PC Press: Odgovori tek slede – Microsoft Office 2010, Ribbon Reloaded

PCPress-Office-2010_1 Svi glav­ni pro­gra­mi sadrže sa­mo ri­bon, ko­ji se ko­načno može pre­uređivati. Tako nakon “trakaste” produktivnosti, stiže i fleksibilnost za one koji uz prilagođavanje žele da postignu još veću produktivnost 0

Dragan Grbić

In­sta­la­ci­ju pro­bne ver­zi­je sis­te­ma Microsoft Office 2010 sačinja­va de­set glav­nih pro­gra­ma. To su Access, Excel, par ko­ji čine InfoPath Designer i InfoPath Editor, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, SharePoint Workspace (bivši Groove) i Word. Ni­su nam bi­li ras­po­loživi dodatni pro­gra­mi Visio, Project i SharePoint Designer, ma­da je i­zve­sno da nji­hov ra­zvoj teče pa­ra­lel­no. Ta­kođe, ova ver­zi­ja ne sadrži ni uvid ni­ti in­for­ma­ci­je o Office ser­ve­ri­ma. Vre­me za tes­ti­ra­nje je bi­lo krat­ko, a zva­ničnih in­for­ma­ci­ja još  ne­ma. Zbog to­ga se avan­tu­ra upo­zna­va­nja sve­la na ad hoc pre­gled ra­dne površine u po­tra­zi za no­vim fun­kci­onal­nos­ti­ma to­kom an­gažova­nja mno­gih do­ku­me­na­ta dav­no ra­zvi­je­nih za po­tre­be tes­ti­ra­nja i pi­sa­nja pri­ručni­ka. I to je bilo do­volj­no: ot­krili smo ne­ke za­nim­lji­ve no­vos­ti, vre­dne po­me­na.

Najpre smo otvorili o­mi­lje­ni­ program autora teksta i odmah videli: OneNote 2010 je do­bio ri­bon. Ri­bon su do­bi­li i glav­ni pro­zor Outlook‑a, Publisher i InfoPath. Da­kle, Office 2010 dos­tiže kon­zis­ten­tnost ra­dne površine, što je prvi znak da se pred na­ma na­la­zi ver­zi­ja sis­te­ma čiji za­da­tak će bi­ti da us­pos­ta­vi pu­nu rav­no­težu u ra­zvo­ju.

Office du­gme za pris­tup ko­man­da­ma za rad sa da­to­te­kom i pro­gra­mom je sa­da če­tvrtas­to i u ni­vou sa kar­ti­ca­ma ri­bo­na. Pra­vo i­zne­nađenje sle­di ka­da kli­kne­te na nje­ga: sadržaj je pre­uređen i bo­lje or­ga­ni­zo­van. Ne­ma više du­gma­di za op­ci­je pro­gra­ma i za­tva­ra­nje do­le de­sno, ne­go pos­to­ji ure­dno složen niz ko­man­di na le­voj stra­ni, a u pros­to­rom do­mi­ni­ra pas­tel­na bo­ja ko­ja „pri­pa­da“ pro­gra­mu. I­zbor po­se­bnih ko­man­di o­tva­ra bo­ga­ti pa­nel na de­snoj stra­ni, a tu ima po­zi­tiv­nih po­ma­ka. Po­se­bno i­zdva­jamo pa­nel za štam­pa­nje, ko­ji je re­mek‑de­lo er­go­no­mi­je. U ovom svo­jev­rsnom hi­bri­du ko­man­di Page Layout, komandi za i­zbor op­ci­ja štam­pa­nja i o­kna Print Preview, pos­tav­ljaćete sve pa­ra­me­tre za štam­pa­nje kao i ne­ka­da. Ra­zli­ka je u to­me što je ovaj pa­nel sa­svim u du­hu ra­dne površine.

Pročitajte i:  GoPro: Pojednostavite upravljanje ljudskim resursima najefikasnijim rešenjima

Ka­pi­tal­na no­vos­t jeste to što naj­zad možete da pre­uređuje­te sadržaj ri­bo­na! To smo ot­krili kad smo hteli da u­ključimo kar­ti­cu Developer. Za­teći ćete se u pa­ne­lu ko­ji je ve­oma na­lik onom ko­ji ko­ris­ti­te u Office‑u 2007 za uređenje pri­ručne tra­ke. Naj­pre, slo­bo­dni ste da u­ključite ili is­ključite bi­lo ko­ju kar­ti­cu na ri­bo­nu; u o­kvi­ru ri­bo­na, is­to možete da učini­te sa gru­pa­ma ko­man­di. Ta­kođe, možete da i­zme­ni­te re­do­sled kar­ti­ca ili gru­pa ili da ih pre­ime­nu­je­te; šta­više, slo­bo­dni ste da pre­ba­ci­te bi­lo ko­ju gru­pu na dru­gu kar­ti­cu i da je pos­ta­vi­te na želje­no mes­to – eto rešenja za one ko­ji su ne­go­do­va­li zbog ras­po­re­da ko­man­di. Pra­va po­slas­ti­ca tek sle­di: možete da na­pra­vi­te svo­ju kar­ti­cu ili ne­ku no­vu gru­pu na bi­lo ko­joj kar­ti­ci i da je po­pu­ni­te želje­nim ko­man­da­ma iz o­kna na le­voj stra­ni. Je­di­no što ne možete pre­inačiti jesu ko­man­de unu­tar pos­to­jećih gru­pa: nji­ma ne možete do­da­ti ni­ti iz njih i­zba­ci­ti ko­man­de. Ako in­sis­ti­ra­te na ta­kvoj i­zme­ni, mo­raćete da for­mi­ra­te no­vu gru­pu na­lik ori­gi­nal­noj. Ko­nac de­lo kra­si: pri­la­gođeni ri­bon možete i­zves­ti kao ce­li­nu u na­men­sku da­to­te­ku, pa je upo­tre­bi­ti na dru­gom računa­ru. A ako želi­te da opo­zo­ve­te pro­me­ne, bi­raćete da li to važi sa­mo za iza­bra­nu kar­ti­cu ili za ceo ri­bon.

Pročitajte i:  Koliko košta AI superkompjuter?

Pa­le­ta is­pod du­gme­ta Paste je pre­uređena kao skup vi­zu­el­no ras­po­zna­tlji­vih du­gma­di; to će si­gur­no po­moći ma­nje is­ku­sni­ma da oda­be­ru pra­vu op­ci­ju. Dru­ga no­vost je stav­ka u gru­pi Insert > Illustrations: na pa­le­ti Screenshots možete bi­ra­ti sli­ku pro­zo­ra među svim tre­nu­tno ak­tiv­nim pro­gra­mi­ma osim mi­ni­mi­zo­va­nih, a pros­ti klik će ume­tnu­ti sli­ku na oda­bra­no mes­to. Ako to ni­je ono što vam tre­ba sa e­kra­na, iza­braćete alat­ku za pro­i­zvolj­no ise­ca­nje sli­ke ko­ja ra­di ana­lo­gno onoj u pro­gra­mu OneNote.

Je­di­na pra­va ne­ja­snoća se o­dno­si na pos­to­jeći Visual Basic for Applications: ver­zi­ja 6.5 je ne­pro­me­nje­na u o­dno­su na Office 2007, što je loša vest jer ne podržava Unicode. Tre­ba­lo bi, jer ne­mo­gućnost ma­ni­pu­la­ci­je bi­lo ko­jim sku­pom zna­ko­va osim ne­do­ličnog CP1250 više ni­je pri­hva­tlji­va; naša ćiri­li­ca ni­je je­di­no pi­smo ko­je trpi.

Ovo je autoru teksta bi­la prva ad hoc pro­ve­ra ne­kog Microsoft Office pa­ke­ta bez pra­teće do­ku­men­ta­ci­je, po­sle više od dva­na­est go­di­na! I po­red oči­gle­dnog lu­ta­nja, mo­ramo pri­zna­ti da je bi­lo za­nim­lji­vo ot­kri­va­ti šta će do­ne­ti bu­dući Office pro­gra­mi. U da­tim u­slo­vi­ma ni­je bi­lo mo­guće i­zves­ti pu­nu ana­li­zu sušti­ne na­pre­do­va­nja sis­te­ma Microsoft Office, zbog čega broj­na pi­ta­nja os­ta­ju o­tvo­re­na. Tim te­ma­ma ćemo se ba­vi­ti to­kom je­se­njih me­se­ci, kad bude jav­no dos­tu­pna be­ta ver­zi­ja Microsoft Office‑a 2010, praćena pri­me­re­nom do­ku­men­ta­ci­jom. Dve di­le­me naj­više žulja­ju: hoće li se Microsoft stra­teški vra­ti­ti po­je­di­načnim ko­ri­sni­ci­ma na ko­je je oči­gle­dno za­bo­ra­vio u pret­ho­dnom dužem pe­ri­odu i ka­kav je plan bu­dućih online Office pro­gra­ma, bez ko­jih Microsoft ri­zi­kuje da i­zgu­bi sta­tus naj­važni­jeg pro­i­zvođača kan­ce­la­rij­skog so­ftve­ra. Ova dva pi­ta­nja bi mo­gla da se pre­to­pe u je­dno: po­tre­ba za desktop pro­gra­mi­ma neće nes­ta­ti, ali će po­je­di­načni ko­ri­snik za­hte­va­ti sve­obu­hva­tnu ras­po­loživost svo­jih online do­ku­me­na­ta.

Pročitajte i:  Microsoft je kažnjen sa 242 miliona dolara

Ve­ru­je­mo da smo ovim pri­ka­zom ba­rem ma­lo za­go­li­ca­li vaše in­te­re­so­va­nje. Is­ti­na, po­ja­viće se oni ko­ji će os­po­ri­ti važnost pa­ke­ta ko­ji će doći na tržište sle­deće go­di­ne. Ta­kve pi­tamo da li još uvek ko­ris­te Windows 3.1 i Office 4.3. Neće bi­ti la­ko ni Microsoft‑u da se suoči sa za­ka­sne­lim, ali da­nas ne­dvo­smi­sle­nim jačanjem kon­ku­ren­tskih pa­ke­ta i na­le­tom bes­pla­tnih online a­pli­ka­ci­ja ko­je se o­braćaju oni­ma ko­ji­ma je i ma­lo do­volj­no.

PC Press


U susret paketu Office 2010 (pre-beta preview):

Microsoft Office 2010, Ribbon Reloaded

Excel 2010 – Microsoft Office 2010, Ribbon Reloaded

Word 2010 – Microsoft Office 2010, Ribbon Reloaded

PowerPoint – Microsoft Office 2010, Ribbon Reloaded

Access – Microsoft Office 2010, Ribbon Reloaded

OneNote – Microsoft Office 2010, Ribbon Reloaded

Odgovori tek slede – Microsoft Office 2010, Ribbon Reloaded


Facebook komentari:
Računari i Galaksija
Tagovi: , ,