Plan ICT napretka

­Obra­zo­va­nje i in­for­ma­ci­one te­hno­lo­gi­je u Srbi­ji se mo­ra­ju po­sma­tra­ti na vi­še ni­voa. Hro­ni­čni pro­blem ovog sek­to­ra je ne­dos­ta­tak ka­dro­va, pa je za­to o­bra­zo­va­nje za IT od klju­čne va­žnos­ti za bu­du­ći ra­zvoj. Va­žno je i edu­ko­va­ti mla­de (ali i nji­ho­ve ro­di­te­lje) i o­bja­sni­ti im da se u ovoj bran­ši na za­po­sle­nje ne če­ka ni da­na. S dru­ge stra­ne, no­ve te­hno­lo­gi­je tre­ba pa­me­tni­je ko­ris­ti­ti u nas­tav­nom pro­ce­su, od pred­škol­skog do uni­ver­zi­tet­skog ni­voa, či­me se IT za o­bra­zo­va­nje pos­tav­lja u fo­kus o­bra­zov­nog sis­te­ma.
ict-cluster

Ra­ču­na­ri u priv­redi

Srpske IT kom­pa­ni­je pos­ti­žu za­pa­že­ne us­pe­he i ve­oma su ce­nje­ne na glo­bal­nom trži­štu. Sa dru­ge stra­ne, na do­ma­ćem te­re­nu tek sva­ko de­se­to pre­du­ze­će ko­ris­ti ne­ki o­zbilj­ni­ji ra­ču­nar­ski sis­tem u svom po­slo­va­nju. Ta­kva si­tu­aci­ja je ne­do­pus­ti­va i mo­ra­ju se pre­du­ze­ti ko­ra­ci za o­bra­zo­va­nje do­ma­ćih priv­re­dni­ka. Pros­to je ne­ve­ro­va­tno da se na­šim priv­re­dni­ci­ma još uvek mo­ra o­bja­šnja­va­ti šta ra­ču­na­ri mo­gu da uči­ne za nji­ho­vo po­slo­va­nje. Ne ra­di se, na­rav­no, sa­mo o os­tva­ri­va­nju u­šte­da i po­di­za­nju kon­ku­ren­tnos­ti. Ra­ču­na­ri omo­gu­ća­va­ju da se is­te stva­ri ra­de brže i kva­li­te­tni­je, ali i da se ra­de stva­ri ko­je ni­je bi­lo mo­gu­će ra­di­ti bez njih. U ve­zi sa ovim pro­ble­mom je i pro­blem zna­čaj­nog ne­dos­tat­ka ta­ko­zva­nih e‑ve­šti­na u Srbi­ji – ne­dos­ta­tak ono­ga što se na­zi­va ra­ču­nar­ska pi­sme­nost.
Autor ovog tek­sta je već kri­ti­ko­van zbog in­sis­ti­ra­nja da je ta­kav i­zraz ple­ona­zam, te da je sva­ko ko ne ume da ko­ris­ti ra­ču­nar fun­kci­onal­no ne­pi­smen. No, u pri­log ova­kvom ra­zmi­šlja­nju go­vo­re stu­di­je IDC‑a i Ev­rop­ske ko­mi­si­je o oče­ki­va­nom ne­dos­tat­ku 900.000 ra­dnih mes­ta u IKT in­dus­tri­ji u Ev­ro­pi i još ve­ćem ne­dos­tat­ku e‑ve­šti­na kod za­po­sle­nih u svim sek­to­ri­ma. Pro­blem sa ka­dro­vi­ma ne pos­to­ji sa­mo u Srbi­ji, ne­go i Ev­ro­pi, SAD‑u… svu­da. Kroz član­stvo u PIN‑SME (Pan European ICT & eBusiness Network for SME), Voj­vo­đan­ski IKT klas­ter je po­držao pot­pi­si­va­njem Oba­ve­ze za ev­rop­ski o­kvir za e‑ve­šti­ne, Ve­li­ku ko­ali­ci­ju za za­po­šlja­va­nje u IKT ko­ju je lan­si­ra­la Ev­rop­ska ko­mi­si­ja pre ne­ko­li­ko da­na. Ne­ma sum­nje da će o­bra­zo­va­nje za IT i ra­zvoj e‑ve­šti­na bi­ti u fo­ku­su Ev­ro­pe u na­re­dnim go­di­na­ma.
U sve­tlu ta­kvog ra­zvo­ja do­ga­đa­ja, o­hra­bru­ju­ća je či­nje­ni­ca da Vla­da Srbi­je uvo­di Pro­gram me­ra po­drške ra­zvo­ju IT. Za ova­kve me­re se već du­ži niz go­di­na za­la­žu mno­ge stru­kov­ne or­ga­ni­za­ci­je i u­dru­že­nja iz o­blas­ti in­for­ma­ci­onih te­hno­lo­gi­ja u Srbi­ji, a kra­jem pro­šle go­di­ne je Voj­vo­đan­ski IKT klas­ter for­mu­li­sao i spi­sak pre­dlo­ga za do­no­še­nje ta­kvih me­ra, ko­ji je po­slu­žio kao o­sno­va za po­me­nu­ti Pro­gram. Deo ovih me­ra se o­dno­si na po­ve­ća­nje bro­ja IT pro­fe­si­ona­la­ca kroz po­ve­ća­nje kvo­ta na ra­ču­nar­skim i sro­dnim stu­di­ja­ma, ali i una­pre­đe­nje nas­tav­nih pla­no­va i pro­gra­ma. To je po­če­tak bor­be za po­ve­ća­nje bro­ja ras­po­lo­ži­vih IT ka­dro­va, što je du­go­ro­čan pro­ces, jer ni­je do­volj­no sa­mo po­di­ći kvo­te, tre­ba obe­zbe­di­ti do­da­tni pros­tor, nas­tav­ni ka­dar itd. Svest no­vih ge­ne­ra­ci­ja o po­tre­ba­ma in­dus­tri­je je na ve­ćem ni­vou ne­go ra­ni­jih go­di­na, o če­mu go­vo­ri i po­da­tak da je 2012. god. zna­čaj­no ve­ći broj mla­dih upi­sao baš ra­ču­nar­ske stu­di­je, uku­pno oko 5.500 stu­de­na­ta. No čak i ako u­dvos­tru­či­mo taj broj u na­re­dnom pe­ri­odu, to i da­lje ne­će bi­ti do­volj­no da za­do­vo­lji po­tre­be do­ma­ćih kom­pa­ni­ja! Za­to je po­pu­la­ri­za­ci­ja ovih za­ni­ma­nja stal­no na na­šem dnev­nom re­du – klas­ter obi­la­zi sre­dnje ško­le i or­ga­ni­zu­je in­for­ma­tiv­ne do­ga­đa­je.

No­vi stru­čnja­ci što pre

Bi­će po­tre­bno vre­me da svi ti mla­di lju­di završe stu­di­je i po­ja­ve se na trži­štu ra­da, a IT kom­pa­ni­je mo­ra­ju da pre­mos­te taj pe­ri­od. U to­me glav­nu ulo­gu tre­ba da ima­ju klas­te­ri ko­ji kroz os­tva­ri­va­nje si­ner­gi­je u ču­ve­noj tros­tru­koj spi­ra­li o­bra­zo­va­nje‑bi­znis‑držav­na u­pra­va, te uz priv­la­če­nje me­đu­na­ro­dnih do­na­to­ra, tre­ba da or­ga­ni­zu­ju i spro­ve­du pro­gra­me ne­for­mal­nog o­bra­zo­va­nja. Voj­vo­đan­ski IKT klas­ter razmatra mogućnost da u na­re­dnom pe­ri­odu će ko­ris­ti­ti svo­ju Klas­ter aka­de­mi­ju kao plat­for­mu za pro­gram ko­ji će svi­ma ko­ji pro­đu ula­zne kri­te­ri­ju­me omo­gu­ći­ti da u ro­ku od 9 do 12 me­se­ci ste­knu IT zna­nja i ve­šti­ne i da se za­po­sle kao ju­ni­or pro­gra­me­ri i da­lje se usav­rša­va­ju na ra­dnom mes­tu. U ra­zvo­ju ra­zli­či­tih pro­gra­ma obu­ke učes­tvu­ju i čla­ni­ce Voj­vo­đan­skog IKT klas­te­ra, kod ko­jih će po­la­zni­ci ovih kur­se­va ima­ti prak­ti­čni deo nas­ta­ve.
Ra­di se o us­ko spe­ci­ja­li­zo­va­nim kur­se­vi­ma ko­ji tre­ba da od­go­vo­re ne kon­kre­tne po­tre­be kom­pa­ni­ja. Na trži­štu pos­to­ji po­nu­da ra­zli­či­tih kur­se­va iz o­blas­ti in­for­ma­ci­onih te­hno­lo­gi­ja i mno­gi od po­nu­đa­ča is­po­ru­ču­ju kva­li­tetne sa­drža­je. Ra­zli­ka u o­dno­su na ta­kve kur­se­ve je što će pro­gra­mi na Klas­ter aka­de­mi­ji ci­lja­no obu­hva­ta­ti ra­zli­či­ta zna­nja i ve­šti­ne ko­je će nji­ho­vim no­si­oci­ma omo­gu­ći­ti da o­dmah do­bi­ju za­po­sle­nje.
Kom­pa­ni­je su i pre po­ja­ve klas­te­ra i sis­tem­ske po­drške ko­ja je ovih da­na na­jav­lje­na ima­le pro­blem ne­dos­tat­ka ka­dro­va. U ta­kvoj si­tu­aci­ji su ne­ret­ko vrbo­va­li stu­den­te već od dru­ge go­di­ne stu­di­ja, u­klju­ču­ju­ći i sti­pen­di­ra­nje. To ne obe­zbe­đu­je du­go­ro­čno re­ša­va­nje pro­ble­ma, ali ma­kar po­ma­že da pro­blem bu­de što vi­dlji­vi­ji.
In­for­ma­ci­one te­hno­lo­gi­je su me­đu naj­di­na­mi­čni­jim sek­to­ri­ma i za­to što su pro­me­ne u sa­moj in­dus­tri­ji čes­te, i to u svim se­gmen­ti­ma: od plat­for­mi i ala­ta ko­ji se ko­ris­te, pa do po­slov­nih mo­de­la ko­ji se me­nja­ju, nas­ta­ju i nes­ta­ju u re­la­tiv­no krat­kim pe­ri­odi­ma. U ovom sek­to­ru na­če­lo do­ži­vo­tnog uče­nja (Life Long Learning) ni­je op­ci­ja, ne­go oba­ve­za – uko­li­ko že­li­te da os­ta­ne­te u po­slu i na­pre­du­je­te.

Obu­ka za čla­no­ve klas­tera

Voj­vo­đan­ski IKT klas­ter je ve­oma ak­ti­van na ovom pla­nu i or­ga­ni­zu­je obu­ke u skla­du sa za­hte­vi­ma čla­ni­ca klas­te­ra i nji­ho­vih za­po­sle­nih. U pro­te­kle dve go­di­ne su or­ga­ni­zo­va­ni kur­se­vi iz us­ko stru­čnih o­blas­ti, po­put Scrum te­hno­lo­gi­je, ali i iz tzv. soft skills o­blas­ti, kao što je u­prav­lja­nje pro­jek­ti­ma ili ljud­skim re­sur­si­ma.
Za Scrum obu­ku je us­pos­tav­lje­na ne­po­sre­dna sa­ra­dnja sa scrum.org i obe­zbe­đe­ni su vrhun­ski pre­da­va­či iz kru­ga naj­bo­ljih 10 Scrum tre­ne­ra u sve­tu. Uz po­moć do­na­to­ra, me­đu ko­ji­ma je Ne­mač­ka or­ga­ni­za­ci­ja za me­đu­na­ro­dnu sa­ra­dnju GIZ, us­pe­li smo da obe­zbe­di­mo su­bven­ci­je i zna­čaj­no sma­nji­mo ce­nu ova­kvih obu­ka. Vi­še o Scrum pro­gra­mi­ma po ko­ji­ma ra­di­mo na lin­ku www.scrum.org/programs.
Od fe­bru­ara 2013. go­di­ne klas­ter je ek­sklu­ziv­ni, a­kre­di­to­va­ni zas­tu­pnik SE­ETB za im­ple­men­ta­ci­ju ISTQB obu­ke i ser­ti­fi­ka­ci­je. Ra­di se o ek­sper­ti­zi za tes­ti­ra­nje so­ftve­ra, sve po­pu­lar­ni­joj o­blas­ti u ovoj in­dus­tri­ji.
O­bra­zo­va­nje za­po­sle­nih se u IT sek­to­ru sma­tra in­ves­ti­ci­jom, ni­ka­ko tro­škom. A ta­kve in­ves­ti­ci­je se i te ­ka­ko is­pla­te – ako kom­pa­ni­ja ima ek­sper­ti­zu za Scrum, od star­ta je u do­broj po­zi­ci­ji ako pre­go­va­ra sa stra­nim par­tne­rom ko­ji ta­ko­đe prak­ti­ku­je (i od svo­jih par­tne­ra za­hte­va) Scrum, jer je sa­ra­dnja mno­go efi­ka­sni­ja, uz efi­ka­snu kon­tro­lu svih pro­ce­sa.
Bez ob­zi­ra na to ko­li­ko ka­dro­va u bu­du­ćnos­ti us­pe­mo da pro­i­zve­de­mo for­mal­nim i ne­for­mal­nim o­bra­zo­va­njem, ni­ka­da ne­će­mo mo­ći da bu­de­mo kon­ku­ren­ci­ja zem­lja­ma po­put In­di­je, Bra­zi­la ili Vi­je­tna­ma – da po­me­nem ne­ke od naj­ve­ćih – jer u tim zem­lja­ma je mo­gu­će for­mi­ra­ti ti­mo­ve sa vi­še sto­ti­na, pa i hi­lja­da pro­gra­me­ra i os­ta­lih IT ka­dro­va. Ta­mo sva­ke go­di­ne ško­lo­va­nje zav­rše de­se­ti­ne hi­lja­da no­vih pro­gra­me­ra, in­že­nje­ra, de­ve­lo­pe­ra… U Srbi­ji ras­po­la­že­mo sa tek ne­ko­li­ko hi­lja­da lju­di u ovoj bran­ši. Re­še­nje je u­pra­vo u to­me da po­di­gne­mo za­ra­du po gla­vi za­po­sle­nog, što je je­di­no mo­gu­će po mo­de­lu ra­zvo­ja sop­stve­nih re­še­nja. To je pra­vac u kom tre­ba da se ra­zvi­ja do­ma­ći IT sek­tor i na kom tre­ba in­sis­ti­ra­ti u­pra­vo sa­da, na sa­mom za­čet­ku or­ga­ni­zo­va­nog ra­zvo­ja srpske IT in­dus­tri­je.

Milan Šolaja, Direktor Vojvođanskog IKT Klastera

Facebook komentari:

1 thoughts on “Plan ICT napretka

  • 08. 04. 2013. at 15:08
    Permalink

    Ja sam takav kadar, ali bez partijske pripadnosti je u mom gradu nemoguce naci posao. Dok se to ne regulise, dzabe bilo kakva skola i bilo koje visoko zvanje. Nazalost.

Comments are closed.