Računari i Galaksija

PC Press: HTC Touch Pro 2

PCPress-HTC-Touch-Pro-2 To­uch Pro 2 je HTC‑ova te­ška ar­ti­lje­ri­ja, All‑in‑One uređaj za za­htev­ne ko­ri­sni­ke. QWERTY tas­ta­tu­ra, im­pre­si­van zvučnik, no­ise can­cel­la­ti­on mi­kro­fon i no­vi To­u­chFLO3D in­ter­fejs sa­mo su ne­ki od aduta — Marko Savković

Već smo se sre­ta­li sa vo­dećim HTC mo­de­lom iz li­ni­je po­slov­nih te­le­fo­na sa Windows Mobile ope­ra­tiv­nim sis­te­mom. To­uch Pro 2 je HTC‑ova „te­ška ar­ti­lje­ri­ja“, All‑in‑One uređaj za za­htev­ne po­slov­ne ko­ri­sni­ke, ko­ji već spis­kom ka­rak­te­ris­ti­ka na ku­ti­ji ma­mi o­smeh ka­ko te­hnički pot­ko­va­nog ek­sper­ta ta­ko i po­slov­nog ko­ri­sni­ka. Smi­ca­njem e­kra­na ude­sno do­la­zi­mo do QWERTY tas­ta­tu­re na ko­joj je mo­guće palčevi­ma ve­oma brzo uno­si­ti tekst. Za­mer­ke ko­ri­sni­ka su uro­di­le plo­dom pa je po­no­vo mo­guće is­ko­si­ti e­kran u o­dno­su na tas­ta­tu­ru, ma­da je to uređaj učini­lo te­žim – sa­da ima 175 gra­ma. Ipak, za­o­blje­nim ivi­ca­ma i ma­lom de­blji­nom sma­njen je efe­kat glo­ma­znos­ti.

Po­red očeki­va­nih har­dver­skih ka­rak­te­ris­ti­ka, HTC je po­se­bnu pa­žnju po­sve­tio da­ljem pri­la­gođava­nju TouchFLO3D ko­ri­sničkog in­ter­fej­sa. Ovo je prvi mo­del ko­ji na po­leđini ima im­pre­si­van zvučnik i mi­kro­fon sa noise cancellation te­hno­lo­gi­jom. Do­volj­no je pos­ta­vi­ti ga na sre­di­nu sto­la i sas­ta­nak sa uda­lje­nom gru­pom mo­že da počne, a kroz ko­ri­snički in­ter­fejs je omo­gućeno la­ko ini­ci­ra­nje po­zi­va ka vi­še oso­ba. Na­lik na iPhone, kli­začima je mo­guće pos­ta­vi­ti sve pa­ra­me­tre, po­de­si­ti alar­me i ko­nek­ci­je, a Customize Tabs op­ci­ja omo­gućava pro­me­nu re­do­sle­da pri­ka­za­nog sa­drža­ja. In­te­gri­sa­na Opera je po­bolj­ša­na pa se u kom­bi­na­ci­ji sa ek­ster­nom tas­ta­tu­rom i ve­li­kom re­zo­lu­ci­jom pri­kaz Web stra­ni­ca zna­tno po­pra­vio.

Pročitajte i:  Reddit i ugovor o obuci AI za prodaju sadržaja

Po­drža­ni su svi načini po­ve­zi­va­nja ko­ji­ma je mo­guće u­prav­lja­ti kroz Communications op­ci­ju a GPS pri­jem­nik je mo­guće is­ko­ris­ti­ti pre­ko ve­li­kog bro­ja ras­po­lo­ži­vih pro­gra­ma (iGo, Garmin, N‑Drive…) ili uz in­te­gri­san Google Maps. U re­al­nom ra­du, Touch Pro 2 se po­na­ša ži­va­hno, čak i uz čes­to skla­pa­nje tas­ta­tu­re i ro­ti­ra­nje e­kra­na. Upo­tre­blji­vost uređaja je ve­li­ka prven­stve­no zbog ve­li­ke re­zo­lu­ci­je i brzog pro­ce­so­ra. In­te­gra­ci­ja sa sto­nim računa­ri­ma re­ali­zo­va­na je kroz ActiveSync, a po­dra­zu­me­va se ko­rišćenje Microsoft Outlook‑a ka­ko bi bio is­ko­rišćen pun po­ten­ci­jal Windows Mobile plat­for­me.

Za­mer­ke upućuje­mo pre sve­ga ma­si, a za­tim i ka­meri, ko­ja bi kod ova­ko ek­sklu­ziv­nog uređaja mo­ra­la da bu­de kva­li­te­tni­ja i veće re­zo­lu­ci­je. Osim u ma­lo­pro­da­ji, ovaj izu­ze­tni te­le­fon mo­že­te na­ba­vi­ti i uz ugo­vor, kod VIP‑a.

 

Dimenzije (mm)

116×59×17

Masa (g)

175

Procesor (MHz)

528

Operativni sistem

WM 6.1 Pro

Korisnički interfejs

HTC TouchFLO 3D

RAM (MB)

288

ROM (MB)

512

Proširenja

microSDHC

Bluetooth / WiFi

/

Prenos podataka

H/E/G

Video- pozivi / Kamera

/ 3.2 Mp AF

Dijagonala ekrana

3.6”

Rezolucija ekrana

800×480

Tastatura

GPS

Baterija (mAh)

1500

Cena (din)

od 29.999

VIP: www.vi­pmo­bi­le.rs

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , ,