Računari i Galaksija

Ve­li­ka sli­ka u ma­lom pros­toru

PCPress.rs ImageGlav­ni adut pro­jek­to­ra NEC M260WS je ši­ro­ko­uga­oni o­bjek­tiv – pos­ta­vi­te ga na pla­fon, bli­zu pro­jek­ci­one rav­ni, i ni­ko neće upas­ti u snop!

O­snov­na na­me­na NEC‑ovog pro­jek­to­ra M260WS je pri­ka­zi­va­nje pre­zen­ta­ci­ja u učioni­ca­ma i ma­lim ili sre­dnjim sa­la­ma za sas­tan­ke, ali on sa­svim le­po mo­že da se ko­ris­ti i u kućnim u­slo­vi­ma. Pri­tom je po­želj­no da ima­te što veću slo­bo­dnu pov­rši­nu na zi­du, a ras­to­ja­nje od pro­jek­to­ra do zi­da mo­že da bu­de i sa­svim ma­lo: ra­di se o mo­de­lu krat­kog do­me­ta (short‑throw) sa o­dno­som 0,47:1, što znači da ćete s da­lji­ne od je­dnog me­tra do­bi­ti sli­ku ši­ri­ne veće od dva me­tra. Ako vam je to pre­vi­še, sli­ku do­ne­kle mo­že­te sma­nji­ti di­gi­tal­nim (ne­ga­tiv­nim) zu­mi­ra­njem.

Cen­tar pro­jek­ci­je ni­je u pro­du­žet­ku ose o­bjek­ti­va, već je po­di­gnut, ta­ko da, ako vam to od­go­va­ra, sli­ku mo­že­te da pro­jek­tu­je­te i s po­da, ali naj­bo­lje re­zul­ta­te ćete pos­tići ako pro­jek­tor o­kre­ne­te na­opa­ko (ka­da je cen­tar pro­jek­ci­je do­le) i pričvrsti­te ga za pla­fon. Ma­la pro­jek­ci­ona dis­tan­ca i ve­li­ka vi­si­na sma­nju­ju šan­su da se ne­ko nađe i­zmeđu pro­jek­to­ra i sli­ke i ta­ko ome­te pro­jek­ci­ju. O keystone ko­rek­ci­ji ne mo­ra­te mno­go da bri­ne­te: u većini slučaje­va M260WS će je auto­mat­ski pra­vil­no po­de­si­ti, a even­tu­al­na fi­na po­de­ša­va­nja su la­ko dos­tu­pna iz me­ni­ja.

A šta sa tim (i os­ta­lim) po­de­ša­va­nji­ma ako je pro­jek­tor na pla­fo­nu (da­kle, te­ško dos­tu­pan)? Kao i dru­gim pro­jek­to­ri­ma pre­dviđenim za sta­ci­onar­nu upo­tre­bu, mo­že mu se pris­tu­pi­ti s da­lji­ne, i to na vi­še načina: da­ljin­skim u­prav­ljačem, sa računa­ra, pre­ko mre­že i Web in­ter­fej­sa. U tu svrhu, M260WS ima LAN utični­cu, a pos­to­ji i op­ci­ja ve­ze pre­ko WLAN‑a. Po­držan je DHCP, ali za­vi­sno od ti­pa mre­že, mo­žda ćete mo­ra­ti da se po­tru­di­te oko ručnog po­de­ša­va­nja mre­žnih pa­ra­me­ta­ra. U su­šti­ni, je­di­no se fo­ku­si­ra­nje ne mo­že oba­vi­ti s da­lji­ne – ali to se ura­di je­dnom i sve dok se pro­jek­tor ne po­me­ra, nećete mo­ra­ti da do­no­si­te mer­de­vi­ne… osim ako že­li­te da uta­kne­te flash disk.

Naj­lep­ša oso­bi­na ovog pro­jek­to­ra je pra­vo bo­gat­stvo pri­ključaka, i vi­deo i audio (ima u­građene pri­lično gla­sne i kva­li­te­tne zvučni­ke), i ula­za i i­zla­za – mo­že­te ko­ris­ti­ti ra­zne i­zvo­re sli­ke i zvu­ka, ali i USB utični­ce, ko­jih ima dve: je­dna je ti­pa A, a dru­ga ti­pa B. Prva će pri­hva­ti­ti USB dis­ko­ve, a na dru­gu mo­že­te da po­ša­lje­te po­drža­ne do­ku­men­te iz računa­ra. Na­ža­lost, pro­jek­tor je po­slov­no ori­jen­ti­san, pa sam ume da pre­po­zna sa­mo fo­to­gra­fi­je i pre­zen­ta­ci­je – ne računaj­te na gle­da­nje fil­mo­va sa USB dis­ko­va, ko­ji, osim to­ga, mo­ra­ju da bu­du for­ma­ti­ra­ni kao FAT: M260WS ni­je pre­po­znao NTFS disk. Za fil­mo­ve mo­ra­te da upo­sli­te računar ili ne­ki ple­jer.PCPress.rs Image

Re­zul­ta­ti? M260WS je 3LCD pro­jek­tor – sli­ku for­mi­ra s tri LCD pa­ne­la; o­bjek­tiv je kva­li­te­tan, lam­pa sna­žna, pa se do­bi­ja o­dlična sli­ka, i sta­tična i po­kre­tna, bez pri­me­tnih abe­ra­ci­ja i pro­ble­ma s ge­ome­tri­jom. Sli­ka se la­ko pri­la­gođava uobičaje­nim (sve­tli­jim) bo­ja­ma zi­da, a ta­kođe i dis­tan­ci: ako je pro­jek­tor bli­zu rav­ni pro­jek­ci­je, auto­ma­ti­ka će u­ključiti re­žim Eco ko­ji tro­ši ma­nje ener­gi­je, pra­vi ma­nje bu­ke i pro­du­ža­va vek lam­pe. Uko­li­ko nis­te za­do­volj­ni auto­ma­ti­kom, re­ži­mom ra­da mo­že­te da u­prav­lja­te i sa­mi. Je­di­no što ne­dos­ta­je jes­te 3D pri­kaz.

Sve u sve­mu, ra­di se o kva­li­te­tnom i prak­tičnom pro­jek­to­ru ko­ji se us­pe­šno mo­že ko­ris­ti­ti i u kući i u po­slov­ne svrhe, s tim što je pri­me­re­ni­ji za sta­ci­onar­nu upo­tre­bu – pre ku­po­vi­ne, do­bro o­smi­sli­te gde će da sto­ji. A ako nis­te si­gur­ni da će vaš no­vi lju­bi­mac ima­ti svoj tron ili pla­ni­ra­te čes­ta pre­me­šta­nja, bo­lje je iza­bra­ti ne­ki mo­bil­ni­ji mo­del.

  NEC M260WS
Tehnologija 3LCD
Nativna rezolucija 1280*800
Maksimalna podržana rezolucija 1920*1080
Lampa, vek trajanja 230 W (175 W u režimu Eco), 4000 sati (5000 u režimu Eco)
Priključci Kompozitni, S-video, HDMI, 2*VGA ulaz, VGA izlaz, 2*audio-ulaz, audio-izlaz, USB A, USB B, kontrolni RS 232, LAN
Ostalo daljinski upravljač, kontrola sa računara preko mreže
Preporučena cena 1029 evra
  www.necdisplay.com

(Objavljeno u PC#186)

Bojan Stanojević

 

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: ,