Računari i Galaksija

PC Press: malizalogaj.com

malizalogaj.com 

PCPress-malizalogaj Nas­tav­lja­mo sa uži­va­njem u i­zvrsnoj hra­ni. Ma­li­Za­lo­gaj je brz, je­dnos­ta­van i uku­san. Pri­la­gođen je sva­ko­me i ne izis­ku­je mno­go tru­da i ve­šti­ne.

Ma­što­vit je i ne­običan, ta­ko da mo­že da iza­zo­ve fan­tas­tičan efe­kat na ne­na­jav­lje­ne gos­te ko­ji ba­nu pot­pu­no neočeki­va­no i po­gre­šno po­mi­sle da su us­pe­li da vas za­te­knu nes­prem­ne i bes­po­moćne da ih pri­ja­tno i­zne­na­di­te.

Sajt sa­drži oko četi­ri sto­ti­ne pro­bra­nih re­ce­pa­ta počev­ši od pre­dje­la, su­pa, sa­la­ta i glav­nih je­la, pre­ko uma­ka, me­sa, ri­be i pe­ci­va, pa za­ključno sa tor­ta­ma, ko­lačima i os­ta­lim de­ser­ti­ma.

PC Press

Facebook komentari:
Pročitajte i:  PC Press Giveaway za 3K pretplatnika na YouTube-u!
SBB

Tagovi: ,