Trenuto gledate objave s oznakom: Atos preuzeo

Atos pre­uzeo Si­emens ITSS

Događaji

Atos pre­uzeo Si­emens ITSS

Kom­pa­ni­ja Atos Origin zav­rši­la je 1. ju­la pro­ces pre­uzi­ma­nja kom­pa­ni­je Siemens IT Solutions and Services, čime je stvo­ren ev­rop­ski li­der u o­blas­ti IT u­slu­ga, ko­ji će sa oko... 

Detaljnije... »

Asus


Original

Excel kuhinjica

Twitter