Smar­tfon na zidu

MxDis­play ču­va va­šu ku­ću od ne­že­lje­nih ula­za­ka za­hva­lju­ju­ći RFID te­hno­lo­gi­ji i Wi‑Fi vezi.

mobotix_display

Po­gle­daj­te – smar­tfon na zi­du, ve­ro­va­tno bi re­kao sva­ko ko bi prvi put u­gle­dao MO­BO­TIX dis­plej. Pot­pu­no sta­pa­nje sa zi­dom ovaj e­kran pos­ti­že za­hva­lju­ju­ći o­dli­čno sti­li­zo­va­nom be­lom ili crnom ku­ći­štu, a baš kao i sva­kim mo­der­nim smar­tfo­nom, nji­me se mo­že u­prav­lja­ti je­dnos­tav­nim po­kre­ti­ma prstom na e­kra­nu ose­tlji­vom na do­dir. Sa­mo s ne­ko­li­ko svaj­po­va pre­ko e­kra­na za ti­li čas mo­že­te pre­kon­tro­li­sa­ti ka­me­re vi­deo‑nad­zo­ra ši­rom ku­će ili po­slov­nog pros­to­ra, pre­gle­da­ti po­sle­dnju vi­deo‑po­ru­ku sa in­ter­fo­na na ula­znim vra­ti­ma ili kre­ira­ti no­vu ši­fru za ula­zak. Za­to se MxDisplay mo­že na­zva­ti i fik­snom da­ljin­skom sta­ni­com za kon­tro­lu in­ter­fo­na, a pri­tom je ve­oma je­dnos­ta­van za upo­tre­bu. Bez ob­zi­ra na to u kom se mo­du tre­nu­tno na­la­zi vaš „smar­tfon na zi­du“, je­dnos­tav­nim pri­tis­kom na iko­nu klju­ča pri­ka­zu­je se sli­ka ko­ju be­le­ži in­ter­fon­ska ka­me­ra.
Pre­ko ovog ure­đa­ja mo­že­te o­tvo­ri­ti vra­ta gos­ti­ma, a ako vam je po­tre­bno, mo­že­te za­da­ti i PIN ši­fru, ili za­hte­va­ti po­se­do­va­nje pris­tu­pne kar­ti­ce; sve to za­hva­lju­ju­ći Radio Frequency IDentification (RFID) te­hno­lo­gi­ji . Reč je o ma­lim oda­ši­lja­či­ma ko­ji se mo­gu smes­ti­ti bi­lo gde, a omo­gu­ća­va­ju ula­zak u ne­ku pros­to­ri­ju (Keyless te­hno­lo­gi­ja). Di­rek­tno sa MxDisplay‑a se kre­ira­ju pris­tu­pne kar­ti­ce, ali se one mo­gu i pro­me­ni­ti, pa čak i blo­ki­ra­ti. Sva­kom ta­kvom tran­spon­de­ru mo­že­te do­de­li­ti za­se­bno ime, vre­men­ski mu o­gra­ni­či­ti ula­zak, bi­lo da go­vo­ri­mo o o­dre­đe­nim do­bi­ma da­na ili da se za­bra­na o­dno­si na ne­kpe­ri­od. Pri­tom se svi po­ku­ša­ji o­tva­ra­nja vra­ta sni­ma­ju i ču­va­ju kao do­kaz da je ne­ko na­me­ra­vao da uđe u šti­će­ni pros­tor.

MOBOTIX_Bild_Produkt_MxDisplay_wei__Hand
Dru­ga ve­li­ka pre­dnost MxDisplay‑a za­sni­va se na Wi‑Fi po­ve­zi­va­nju zbog ko­ga se mo­že ko­ris­ti­ti i kao ba­zna sta­ni­ca za os­ta­le e­kra­ne u ku­ći. Za­hva­lju­ju­ći be­ži­čnom In­ter­ne­tu, ure­đaj mo­že da po­ve­že dru­ge smar­tfo­ne i ra­ču­na­re na In­ter­net, bez po­tre­be da se pret­ho­dno po­de­si Wi‑Fi mre­ža u ku­ći. Sa njim mo­že­te da po­ve­že­te i sve alar­mne sis­te­me u svom do­mu – na je­dnom mes­tu se kon­tro­li­šu sve tač­ke za­šti­će­ne alar­mom, po­čev od vra­ta, pro­zo­ra ili sen­zo­ra ko­ji ak­ti­vi­ra­ju ka­me­re vi­deo‑nad­zo­ra. In­te­gri­sa­no je čak i „zvo­no“ na vra­ti­ma ko­je će se o­gla­si­ti ka­da se o­tvo­re una­pred iza­bra­na vra­ta u ku­ći. Ka­da je u pi­ta­nju o­dnos s dru­gim ure­đa­ji­ma, MO­BO­TIX ko­nek­to­ri omo­gu­ća­va­ju i do­da­va­nje vi­še ulaz/i­zlaz ure­đa­ja, sen­zo­ra, pa čak i sa­te­lit­sku ko­nek­ci­ju.
Za kraj, va­žno je na­po­me­nu­ti da MxDisplay ima pot­pu­nu auto­no­mi­ju na­pa­ja­nja. Ba­zi­ran na PoE te­hno­lo­gi­ji (Power over Ethernet) ovaj dis­plej se di­rek­tno po­ve­zu­je na mre­žu i na­pa­ja­nje, ali ako pla­ni­ra­te da ga ko­ris­ti­te is­klju­či­vo kao Wi‑Fi, on­da se mo­že po­ve­za­ti i na ek­ster­ni i­zvor elek­tri­čne ener­gi­je.
www.vucomm.rs

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , ,