Review: LC Power Dock U3 – Preko potrebna proširenja

Već odav­no je ne­ko za­ključio da su je­dnos­tav­na re­še­nja uvek i naj­bo­lja re­še­nja. LC‑Power nu­di ne­op­ho­dne do­dat­ke za ko­ri­sni­ke lap­to­pa ko­ji će ko­ri­sno po­slu­ži­ti i lju­bi­te­lji­ma des­kto­pa. LC‑DOCK‑U3‑HUB ili LC‑DOCK‑U3‑CR le­po će do­pu­ni­ti sva­ki sis­tem i o­bra­do­va­ti vas još ne­kim do­da­tnim mo­gućnos­tima

PCPress.rs Image

Ako nis­te gej­mer ili pro­fe­si­onal­ni ko­ri­snik ne­ke za­htev­ne ra­dne sta­ni­ce, ve­ro­va­tno ste odav­no za­ključili da vam je lap­top mno­go flek­si­bil­ni­je re­še­nje od desktop-a. Činje­ni­ce go­vo­re da je u po­sle­dnje vre­me čak mo­guće naći je­fti­ni­je lap­to­pe od slične des­ktop kon­fi­gu­ra­ci­je. Pro­blem s ko­jim ćete se ve­ro­va­tno su­sres­ti kod lap­to­pa je mno­go ma­nja mo­gućnost pro­ši­re­nja, a to se pre sve­ga o­dno­si na broj pri­ključenih dis­ko­va, čitač kar­ti­ca ko­ji o­gra­ničen sa­mo na SD/TF for­mat, te broj USB pri­ključaka ko­ji bes­pov­ra­tno gu­bi­te pri­ključujući bi­lo šta od po­me­nu­tog. Sta­nje se po­gor­ša­va ako vo­li­te da uz „ne­pre­no­si­vi“ lap­top ko­ris­ti­te stan­dar­dnu tas­ta­tu­ru i mi­ša, barem kada ste kod kuće.

Ma­gične crne ku­ti­je

Va­ri­jan­te LC‑Power HDD/SDD do­ko­va smo već viđali i u na­šim trgo­vi­na­ma, a ve­oma nam se do­pa­la mo­gućnost ko­rišćenja dva do­da­tna dis­ka. Pri­ključuje na USB 3.0 port se podrazumeva, a brzi­na ko­mu­ni­ka­ci­je je sa­svim solidna, čak i za one ko­ji se ba­ve vi­deo‑mon­ta­žom, mo­de­li­ra­njem i ani­ma­ci­jom ili pros­to o­brađuju ve­li­ke ko­ličine po­da­ta­ka. Flek­si­bil­nost re­še­nja je za­is­ta ve­li­ka, pa dis­ko­ve mo­že­te da me­nja­te bez is­ključiva­nja uređaja (hot‑swap), ko­ris­ti­te HDD, SDD ili bi­lo ko­ju kom­bi­na­ci­ju, a za sve to vam ni­je po­tre­ban čak ni (ne)popularni šrafciger.

Pročitajte i:  SSD skladište od 2PB u vašem računaru? 

PCPress.rs ImageOno što vam mo­žda ni­ka­da neće za­tre­ba­ti je mo­gućnost klo­ni­ra­nja dis­ko­va. Ali ako vam ova mo­gućnost za­tre­ba, bi­lo da že­li­te da na­pra­vi­te be­kap dis­ka ko­ji je na i­zdi­sa­ju ili da sa HDD‑a pređete na SDD bez mučnog tran­sfe­ra na­lo­ga i po­da­ta­ka, shva­tićete da je klo­ni­ra­nje dis­ka naj­je­dnos­tav­ni­je re­še­nje. Bo­nus je što klo­ni­ra­nje mo­že­te da oba­vi­te bez po­sred­stva računa­ra, čak i bez pri­k­ljučiva­nja uređaja na računar. Ja­sne o­zna­ke o to­me ko­ji disk je „i­zvor“, a ko­ji „me­ta“ klo­ni­ra­nja, a LED di­ode ko­je vas oba­ve­šta­va­ju o to­ku pro­ce­sa olak­šaće po­sao čak i oni­ma ko­ji ne­ma­ju go­to­vo ni­ka­kvog is­kus­tva.

Ku­ti­je i pri­ključeni­ja

Po­mi­nja­li smo pret­ho­dnu ge­ne­ra­ci­ju uređaja ko­ja još uvek mo­že da se nađe u pro­dav­ni­ca­ma, a nji­ho­va fun­kci­onal­nost zav­rša­va­la se po­me­nu­tim oso­bi­na­ma. Već to je bi­lo do­volj­no da se o­dlučimo za na­bav­ku, a kom­pa­ni­ja LC-Power nas je o­bra­do­va­la oba­ve­šte­njem da no­vi uređaji ima­ju i do­da­tne por­to­ve. Za one ko­ji ku­bu­re s USB por­to­vi­ma, tu je ver­zi­ja HUB s do­da­tna tri USB 3.0 por­ta, a za one ko­ji ra­de s mno­štvom ga­dže­ta tu je CR ver­zi­ja s čitačem kar­ti­ca ra­znih for­ma­ta i do­da­tnim USB 3.0 por­tom pri­de.

Pročitajte i:  Samsung prelazi na novi 3D V-NAND dizajn

Dva dis­ka i tri do­da­tna USB 3.0 por­ta mo­gu čes­to da po­vu­ku po­dos­ta stru­je, pa je struj­ni adap­ter za ove do­ko­ve pri­lično ve­li­ke sna­ge, a samim tim i te­ži­ne. Ipak, za­hva­lju­jući njemu nećete ima­ti pro­ble­ma s na­pa­ja­njem svih pri­ključenih uređaja. Uku­pna brzi­na ovih dok uređaja de­kla­ri­sa­na je na no­mi­nal­nih 5 GB/s. Dis­ku­ta­bil­no je da li je to ma­lo ili mno­go, ali nam se u prak­tičnoj pri­me­ni učini­lo da je sa­svim do­volj­no. Ra­di se o uku­pnoj brzi­ni tran­sfe­ra za sve pri­ključene uređaje (dis­ko­ve, kar­ti­ce, USB‑uređaje), ali se u prak­si vrlo ret­ko de­ša­va da is­tov­re­me­no ko­ris­ti­te vi­še ka­na­la za ko­mu­ni­ka­ci­ju i da ova brzi­na mo­ra da bu­de „po­de­lje­na“ i­zmeđu pri­ključenih spra­va.

PCPress.rs Image

Čak i ako ste ko­ri­snik des­k­to­p-a i ve­li­ki po­tro­šač disk pros­to­ra, pri­jaće vam činje­ni­ca da dis­ko­ve mo­že­te da me­nja­te la­ko i brzo, a do­da­tnih USB por­to­va ni­ka­da dos­ta. Da ne po­mi­nje­mo da će vam se uređaj pot­pu­no is­pla­ti­ti već po­sle sa­mo je­dnog klo­ni­ra­nja dis­ka.

Kontakt: www.gi­ga­tron.rs

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , , ,