BIZIT plus

Review: Pa­na­so­nic za avan­tu­ru i ak­ciju

Fotoaparati koje smartfoni nisu uspeli da zamene su čvrsti i otporni modeli. Robusnost, optički zum i fizički tasteri ih čine sjajnim saputnicima na raznim pustolovinama. Jedan takav uređaj je i Panasonic FT7.

PCPress.rs Image

FT7 je većinu oso­bi­na na­sle­dio od svog pret­ho­dni­ka, Lumix‑a FT6 ko­ji se po­ja­vio još 2015. go­di­ne. Naj­značaj­ni­ja no­vi­na u o­dno­su na nje­ga jes­te elek­tron­sko tra­ži­lo. Ovo je prvi ot­por­ni fo­to‑apa­rat ko­ji ga ima – tra­ži­lo je ma­lo ali ko­ri­sno, jer u spolj­nim u­slo­vi­ma ko­ji ni­su uvek sav­rše­ni, bi­lo da je to ja­ko sun­ce, pra­ši­na, sneg ili ki­ša, zna­tno olak­ša­va upo­tre­bu. Pos­to­ji po­se­bno du­gme po­moću ko­jeg se sli­ka pre­ba­cu­je sa glav­nog e­kra­na na tra­ži­lo. Sli­ka se mo­že i pot­pu­no is­ključiti, ta­ko da ne ra­di ni tra­ži­lo ni e­kran i ta­ko ba­te­ri­ja du­že tra­je.

PCPress.rs Image

Panasonic FT7 je ro­bus­tan uređaj ko­ji o­dlično le­ži u ru­ci i oda­je uti­sak vi­so­kog kva­li­te­ta i­zra­de i i­zdržlji­vos­ti. Iako je većih di­men­zi­ja od mno­gih kom­pak­tnih apa­ra­ta, la­ko sta­je u džep ja­kne i te­žak je sve­ga 319 gra­ma. Ot­po­ran je na vo­du do du­bi­ne od 31 me­tar i na pa­do­ve s dva me­tra vi­si­ne. Tas­te­ri su do­bro ras­po­ređeni, a po­go­to­vo je ko­ri­sno to što je oki­dač veći ne­go što je uobičaje­no, pa ko­rišćenje apa­ra­ta ne pred­stav­lja pro­blem ni kad no­si­te ru­ka­vi­ce. O­bjek­tiv ima op­tičku sta­bi­li­za­ci­ju sli­ke i e­kvi­va­len­tan ras­pon od 28 do 128 mm (4,6x zum) sa 3,3 ili 5,9 blen­dom.

FT7 mo­že da sni­ma vi­deo u 4K kva­li­te­tu i fo­to­gra­fi­je re­zo­lu­ci­je 20 me­ga­pik­se­la. Po­red mno­štva auto­mat­skih re­ži­ma sni­ma­nja fo­to­gra­fi­ja, pos­to­ji i ma­nu­el­ni ko­ji je, na­ža­lost, o­gra­ničen na sa­mo dva o­tvo­ra blen­de. Fo­to­gra­fi­je se ne mo­gu sni­ma­ti u RAW mo­du, što je je­dan od ne­dos­ta­ta­ka ovog apa­ra­ta.

PCPress.rs Image

Od fun­kci­ja ko­je očeku­ju avan­tu­ris­ti i lju­bi­te­lji pri­ro­de, Lumix FT7 ima kom­pas, ba­ro­me­tar­ski al­ti­me­tar i ba­te­rij­sku lam­pu. Je­di­no ne­dos­ta­je GPS iako je, kroz op­ci­ju Geotagging, mo­guće na­kna­dno ube­le­ži­ti in­for­ma­ci­je o lo­ka­ci­ji s te­le­fo­na (ako ste na avan­tu­ru po­ne­li i smar­tfon). FT7 mo­že da pris­tu­pi Wi‑Fi mre­ži zbog de­lje­nja i pre­ba­ci­va­nja fo­to­gra­fi­ja i sni­ma­ka. Da­ljin­sko fo­to­gra­fi­sa­nje i sni­ma­nje ta­kođe ko­ris­te Wi‑Fi, a i­zvo­de se ta­ko što apa­rat po­di­že svo­ju Wi‑Fi mre­žu ko­joj te­le­fon pris­tu­pa i po­moću Panasonic‑ove a­pli­ka­ci­je Image App kon­tro­li­še ka­me­ru.

PCPress.rs Image

Kva­li­tet sli­ke Panasonic‑a FT7 je u ran­gu sa sličnim fo­to‑apa­ra­ti­ma ma­njeg sen­zo­ra ili no­vi­jim smar­tfo­ni­ma s bo­ljom ka­me­rom. Pri pa­žlji­vi­jem po­sma­tra­nju mo­gu se uočiti efek­ti su­zbi­ja­nja šu­ma, što je i očeki­va­no s ob­zi­rom na to da sen­zor ima čak 20 mi­li­ona pik­se­la sme­šte­nih na pov­rši­nu od sve­ga 6,17×4,55 mm. Ipak, fo­to­gra­fi­je ima­ju ži­ve bo­je i o­dlično i­zgle­da­ju pri nor­mal­nim ve­ličina­ma i na dru­štve­nim mre­ža­ma. Da je Panasonic mi­slio na ak­ci­ju i avan­tu­ru, go­vo­ri i to što FT7 ima ra­fal­ni re­žim od čak 12 sli­ka u se­kun­di, ali i auto­mat­sko praćenje fo­ku­sa na o­bjek­tu ko­ji se kreće od 7fps.

PCPress.rs Image

Vi­deo je tra­di­ci­onal­no ja­ka stra­na Lumix uređaja, pa FT7 ni­je izu­ze­tak. Kva­li­tet sni­ma­ka je sja­jan u svim for­ma­ti­ma i Lumix tu prak­tično ne­ma kon­ku­ren­ci­ju. Pos­to­ji i ši­rok spek­tar re­ži­ma, od eko­no­mičnih 720p mo­do­va pa sve do 4K UHD vi­dea sa 30, 25 ili 24 snim­ka u se­kun­di. FT7 ima i high speed op­ci­ju i ta­da sni­ma u 720p kva­li­te­tu sa čak 120 sli­ka u se­kun­di, što je po­se­bno in­te­re­san­tno za a­trak­tiv­ne us­po­re­ne snim­ke. Za­hva­lju­jući 4K snim­ci­ma, tu su i mo­gućnos­ti „vađenja“ fo­to­gra­fi­ja iz vi­deo‑sni­ma­ka te post focus op­ci­ja.

PCPress.rs Image

Panasonic‑u su bi­le po­tre­bne tri go­di­ne da i­zba­ci no­vi mo­del ot­por­nog fo­to‑apa­ra­ta pa se od na­sle­dni­ka očeki­va­lo mno­go. Elek­tron­skim tra­ži­lom i prvo­kla­snim kva­li­te­tom vi­dea FT7 je is­pu­nio očeki­va­nja i i­zdvo­jio se od kon­ku­re­na­ta. Po­red izos­tan­ka GPS‑a, naj­veća za­mer­ka je ne­mo­gućnost sni­ma­nja RAW faj­lo­va, ma­da je kod ove kla­se apa­ra­ta to op­ci­ja ko­ju ve­ro­va­tno većina ko­ri­sni­ka ne bi ni pri­me­ti­la. Kva­li­tet i­zra­de, ot­por­nost i mno­štvo ko­ri­snih fun­kci­ja adu­ti su ko­ji, i po­red ne­što vi­še ce­ne od oko 45.000 dinara, čine Lumix FT7 pra­vim i­zbo­rom za uži­va­nje na re­ci, pla­ni­ni ili mo­ru.

Korisna adresa: panasonic.com/rs

Facebook komentari: