ZTE Li­bra pa­me­tni te­le­fon

PCPress.rs Image

As­tro­lo­ški znak Li­bra (Va­ga) sim­bol je rav­no­te­že i har­mo­ni­je. Ka­ko urav­no­te­ži­ti dve kraj­nos­ti u sve­tu te­hno­lo­gi­ja: obi­lje op­ci­ja i pris­tu­pačnu ce­nu?

Sa mađar­skom kom­pa­ni­jom WayteQ su­sre­li smo se prvi put ka­da smo pi­sa­li o PNA GPS na­vi­ga­to­ru, dok smo ZTE kor­po­ra­ci­ju viđali kao spon­zo­ra na ra­znim spor­tskim ta­kmičenji­ma (u­glav­nom po Azi­ji). O nji­ho­vom ta­ble­tu smo pi­sa­li u PC #179, ka­da smo po­me­nu­li da, s re­la­tiv­no skrom­nom ce­nom u o­dno­su na ono što pru­ža, pred­stav­lja je­fti­nu ula­zni­cu u svet ta­ble­ta. Ov­de (ni)je reč o za­je­dničkom pro­jek­tu. Libra je nas­tao u pro­zvo­dnim po­go­ni­ma ZTE, s tim što je WayteQ dos­ta­vio pro­i­zvo­dnu spe­ci­fi­ka­ci­ju i nji­hov je (za sa­da) je­di­ni i ek­sklu­ziv­ni dis­tri­bu­ter. Otu­da dvoj­na o­zna­ka na ku­ti­ji i na sa­mom te­le­fo­nu.

Libra je o­prem­lje­na ka­pa­ci­tiv­nim e­kra­nom di­ja­go­na­le 3,5 inča re­zo­lu­ci­je 480×800, što je pri­ja­tno i­zne­nađenje za uređaj te kla­se. Iko­ne su do­bro is­crta­ne, kon­trast je so­li­dan – e­kran ni­je pri­la­gođen gle­da­nju fil­mo­va, ali je sja­jan za te­le­fo­ni­ra­nje i sla­nje po­ru­ka s pla­že. Ba­te­ri­ja ka­pa­ci­te­ta 1250 mAh ni­je vrhun­ska, ali s ob­zi­rom na ma­le di­men­zi­je e­kra­na po­tro­šnja je ume­re­na, pa će u kom­bi­no­va­nom re­ži­mu ne­pre­ki­dne po­tro­šnje (mul­ti­me­di­ja, ra­dio, GPS) bi­ti do­volj­no stru­je za šest-se­dam sa­ti. U standby re­ži­mu i pov­re­me­no te­le­fo­ni­ra­nje ba­te­ri­ja će i­zdrža­ti se­dam-osam da­na.

Srce smar­tfona je Qualcomm MSM 7227-1 pro­ce­sor ko­ji ra­di na 600 MHz. Ova kom­bi­na­ci­ja će pov­re­me­no us­po­ra­va­ti rad e­kra­na (npr. settings s mno­go iko­na), ali će star­to­va­ne a­pli­ka­ci­je ra­di­ti bez zas­taj­ki­va­nja, što je za­slu­ga 512 MB RAM-a. Ve­ro­va­tno ćete mo­ra­ti da do­ku­pi­te me­mo­rij­sku kar­ti­cu, po­što Libra ima sa­mo 118 MB in­ter­ne me­mo­ri­je, što je do­volj­no (tek) za ko­mo­tan rad sis­te­ma (phone book, SMS…). Iz ne­po­zna­tog ra­zlo­ga Libra ni­je hte­la da pri­hva­ti microSDHC kar­ti­cu od 4 GB (class2) ko­ja je ra­di­la (i još ra­di) u dru­gim te­le­fo­ni­ma i GPS uređaju, dok je kar­ti­cu od 8 GB (class4) re­gis­tro­va­la bez pro­ble­ma. Da­kle, pro­ve­ri­te pre ku­po­vi­ne.

U­građena ka­me­ra re­zo­lu­ci­je 3,2 Mp sa auto­fo­ku­som je skrom­na, ali sa­svim upo­tre­blji­va. Za­mer­ka ide i na račun ne­običnog pu­njača ko­ji se, po­put os­ta­lih Android smar­tfo­na, po­ve­zu­je s te­le­fo­nom pre­ko USB adap­te­ra. Kod Libre jeUSB adap­ter-uti­kač ve­zan za te­lo pu­njača ta­nu­šnim ka­blom, pa mo­ra­te bi­ti pa­žlji­vi da se ne po­ki­da.

U te­le­fon je u­građena sen­zor­ska o­pre­ma ko­je se ne bi pos­ti­de­li ni top-mo­de­li: ži­ros­kop­ski sen­zor ro­ti­ra e­kran u skla­du sa po­lo­ža­jem te­le­fo­na, proximity ga­si e­kran čim ose­ti bli­zi­nu li­ca, light sma­nju­je in­ten­zi­tet o­sve­tlje­nja u o­dno­su na spolj­no sve­tlo, dok accelerometar, i di­gi­tal­ni kom­pas u kom­bi­na­ci­ji sa A-GPS ri­si­ve­rom, pre­ci­zno o­dređuju po­zi­ci­ju čim dođe do pro­me­ne po­lo­ža­ja, ne čeka­jući si­gnal sa sa­te­li­ta. Ova kom­bi­na­ci­ja je i­zvan­re­dna ka­da se Libra ko­ris­ti kao na­vi­ga­ci­oni uređaj za pe­šačenje.

Za Android plat­for­mu ra­zvi­jen je Igo MyWay 843_179971, pri­la­gođen re­zo­lu­ci­ji 480×800. Sve je tu: kar­te, srpski me­ni i gla­sov­no na­vođenje već le­gen­dar­nog Ne­ve­ni­nog gla­sa. Uko­li­ko vo­li­te da slu­ša­te ra­dio dok pe­šačite, na ras­po­la­ga­nju je FM pri­jem­nik. Um­re­ža­va­nje ni­je ni­ka­kav pro­blem, mo­že­te ko­ris­ti­ti USB kabl i sin­hro­ni­zo­va­ti te­le­fon s računa­rom, a ako ste u do­me­tu be­žičnog In­ter­ne­ta, tu je WiFi (802.11b/g). Libra omo­gućava tran­sfer HSDPA pro­to­ko­lom od 7,2 M. Ko­mu­ni­ka­ci­ja sa spolj­nim sve­tom za­o­kru­že­na je Bluetooth-om v2.1 A2DP & EDR ko­ji do­zvo­lja­va tran­sfer kroz a­pli­ka­ci­je od 2,1 Mbps. Da­kle, po­tre­bno je dve do pet se­kun­di da pre­ba­ci­te omi­lje­nu pe­smu u mp3 for­ma­tu na te­le­fon dra­ge oso­be (ili o­brnu­to), ili 0,2 se­kun­de da se pre­ne­se pa­ket in­for­ma­ci­je o po­zi­ci­ji ko­ju je de­ko­do­vao GPS ri­si­ver.

Libra se la­ko ko­ris­ti po­što ima sa­mo tri pre­dnja na­vi­ga­ci­ona tas­te­ra (home, properties, back). Pot­pu­na per­so­na­li­za­ci­ja glav­nog e­kra­na, la­ko for­mi­ra­nje a­dre­sa­ra, ku­ca­nje po­ru­ka pre­ko vir­tu­el­ne tas­ta­tu­re, mul­ti­me­di­ja, to su ko­ri­sni­ci­ma Android-a već do­bro po­zna­ti kva­li­te­ti.

WayteQ ZTE Libra je na­me­njen oni­ma ko­ji že­le da kla­sični mo­bil­ni te­le­fon za­me­ne Android smar­tfo­nom sa obi­ljem op­ci­ja, ali im pre­for­man­se ni­su pre­su­dne, kao ni do­da­tni so­ftver i/ili ko­ličina me­mo­ri­je, ba­rem u počet­ku. Na­bav­nom ce­nom od 130 ev­ra Libra o­prav­da­va svo­je ime i prin­cip urav­no­te­že­nos­ti i har­mo­ni­je ovog as­tro­lo­škog zna­ka.

www.wayteq.hu/en/libra

Žarko Gojković

(Objavljeno u PC#184)

Facebook komentari: