­ho­dne mo­de­le, pa je uz zna­tno lak­ši pre­gled pred­sto­jećih oba­ve­za u je­dnom od ta­bo­va mo­guće pra­ti­ti sta­nje na ber­zi. TouchFLO3D je u pot­pu­nos­ti za­me­nio Start me­ni pa se umes­to nje­ga po­kreće mre­ža iko­ni­ca ko­je pred­stav­lja­ju čes­to ko­rišćene pro­gra­me. Iz All Programs do­la­zi­te do os­ta­lih, a sva po­de­ša­va­nja je mo­guće oba­vi­ti kroz ovaj al­ter­na­tiv­ni ko­ri­snički in­ter­fejs. Na­lik na iPhone, kli­začima je mo­guće pos­ta­vi­ti sve pa­ra­me­tre, po­de­si­ti alar­me i ko­nek­ci­je, a Customize Tabs op­ci­ja omo­gućava pro­me­nu re­do­sle­da pri­ka­za­nog sa­drža­ja. In­te­gri­sa­na Opera za dže­pne uređaje je po­bolj­ša­na pa se u kom­bi­na­ci­ji sa ek­ster­nom tas­ta­tu­rom i ve­li­kom re­zo­lu­ci­jom pri­kaz In­ter­net stra­ni­ca zna­tno po­pra­vio.

Po­drža­ni su svi načini po­ve­zi­va­nja, ko­ji­ma je mo­guće u­prav­lja­ti kroz Communications op­ci­ju, a GPS pri­jem­nik je mo­guće is­ko­ris­ti­ti pre­ko ve­li­kog bro­ja ras­po­lo­ži­vih pro­gra­ma (iGo, Garmin, N‑Drive…) ili uz in­te­gri­san Google Maps. Po­držan je Bluetooth 2,1 kao i Wireless 802.11b/g, a ve­za s mo­bil­nim ope­ra­to­rom je 3G/HSDPA sa mak­si­mal­nih 7,2 Mbps.

U re­al­nom ra­du, Touch Pro 2 se po­na­ša ži­va­hno, čak i uz čes­to skla­pa­nje tas­ta­tu­re i ro­ti­ra­nje e­kra­na. Upo­tre­blji­vost uređaja je ve­li­ka, prven­stve­no zbog ve­li­ke re­zo­lu­ci­je i brzog pro­ce­so­ra. In­te­gra­ci­ja sa sto­nim računa­ri­ma re­ali­zo­va­na je kroz ActiveSync, a po­dra­zu­me­va se ko­rišćenje Microsoft Outlook‑a ka­ko bi bio is­ko­rišćen pun po­ten­ci­jal Windows Mobile plat­for­me. Za­mer­ke ima­mo prven­stve­no na te­ži­nu, a za­tim i ka­me­ru, ko­ja bi kod ova­ko ek­sklu­ziv­nog uređaja mo­ra­la da bu­de kva­li­te­tni­ja i veće re­zo­lu­ci­je.

Pročitajte i:  Google ulaže milijardu evra u Finsku

PC Press #156, Marko Savković

ComTrade Shop

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , ,