PC Press Studio

Špijunski đozluci

PCPress.rs ImageEvo je­dnog špi­jun­skog ge­dže­ta ko­ji će do­bro po­slu­ži­ti u vre­lim le­tnjim da­ni­ma. U naočare za sun­ce Espion EG S02 u­građena je ka­me­ra ko­jom mo­že­te sni­ma­ti sve do­lične i ne­do­lične si­tu­aci­je u ko­ji­ma ćete se naći to­kom lu­dog le­tnjeg pro­vo­da. Po­red ka­me­re, naočare po­se­du­ju i MP3 ple­jer pa je za­ga­ran­to­van pot­pun do­živ­ljaj.
Mu­zi­ku i vi­deo za­pi­se čuva­te na 4 GB u­građene me­mo­ri­je, ko­ju mo­že­te pro­ši­ri­ti uz microSD kar­ti­cu, ta­ko da mo­že­te sni­mi­ti ma­te­ri­ja­la ko­li­ko god že­li­te. For­mat vi­deo za­pi­sa je AVI 1280×960, a brzi­na sni­ma­nja 30 fps. Na­ša pre­po­ru­ka je da pa­zi­te ko­ga i šta sni­ma­te. Naočare u „Te­hno­ma­ni­ji“ ko­šta­ju oko 8.000 di­na­ra, pa bi bi­la pra­va šte­ta da ih ne­ki lju­bo­mor­ni muž ra­zbi­je.
Objavljeno u PC#179

http://www.tehnomanija.rs/

Facebook komentari:
Pročitajte i:  Naočare pružaju zvučne signale za slepe osobe 
SBB

Tagovi: , , ,