PC Press Studio

WayteQ XTAB‑100

PCPress.rs ImageMađar­ski tablet je o­tvo­ren za nad­gra­dnju, bez ne­dos­ta­ta­ka ko­ji se ne mo­gu na­kna­dno is­pra­vi­ti ili do­ku­pi­ti. Solidno je brz, a nije ni skup…

U ve­li­koj kva­li­te­tnoj be­loj ku­ti­ji se, osim XTAB‑100 is­po­ručuje i pu­njač, dva USB ka­bla (je­dan sa adap­te­rom) i kva­li­te­tna tor­bi­ca. Uređaj ima 10,1“ e­kran for­ma­ta 4:3 i re­zo­lu­ci­je 1024×768, ko­ji pod­seća na iPad. To­li­ki broj pik­se­la za­hte­va so­li­dan pro­ce­sor i tu se ni­je šte­de­lo: srce uređaja je AML8726‑M Cortex‑A9 ko­ji ra­di na 1 GHz, uz po­dršku do­da­tnog 3D gra­fičkog čipa Mali‑400, ko­ji obe­zbeđuje do­bre gra­fičke per­for­man­se, po­se­bno pri re­pro­duk­ci­ji HD sa­drža­ja. Da ko­mu­ni­ka­ci­ja sa spolj­nim uređaji­ma teče glat­ko, bri­ne se NE­ON SIMD ko­pro­ce­sor. XTAB ne­ma mno­go u­građene me­mo­ri­je – 512 MB RAM‑a i 4 GB NAND Flash za skla­di­šte­nje po­da­ta­ka i pro­gra­ma, ali po­drža­va pro­ši­re­nje do 32 GB. Osim me­mo­rij­ske kar­ti­ce, mo­že se pri­ključiti i spolj­ni USB disk, a tu je i HDMI pri­ključak – sve što gle­da­te na XTAB‑100 mo­že­te da gle­da­te i na ve­li­kom te­le­vi­zo­ru.

Sve­tlo­sni sen­zor će pri­gu­ši­ti o­sve­tlje­nje ve­li­kog e­kra­na uko­li­ko je spo­lja­šnje sve­tlo do­volj­no sla­bo. Sen­zor u­brza­nja će i te ka­ko značiti u ne­kim gej­mer­skim a­pli­ka­ci­ja­ma, dok će sen­zor ori­jen­ta­ci­je ro­ti­ra­ti sli­ku. Tu je i di­gi­tal­ni kom­pas, ali ne­ma GPS sen­zo­ra; mo­raćete da po­tro­ši­te USB port na nje­ga ili da se o­slo­ni­te na Bluetooth ko­mu­ni­ka­ci­ju. XTAB je o­prem­ljen stan­dar­dno do­brim BT ra­dio‑mo­du­lom ver­zi­je 2.1 EDR (Enhanced Data Rate) class 2, što znači da je ve­za i­zmeđu uređaja s pov­ra­tnim upi­ti­ma, a ne sa­mo čist dvo­smer­ni tran­sport. To obe­zbeđuje tečan pre­nos, npr. in­for­ma­ci­ja o ko­or­di­na­ta­ma, ta­ko da se sa ek­ster­nim BT GPS uređajem ta­blet po­na­ša kao da je GPS mo­dul u­građen.

WiFi mo­dul po­drža­va prot­ko­le 802.11 b/g/n, a po­što n pod­stan­dard po­dra­zu­me­va ko­mu­ni­ka­ci­ju s vi­še ra­zličitih pre­daj­ni­ka, mi­kro­ta­la­sna pećni­ca ili be­žični te­le­fon (svi ra­de na 2,4 MHz) neće vam pra­vi­ti sme­tnje. WiFi će ra­zličite pre­daj­ni­ke drža­ti ra­zdvo­je­ne, ko­mu­ni­ci­raće sa­mo sa oni­ma s ko­ji­ma je us­pos­ta­vio IP ve­zu. I to do­volj­no brzu, jer je po­držan External 3G dongle. Ka­me­ra ima skrom­nih 1,3 Mp i mi­kro­fon… do­volj­no tek za ćas­ka­nje na Skype‑u. U­građeni sen­zo­ri tro­še dos­ta stru­je čak i ka­da mi­sli­te da je uređaj is­ključen (oko 20 od­sto ba­te­ri­je to­kom 24 sa­ta u sleep mod‑u), ta­ko da je pre­po­ru­ka da se XTAB pot­pu­no is­ključi (system shutdown) uko­li­ko se ne ko­ris­ti du­že od sat vre­me­na. To va­ži i kod pu­nje­nja ba­te­ri­je – uko­li­ko ni­je is­ključen, pu­niće se du­plo du­že (i ne­efi­ka­sni­je). S pu­nim ba­te­ri­ja­ma XTAB će ra­di­ti oko četi­ri i po sa­ta u re­ži­mu naj­jače po­tro­šnje, ko­ji po­dra­zu­me­va ne­pre­ki­dno gle­da­nje vi­deo‑sa­drža­ja pre­ko ce­log e­kra­na, pri mak­si­mal­nim vre­dnos­ti­ma o­sve­tlja­ja e­kra­na i naj­jačem zvu­ku. Ko­ri­go­va­njem ovih vre­dnos­ti tra­ja­nje ba­te­ri­je se mo­že zna­tno pro­du­ži­ti.PCPress.rs Image

Har­dver skla­dno po­ve­zu­je i po­kreće Android 2.3.4 (Gingerbread). Po­što je u ovoj ver­zi­ji do­zvo­lje­no in­sta­li­ra­ti a­pli­ka­ci­je na SD kar­ti­cu, ma­njak flash me­mo­ri­je ne pred­stav­lja veću sme­tnju. Po­držan je i Android Market, pa se so­ftver­ska plat­for­ma mo­že pri­la­gođava­ti po že­lji. U­građeni vi­deo‑ple­jer re­pro­du­ku­je sa­drža­je bez zas­taj­ki­va­nja, ali mu ne­dos­ta­je pu­na po­drška za na­ša slo­va. To se mo­že re­ši­ti po­moću pocket encoder‑a, freeware pro­gra­ma ko­ji do­zvo­lja­va paste‑ova­nje ti­tlo­va, ili in­sta­la­ci­jom FX Media Player‑a; do­daj­te mu i File Manager (Rhythm software). Us­pe­li smo da in­sta­li­ra­mo i po­kre­ne­mo Igo My Way, ko­ji do­du­še ni­je bio od ko­ris­ti jer ne­ma GPS mo­du­la, ali uko­li­ko na­ba­vi­te ne­ki BT ili USB GPS… Ne­dav­no je ra­zvi­je­na i (za sa­da be­ta) Android ver­zi­ja NAV pro­gra­ma OZI Explorer, ko­ji omo­gućava na­vi­ga­ci­ju po­moću ske­ni­ra­nih (bi­lo ka­kvih, pa i Google Earth) ma­pa. S ob­zi­rom na kom­pak­tne di­men­zi­je ta­ble­ta i u­građeni di­gi­tal­ni kom­pas, XTAB se pre­tva­ra u na­vi­ga­ci­oni uređaj ko­ji se vrlo ma­lo ra­zli­ku­je od o­pre­me u­građene u ma­nje avi­one i bro­do­ve.

WayteQ ta­blet mo­žda ne mo­že da se ta­kmiči sa top‑mo­de­li­ma ve­li­kih pro­i­zvođača, ali mu to po svemu sudeći ni­je ni na­me­ra. Nje­gov adut je o­dlično o­dme­ren o­dnos mo­gućnos­ti‑ce­na. So­ftver i har­dver su o­tvo­re­ni za nad­gra­dnju po že­lji i po­tre­ba­ma, sve u du­hu Android uređaja ko­jih tre­nu­tno, pre­ma pro­ce­na­ma Google‑a, na sve­tu ima oko 230 mi­li­ona. I to sa­mo onih re­gis­tro­va­nih.

Ekran 10″ multi-touch, kapacitivni 1024*768 (4:3)
Procesor AML8726-M Cortex-A9 1 GHz CPU, ARM Mali-400 3D GPU, NEON SIMD koprocesor
Memorija RAM 512 MB, Nand Flash 4 GB, microSD do 32 GB
OS Android 2.3.4 Gingerbread
Wireless WiFi:802.11 b/g/n, Bluetooth+EDR class 2
Kamera 1,3 Mp
Priključci HDMI, USB (mini) 2.0 OTG, Slušalice (3,5 mm)
Zvuk Stereo zvučnici (2*3 W) i mikrofon
Dimenzije / masa 249*196*13,5 mm , 650 g
Cena         Oko 260 evra
  www.wayteq.hu/en/xtab100

(Objacljeno u PC#186)

Žarko Gojković

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: ,