ERP 2024

Vagini monolozi

Da­nas se pa­met stav­lja na naj­ra­zličiti­ja mes­ta – u te­le­fo­ne, sa­to­ve, te­le­vi­zo­re, kli­ma uređaje, cipele… Pa za­što ne i u va­gu. Na sve stra­ne vrvi od pa­me­ti, biće mo­žda da je sa­mo pro­me­ni­la svo­je prvo­bi­tno sta­ni­šte…

131129150016707925

Na do­da­tnu pa­met smo na­ba­sa­li i u je­dnom uređaju u ko­me je ni­smo očeki­va­li – u kućnoj va­gi za me­re­nje te­le­sne te­ži­ne, pod na­zi­vom Prestigio Smart Body Mass Scale PHCBMS. Na prvi po­gled, ona i­zgle­da kao je­dna od no­vih, mo­der­nih di­gi­tal­nih va­ga, u čijem se di­zaj­nu vi­di uti­caj kom­pa­ni­je Apple. Te­ži­na se me­ri sa pre­ci­znošću na je­dnoj de­ci­ma­li, a ako ko­jim slučajem ima­te iPhone ili iPad, pa­me­tna va­ga pos­ta­je i­zvor po­da­ta­ka ko­ji vam mo­gu po­moći da zdra­vi­je ži­vi­te i zdra­vi­je se hra­ni­te. Po­tre­bno je sa­mo da sa App Store‑a pre­u­zme­te bes­pla­tnu a­pli­ka­ci­ju Family Health Compass, ko­ja će se pre­ko Bluetooth‑a po­ve­za­ti sa va­gom i pre­uze­ti re­zul­ta­te me­re­nja. Uko­li­ko nis­te u mo­gućnos­ti da se sin­hro­ni­zu­je­te u tre­nut­ku me­re­nja, ne bri­ni­te – va­ga čuva u svo­joj me­mo­ri­ji snim­lje­ne po­dat­ke i pre­ba­ciće ih na te­le­fon čim to bu­de mo­guće.
Smart_Gadget_PHCBFS
Ka­da bu­de­te une­li svo­ju ide­al­nu te­ži­nu, a­pli­ka­ci­ja će vam jav­lja­ti kad god od­stu­pi­te od nje, što će bi­ti si­gnal da je ne­op­ho­dno ne­što me­nja­ti. Uko­li­ko po­dat­ke o te­ži­ni kom­bi­nu­je­te sa po­da­ci­ma iz smart‑pe­do­me­tra ko­ji smo opi­sa­li u pret­ho­dnom bro­ju, mo­že­te steći pri­lično do­bar uvid u to ka­ko način ži­vo­ta utiče na va­šu te­le­snu ma­su.
Mo­ram pri­zna­ti da smo se uz va­gu pri­lično do­bro za­bav­lja­li u Re­dak­ci­ji me­reći se i po­re­deći vre­dnos­ti, ali uz oba­ve­zu autor­ke ovih re­do­va da se i­zme­re­ni re­zul­ta­ti neće o­bjav­lji­va­ti.

Pročitajte i:  Apple će moći da obavi update  na novim telefonima bez vađenja iz kutije

Ce­na:     7.990 di­nara
Po­ve­zi­va­nje:     Blu­eto­oth V4.0
Kom­pa­ti­bil­ni uređaji:     iPad, iP­ho­ne, iPod
Ba­te­ri­ja:     AAA

www.pres­ti­gio.com

Facebook komentari:

2 thoughts on “Vagini monolozi

 • 31. 07. 2014. at 14:06
  Permalink

  Hvala Miroslave, trudimo se 🙂
  Pošaljite na adresu redakcije ako imate dopunu podataka – izmenićemo u tekstu.

 • 31. 07. 2014. at 13:43
  Permalink

  Svaka chast za naslov…inache sad radi i na androidu.

Comments are closed.