PC Press: Play it again…

PC Press-play-it-again-PCPressKao što smo obećali, vikend ćemo vam ulepšati pregledom karakteristika najpopularnijih audio plejera za Windows, Mac OS X i GNU/Li­nux sis­teme…

Bez obzira za koji se odlučite, nadamo se da ćete uživati u svom izboru dobre muzike.

Linkovi vode do pojedinačnih plejera, a da ne bismo opterećivali Internet agregatore, pojedinačne prikaze smo “sakrili” od očiju agregatora i pretraživača. Tako ćemo ujedno proveriti i koliko nas pažljivo čitate 🙂 i da li vam se dopadaju ovakvi pregledi.

Pregledom smo obuhvatili sledeće plejere:

PCPress-Audio-pl_tab

Pregled su pripremili Jo­van Bu­la­jić, Ne­boj­ša Ra­ško­vić i Mar­ko Her­man


Sre­di­te ta­gove

Da bi audio‑ple­je­ri us­pe­šno pre­po­zna­li va­šu mu­zičku ko­lek­ci­ju, tre­ba da sre­di­te ta­go­ve svo­jih MP3, OGG i dru­gih faj­lo­va. To mo­že­te ura­di­ti i iz sa­mih ple­je­ra, ali je lak­še po­sao oba­vi­ti po­moću spe­ci­ja­li­zo­va­nog pro­gra­ma. EasyTag je a­pli­ka­ci­ja ko­ja pos­to­ji u ver­zi­ja­ma za sva tri ope­ra­tiv­na sis­te­ma, pot­pu­no je bes­pla­tna a od najčešćih for­ma­ta ne po­drža­va sa­mo WMA. Omo­gućava brzo de­fi­ni­sa­nje ta­go­va u ve­li­kom bro­ju faj­lo­va is­tov­re­me­no, kao i i­zme­nu na­zi­va faj­lo­va i fol­de­ra. Pre­u­zmi­te ga sa easytag.sourceforge.net.

Pročitajte i:  PC Press video: DMS - Ekološki autoput za dokumenta, Nenad Solujić, Docloop

Sta­tis­ti­ke slu­šanja

Ako že­li­te da zna­te ko­je pe­sme najčešće slu­ša­te, ko­ji su vam (sta­tis­tički) omi­lje­ni i­zvođači, kao i ko­li­ko ste pe­sa­ma uku­pno čuli, po­se­ti­te last.fm ili libre.fm. Last.fm je po­zna­ta dru­štve­na mre­ža za­sno­va­na oko sku­plja­nja sta­tis­ti­ka po­je­di­načnih ko­ri­sni­ka, kre­ira­nja Wiki uno­sa o i­zvođačima i mo­gućnos­ti slu­ša­nja In­ter­net ra­di­ja po žan­ro­vi­ma i sličnos­ti sa i­zvođačem. Libre.fm ima u o­sno­vi sličnu ide­ju, ali ne kre­ira dru­štve­nu mre­žu – omo­gućava vam da pra­ti­te sop­stve­ne sta­tis­ti­ke slušanja, a so­ftver je do­stu­pan sva­ko­me ko želi da ga is­ko­ris­ti za sop­stve­ni sajt ko­ji bi mo­gao da kon­ku­ri­še Last.fm‑u.


PC Press

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , , , , , , , , ,