Trenuto gledate objave s oznakom: špijuni

Špijunski đozluci

Za geekove

Špijunski đozluci

Evo je­dnog špi­jun­skog ge­dže­ta ko­ji će do­bro po­slu­ži­ti u vre­lim le­tnjim da­ni­ma. U naočare za sun­ce Espion EG S02 u­građena je ka­me­ra ko­jom mo­že­te sni­ma­ti sve do­lične i... 

Detaljnije... »
Naj­ma­nji audio‑sni­mač na svetu

Za geekove

Naj­ma­nji audio‑sni­mač na svetu

(Objavljeno u PC#179) Za pro­fe­si­onal­ne špi­ju­ne, skri­va­nje ne­kog audio-sni­mača ne pred­stav­lja pro­blem. Za njih ve­ličina stvar­no ni­je va­žna. Ali, šta da ra­di­mo mi ko­ji smo ama­te­ri... 

Detaljnije... »

Asus


Manpower

Enjoy.ing

Twitter