ERP 2024

PC Press: Samsung I8 000 Omnia II

PCPress-Samsung-I8000-Omnia-II Sam­sung I8000 Om­nia II je o­zbi­ljan kan­di­dat za ti­tu­lu naj­bržeg Win­dows Mo­bi­le te­le­fo­na. To je mul­ti­me­di­jal­na zver, sa mo­gućnos­ti­ma glat­ke re­pro­duk­ci­je vi­dea u re­zo­lu­ci­ji 720×480 pik­se­la, a adut je i To­uchWiz 2.0, Sam­sung‑ova na­do­gra­dnja WM 6.5 — Marko Savković

Samsung je pred­sta­vio dru­gu ge­ne­ra­ci­ju Omnia te­le­fo­na, o­zbilj­nog kon­ku­ren­ta za naj­brži Windows Mobile te­le­fon. Na mo­de­lu I8000 Om­nia II prak­tično sve je po­bolj­ša­no, od re­zo­lu­ci­je (sa 420×200 po­ra­sla je na 800×480 pik­se­la) do pro­ce­so­ra (sa 624 na 800 MHz) i e­kra­na (sa­da čak 3,7“). Samsung je o­bra­tio pa­žnju i na si­tni­ce – pri­su­tan je 3,5 mm ko­nek­tor za slu­ša­li­ce i microUSB port.

Di­zajn ni­je re­vo­lu­ci­ona­ran, ali i­zgle­da za­nim­lji­vo, sa kla­sičnim šes­to­uga­onim tas­te­rom umes­to na­vi­ga­ci­onog. Po­red GPS pri­jem­ni­ka po­držan je i brz pre­nos po­da­ta­ka pre­ko mo­bil­ne mre­že (3G/HSDPA). E­kran je i­zrađen u AMO­LED te­hno­lo­gi­ji i ka­rak­te­ri­šu ga jar­ke bo­je i ja­sni­ji kon­trast. Za­hva­lju­jući ja­kom pro­ce­so­ru i im­ple­men­ti­ra­noj gra­fičkoj ak­ce­le­ra­ci­ji, Omnia II je pra­va mul­ti­me­di­jal­na zver, sa mo­gućnos­ti­ma glat­ke re­pro­duk­ci­je vi­dea u re­zo­lu­ci­ji 720×480 pik­se­la. Samsung je uvi­deo ne­dos­ta­tke Windows Mobile ope­ra­tiv­nog sis­te­ma, pa je i po­red ver­zi­je WM6.5 kod ovog mo­de­la pre­in­sta­li­rao svo­ju na­do­gra­dnju ‑ TouchWiz 2.0 koja olakšava na­vi­ga­ci­ju.

Pročitajte i:  Samsung na vrhu liste po prodaji telefona

Uz sve ove osobine, Omnia II je pra­vo o­sve­že­nje na WM sce­ni. Po­red lo­šeg po­klop­ca microUSB ko­nek­to­ra, za­me­ra­mo Samsung‑u što ni­je na­šao načina da pov­rši­nu i­zmeđu e­kra­na i gor­nje ivi­ce do­da­tno sma­nji i ti­me na­pra­vi prak­tično sav­ršen mo­bil­ni uređaj bez tas­ta­tu­re.

 

Dimenzije (mm)

118×60×12

Masa (g)

117

Procesor (MHz)

800

Operativni sistem

WM 6.5

Korisnički interfejs

Samsung TouchWiz 2.0

RAM (MB)

256

ROM (MB)

8 GB

Proširenja

microSDHC

Bluetooth / WiFi

/

Prenos podataka

H/E/G

Video- pozivi / Kamera

/ 5 Mp AF 2×LED

Dijagonala ekrana

3.7”

Rezolucija ekrana

480×800

Tastatura

GPS

Baterija (mAh)

1500

Cena (din)

oko 60.000

Te­le­nor: www.te­le­nor.rs

Facebook komentari: