PC Press Studio

A­vi­gi­lon vi­deo‑nad­zor i kon­tro­la pris­tu­pa

Kao proizvođač koji je ponikao 2004. godine, Avigilon je uvideo više nego očiglednu prazninu na globalnom tržištu video nadzora – ne­pos­tojanje res­pon­siv­ne, in­tu­itiv­ne i o­tvo­re­ne so­ftver­ske platfor­me za vi­deo‑me­na­džment ko­ja će ima­ti mo­gućnost efi­ka­snog stri­mo­va­nja vi­še sto­ti­na me­ga­pik­se­la u sis­temu. Za­hva­lju­jući stri­ming me­na­džment te­hno­lo­gi­ji ko­ja je ra­zvi­je­na i pa­ten­ti­ra­na isključivo za po­tre­be Avigilon VMS‑a. Avigilon je pre­po­znat kao brend ko­ji efi­ka­sno, po­u­zda­no i brže ne­go iko dru­gi u­prav­lja sto­ti­na­ma me­ga­pik­se­la u sis­te­mu, kre­ira­jući ti­me vre­dno, je­din­stve­no i ne­po­nov­lji­vo ko­ri­sničko is­kus­tvo.

High De­fi­ni­ti­on Stre­aming Ma­na­ge­ment te­hno­lo­gi­ja

HDSM te­hno­lo­gi­ja skla­di­šti vi­deo‑in­for­ma­ci­je na ser­ve­ru u ma­lim pa­ke­ti­ma po­da­ta­ka. Si­mul­ta­no, HDSM ra­zdva­ja vi­deo u vi­šes­tru­ke upo­tre­bne se­gmen­te – ni­že re­zo­lu­ci­je i ma­nje ve­ličine za si­tu­acioni pre­gled po­sma­tra­ne sce­ne, kao i mno­go veće stri­mo­ve naj­vi­še re­zo­lu­ci­je, za mak­si­mal­ne de­ta­lje u po­sma­tra­noj sce­ni.
HDSM na­kon to­ga pa­me­tno u­prav­lja ovim stri­mo­vi­ma, a sve to na osno­vu ono­ga što ope­ra­ter‑ko­ri­snik sis­e­ma u da­tom mo­men­tu gle­da. Na pri­mer, uko­li­ko se vi­še vi­deo nad­zor kamera is­tov­re­me­no pri­ka­zu­je u ACC vi­deo‑me­na­džment kli­jent so­ftve­ru, sis­tem ša­lje vi­deo ni­že re­zo­lu­ci­je i ma­nje ve­ličine od ser­ve­ra do kli­jen­ta. Međutim, ka­da ope­ra­ter oda­be­re ne­ku od pri­ka­za­nih ka­me­ra i, re­ci­mo, di­gi­tal­no zumira da bi iz sce­ne pre­tra­žio ne­ki kon­kre­tan de­talj, sis­tem automatski od ser­ve­ra ka kli­jen­tu pro­sleđuje strim vi­so­ke re­zo­lu­ci­je. HDSM kao je­din­stve­na te­hno­lo­gi­ja dras­tično uma­nju­je ni­vo in­for­ma­ci­ja ko­ji se ra­zme­nju­je na re­la­ci­ji ser­ver‑kli­jent, a sa­mim tim pru­ža se i jedin­stven pris­tup ko­rišćenju ras­po­lo­ži­vih mre­žnih re­sur­sa.

Pročitajte i:  MUK grupa otvorila kancelariju u Srbiji

End‑to‑end te­hno­lo­ška re­še­nja

Avigilon, glo­bal­no po­znat kao end‑to‑end pro­vaj­der, ra­zvio je svo­je reše­nje prven­stve­no ka na­tiv­noj in­te­gra­ci­ji sa sis­te­mom kon­tro­le pristu­pa, ali i s re­še­nji­ma po­put ra­dar‑de­tek­to­ra, IP vi­deo‑in­ter­fo­na, de­ko­de­ra… Kon­tro­la pris­tu­pa viđena je kao in­te­gra­tiv­ni deo sav­re­me­nih IP sis­te­ma za vi­deo‑nad­zor, gde se kom­ple­tnim sis­te­mom kon­tro­le pris­tu­pa mo­že u­prav­lja­ti iz me­na­džment so­ftve­ra vi­deo nad­zo­ra. Očigle­dna je pre­dnost ko­rišćenja je­dnog SW ko­ri­sničkog in­ter­fej­sa za u­prav­lja­nje i a­dmi­nis­tri­ra­nje dva ra­zličita sis­te­ma i mo­gućnost ge­ne­ri­sa­nja do­gađaja iz sis­te­ma kon­tro­le pris­tu­pa u sa­mom me­na­džment softve­ru vi­deo‑nad­zo­ra, čini ovaj o­dnos po­se­bno efi­ka­snim sa sta­no­vi­šta ko­ri­sni­ka.

AI tran­sfor­ma­ci­ja in­dus­tri­je

Appearance Search AI te­hno­lo­gi­ja pot­pu­no je tran­sfor­mi­sa­la in­dus­tri­ju vi­deo‑nad­zo­ra u više se­gme­na­ta, ali na­ji­zra­že­ni­je u načinu na  ko­ji se vrše sa­me pre­tra­ge. Na­ime, ili u ar­hi­vi vi­deo nad­zo­ra ili u snim­ku uži­vo, sa­da je do­volj­no je­dnos­tav­no mi­šem preći pre­ko određene oso­be ili vo­zi­la, i već na je­dan klik jav­lja se op­ci­ja da vam sis­tem pro­nađe tu osobu ili vo­zi­lo kroz sve ka­me­re u sis­te­mu, na toj je­dnoj ili čak i na vi­še lo­ka­ci­ja ko­je su pod Avigilon vi­deo‑nad­zo­rom.

Pročitajte i:  42 procenta poslovnih aplikacija pati od dugotrajnih bezbednosnih propusta

Te­hno­lo­gi­ja ko­ja olak­ša­va ži­vot

No­ve te­hno­lo­gi­je um­no­go­me nam po­ma­žu da ži­vi­mo kva­li­te­tni­je, ras­te­rećeni­je i be­zbe­dni­je. Pri­me­nom kom­ple­men­tar­nog se­ta tehnolo­ških re­še­nja, vi­deo‑nad­zor ko­ris­ti se, na­rav­no, i za bezbednost, ali sve vi­še i ras­pros­tra­nje­ni­je i u po­slov­ne svrhe, kao kon­trol­ni alat u po­slov­nim i pro­i­zvo­dnim pro­ce­si­ma.

Autor: UPstream ICT Alliance d.o.o.

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , ,