PC Press: Olimpijski ICT

Ka­da gle­da­te spust ili sla­lom, ne ra­zmi­šlja­te mno­go o po­da­ci­ma ko­ji se po­jav­lju­ju na va­šem e­kra­nu – sa­svim je pri­ro­dno da u re­al­nom vre­me­nu vi­di­te re­zul­tat, oce­ne, ta­be­le… Taj kom­for je na XXI zim­skim olim­pij­skim i­gra­ma obe­zbe­di­la moćna IT o­pre­ma ko­jom je u­prav­ljao još moćni­ji tim — Nadežda Veljković

ZOI Po­sle­dnjeg da­na fe­bru­ara zva­nično su za­tvorene XXI zim­ske olim­pij­ske i­gre, na ko­ji­ma smo i mi us­pe­šno de­bi­to­va­li, a ko­je su se po treći put o­drža­le u Ka­na­di (ovo­ga pu­ta u Van­ku­ve­ru, na­kon Mon­tre­ala i Kal­ga­ri­ja). U or­ga­ni­za­ci­ji Iga­ra, na ko­ji­ma je učes­tva­lo oko 3.000 spor­tis­ta, ra­dila je čita­va ar­mi­ja lju­di – do­bro­vo­lja­ca i pro­fe­si­ona­la­ca. Oni su bi­li za­du­že­ni pre sve­ga za bri­gu o ta­kmičari­ma i ta­kmičenji­ma, a do­gađaj je pra­ti­lo oko 10.000 a­kre­di­to­va­nih no­vi­na­ra. Tome tre­ba do­da­ti još 2.000 uče­sni­ka, ko­ji su bi­li za­du­že­ni za te­hničko‑te­hno­lo­šku or­ga­ni­za­ci­ju.

IT po­drška Olim­pi­jadi

U po­za­di­ni proteklih Zim­skih olim­pij­skih iga­ra IT ti­mo­vi su ne­pre­ki­dno vo­di­li računa da sve pro­te­kne u naj­bo­lje re­du. Među čla­no­vi­ma ti­mo­va (iz 30 ze­ma­lja ši­rom sve­ta) bi­lo je ek­spe­ra­ta za po­je­di­ne spor­to­ve, informacione te­hno­lo­gi­je, ali i do­bro­vo­lja­ca iz lo­kal­nog o­kru­že­nja. Nji­hov glav­ni za­da­tak bio je bla­gov­re­me­no in­for­mi­sa­nje i kva­li­te­tna ko­mu­ni­ka­ci­ja na svim ni­vo­ima. To ni­je bio ni­ma­lo je­dnos­ta­van po­sao, po­što su se ta­kmičenja u 20 spor­to­va o­dvi­ja­la na 15 bo­ri­li­šta, ras­po­ređenih na tri lo­ka­ci­je – osim u Van­ku­ve­ru, ko­rišćeni su te­re­ni u o­bli­žnjem Ričmon­du i zi­mo­va­li­štu Vi­sle­r.

TehnCentar_1 Te­hno­lo­ški IT par­tner Zim­skih olim­pij­skih iga­ra bi­la je fran­cus­ka kom­pa­ni­ja Atos Origion, a se­di­šte IT sek­to­ra bi­lo je u Cen­tru za te­hno­lo­ške ope­ra­ci­je. To je pros­tor im­po­zan­tne pov­rši­ne – 465 kva­dra­tnih me­ta­ra, a u nje­mu je za sva­ki olim­pij­ski sport pos­to­ja­la po­se­bna IT la­bo­ra­to­ri­ja. Informatičku in­fras­truk­tu­ru čini­lo je 15 sis­te­ma sa uku­pno 800 ser­ve­ra, 6.000 računa­ra i 4.000 štam­pača. Pre počet­ka Olim­pi­ja­de sis­te­mi su me­se­ci­ma tes­ti­ra­ni u po­gle­du po­u­zda­nos­ti i si­gur­nos­ti. Pro­ce­nje­no je da su stručnja­ci kom­pa­ni­je Atos Origion u­tro­ši­li oko 100.000 sa­ti na nji­ho­vo tes­ti­ra­nje – me­re­nje vre­me­na, ana­li­zu re­zul­ta­ta, pri­ma­nje re­zer­va­ci­ja, sla­nje in­for­ma­ci­ja…

Na televizijskim e­kra­ni­ma smo ovih dana vi­de­li ko­li­ko je čitav za­da­tak pro­fe­si­onal­no obav­ljen. O efi­ka­snos­ti in­for­mi­sa­nja na ZOI go­vo­ri po­da­tak da su IT ti­mu bi­le do­volj­ne sa­mo 0,3 se­kun­de da u 75 no­vin­skih agen­ci­ja po­ša­lje in­for­ma­ci­ju sa je­dne uta­kmi­ce ho­ke­ja na le­du. To se, sa is­tom efi­ka­snošću, de­ša­va­lo i u dru­gim spor­to­vi­ma i na dru­gim te­re­nima.

HD Olim­pi­jada

Zva­nični par­tner Zim­skih olim­pij­skih iga­ra u ka­te­go­ri­ji audio‑vi­zu­el­ne o­pre­me bio je Panasonic. Ovaj sta­tus Panasonic ima još od ZOI u Kal­ga­ri­ju, a sa Međuna­ro­dnim olim­pij­skim ko­mi­te­tom par­tner­stvo je o­bno­vio sve do Olim­pij­skih iga­ra u Rio de Ža­ne­iru 2016. go­di­ne. Za zimsle Olimpijske igre u Van­ku­ve­ru Panasonic je is­po­ručio kom­ple­tnu li­ni­ju HD o­pre­me, ko­ja pred­stav­lja naj­veću is­po­ru­ku audio‑vi­deo o­pre­me do sa­da na ZOI.
O­pre­ma je pot­pu­no po­kri­va­la sve ta­kmičar­ske lo­ka­ci­je i lo­ka­ci­je za emi­to­va­nje, pa je na taj način Panasonic dao pu­nu po­dršku prvim ZOI u HD for­ma­tu. „Olim­pij­ski HD“ smo, inače, prvi put u praksi vi­de­li na le­tnjim Olim­pij­skim i­gra­ma u Pe­kin­gu 2008. go­di­ne.

Svi međuna­ro­dni vi­deo-si­gna­li za ZOI 2010. dis­tri­bu­ira­ni su u HD for­ma­tu iz Međuna­ro­dnog cen­tra za emi­to­va­nje, a pri­jem si­gna­la bio je re­zer­vi­san za one ko­ji su to pra­vo ot­ku­pi­li. HD vi­deo-si­gnal pri­ka­zi­van je na ve­li­kim dis­ple­ji­ma na svim ta­kmičar­skim lo­ka­ci­ja­ma, kao i na sta­di­onu BC Place na ko­me su pri­ređene ce­re­mo­ni­je o­tva­ra­nja i za­tva­ra­nja. Na taj način os­tva­re­ne su prve ZOI i­gre čiji je kom­ple­tan vi­deo-ma­te­ri­jal u HD for­ma­tu.

Panasonic‑ova audio‑vi­deo o­pre­ma ba­zi­ra­na je na ve­li­kim LED vi­deo-e­kra­ni­ma vi­so­ke de­fi­ni­ci­je, vi­so­ko­pro­fe­si­onal­nim audio sis­te­mi­ma i pla­zma e­kra­ni­ma. Na glav­nom sta­di­onu BC Place, in­sta­li­ra­na su tri LED vi­deo e­kra­na, pa je taj ce­lo­ku­pni dis­plej vi­deo pros­tor za­uzi­mao 243 kva­dra­tna me­tra. Kao for­mat za sni­ma­nje iza­bran je Panasonic‑ov DVCPRO HD. ZOI u Van­ku­ve­ru pred­stav­lja­ju de­ve­te OI na ko­ji­ma će se ko­ris­ti­ti Panasonic‑ove di­gi­tal­na te­hno­lo­gi­ja kao for­mat za sni­manje, prvi put se to odi­gra­lo na Olim­pi­ja­di u Bar­se­lo­ni 1992. go­di­ne.

TehnCentar_2 Osim audio‑vi­deo o­pre­me za sni­ma­nje i emi­to­va­nje si­gna­la sa Zim­skih olim­pij­skih iga­ra u Van­ku­ve­ru, Panasonic je u pot­pu­nos­ti po­krio i vi­deo‑nad­zor­ne sis­te­me i ti­me po­većao be­zbe­dnost. U sa­ra­dnji sa kom­pa­ni­jom Bell, re­ali­zo­vao je HD kon­fe­ren­cij­ski sis­tem za ko­mu­ni­ka­ci­ju i­zmeđu dva olim­pij­ska se­la lo­ci­ra­na u Van­ku­ve­ru i Vi­sle­ru. Na taj način prvi put je os­tva­re­na pu­na HD ko­mu­ni­ka­ci­ja među ta­kmičari­ma i os­ta­lim uče­sni­ci­ma Olim­pi­ja­de.
Pri­me­njen je no­vi Panasonic‑ov HD kon­fe­ren­cij­ski sis­tem sa Full HD pla­zma e­kra­ni­ma i HD kam­kor­de­ri­ma, ko­ji će se u Ka­na­di naći u pro­da­ji to­kom 2010. go­di­ne. Ko­mu­ni­ka­ci­ja ovim sis­te­mom je za­sno­va­na na H.264 stan­dar­du za pre­nos sli­ke vi­so­ke re­zo­lu­ci­je i vi­so­ko-kva­li­te­tnog audio si­gna­la.

Uku­pna pov­rši­na 29 ve­li­kih LED dis­ple­ja i­zno­si­la je 953 kva­dra­tna me­tra – oni su pos­tav­lje­ni na 15 lo­ka­ci­ja na ko­ji­ma su se o­dvi­ja­la ta­kmičenja, pro­fe­si­onal­ni audio sis­te­mi pos­tav­lje­ni su na 17 lo­ka­ci­ja (uku­pno 91 sis­tem), a „u­zgred“ je ko­rišćeno 3.000 te­le­vi­zo­ra, 17 DLP pro­jek­to­ra, 1.200 ka­me­ra za mo­ni­to­ring i nad­zor, 160 P2HD/DVC PRO HD ri­kor­de­ra, pedeset P2HD kam­kor­de­ra, 600 mo­ni­to­ra i već po­me­nu­ti HD vi­deo‑kon­fe­ren­cij­ski sis­tem.

Sam­sung za ko­mu­ni­ka­cije

Oba­ve­šte­nja sa Zim­skih olim­pij­skih iga­ra sti­za­la su ši­rom sve­ta i do mo­bil­nih te­le­fo­na, a za­slu­ge za to pri­pa­da­ju Samsung‑u, svet­skom olim­pij­skom par­tne­ru u ka­te­go­ri­ji be­žične ko­mu­ni­ka­ci­one o­pre­me i mo­bil­ne te­le­fo­ni­je. On je počeo naj­pre kao lo­kal­ni spon­zor Olim­pij­skih iga­ra u Se­ulu 1988. go­di­ne, a od 1998. pos­ta­o je zva­nični par­tner Olim­pij­skih iga­ra.

Samsung-Omnia-II-v Za OI u Van­ku­ve­ru Sam­sung je kre­irao ko­mu­ni­ka­ci­oni pro­gram pod na­zi­vom WOW (Wireless Olympic Works), ko­ji lju­bi­te­lji­ma Olim­pij­skih iga­ra ši­rom sve­ta pru­ža ko­mu­ni­ka­ci­one ser­vi­se pre­ko ko­ri­sničkih mo­bil­nih te­le­fo­na. WOW a­pli­ka­ci­ju za pri­jem ovih in­for­ma­ci­ja ko­ri­sni­ci su mo­gli da pre­u­zmu sa Samsung‑ovog saj­ta, in­sta­li­ra­ju na svom te­le­fo­nu, a za­tim da željenim in­for­ma­ci­ja­ma sa Olim­pi­ja­de pris­tu­pa­ju u re­al­nom vre­me­nu.

Samsung je za ZOI u Van­ku­ve­ru pri­pre­mio i zva­ničan mo­bil­ni te­le­fon – OM­NIA II to­uch scre­en. To je pa­me­tan mo­bil­ni te­le­fon, vrhun­skog kva­li­te­ta, sa e­kra­nom di­ja­go­na­le 3,7 inča i naj­no­vi­jom ver­zi­jom ope­ra­tiv­nog sis­te­ma Windows Mobile 6.5, kao i dru­gim mno­go­broj­nim tre­nu­tno na­jak­tu­el­ni­jim op­ci­ja­ma – po­drška za HSDPA ko­mu­ni­ka­ci­ju, mo­gućnost vi­deo sni­ma­nja i re­pro­duk­ci­je DVD kva­li­te­ta, vi­deo te­le­fo­ni­ja, ka­me­ra od 5 me­ga­pik­se­la, mno­go flash me­mo­ri­je, GPS… Pra­vi način da spor­tis­te u po­kre­tu po­sma­tra­te dok se i sa­mi krećete!

PC Press

Facebook komentari: