BIZIT plus

ADOBE CC: Kreativni oblak 2015.

Redovno godišnje servisiranje Adobe aplikacija donosi paradu novih opcija i pokaznih vežbi sa svim zamislivim digitalnim multimedijalnim formatima slike, teksta i zvuka. Izdvojili smo tri vodeće DTP aplikacije – Photoshop, Illustrator i InDesign u Creative Cloud 2015 verzijama i proverili njihove potencijale.

00-LogoPre dvadeset godina kupci originalnog softvera dobijali su atraktivne kutije sa magnetnim ili optičkim medijima na kojima su bili programi i luksuzno odštampane priručnike i uputstva za njihovo korišćenje. Danas se promenio ne samo način kupovanja i plaćanja (na Internetu, a ne u prodavnici), već nema nikakvog fizičkog objekta koji stiže do korisnika. Instaliramo i u određenom periodu isprobavamo potpuno funkcionalne verzije operativnih sistema ili programskih paketa, a potom se na njih pretplaćujemo, kupujući pravo da ih koristimo. Velike softverske kompanije su modele pretplate razradile do tančina, a verzije Adobe programa za sezonu 2015/2016 pokazuju da ovaj koncept licenciranja softvera godi i kupcima i prodavcima. Ili barem tako izgleda… Ideja da plaćate određenu mesečnu sumu, dakle bez velikih početnih ulaganja, i koristite najnovija izdanja programa, praktično ne razmišljajući o tome jer su vam uvek na raspolaganju veoma je privlačna i teško joj je naći slabu stranu, pogotovo danas kada se računarska tehnologija dinamično menja i kada trajno posedovanje zastarelih verzija programa nije previše mudra odluka.

Pho­tos­hop CC 2015 za­drža­va li­der­sku po­zi­ci­ju u do­me­nu o­bra­de di­gi­tal­nih fo­to­gra­fija
Pho­tos­hop CC 2015 za­drža­va li­der­sku po­zi­ci­ju u do­me­nu o­bra­de di­gi­tal­nih fo­to­gra­fija

Moramo ipak priznati da pojava novih Adobe programa nije više onako nestrpljivo očekivan i uzbudljiv događaj kao u starim, dobrim, vremenima. Polovinom juna ove godine Adobe je lansirao Creative Cloud 2015 i svi pretplatnici mogu da izaberu hoće li nastaviti da koriste dosadašnje verzije programa ili će preći na nove, bez ikakve doplate. Kao i do sada, Adobe omogućava da na računaru budu instalirane i nove i stare verzije i da se paralelno koriste. Ali jedno upozorenje na samom početku: promenjen je način podrazumevane instalacije koja briše staru verziju programa, a sva korisnička podešavanja prebacuje u novu. Ako vam se to ne sviđa, najpre izaberite opciju Advanced, pa ovde podesite da se zadrži i prethodna verzija. U ostalim segmentima, proces instalacije je nepromenjen – svi pretplatnici CC paketa ili neke od njegovih komponenti će u Creative Cloud panelu pored onih programa na koje su pretplaćeni videti taster Update, a pored svih ostalih ostaje taster Try.

Vi­še ra­dnih  pov­r­ši­na u je­dnom  do­ku­men­tu: va­žna no­vost za  Pho­tos­hop CC
Vi­še ra­dnih pov­r­ši­na u je­dnom do­ku­men­tu:
va­žna no­vost za Pho­tos­hop CC

Adobe je tako čvrsto zaposeo tron na tržištu profesionalnih softverskih alata grafičke industrije da o ozbiljnoj konkurenciji već godinama nema ni govora. I pored toga, imperativ ove firme je da korisnicima stalno nudi sve bolje i funkcionalnije programe, pomerajući granice mogućeg i standarde izvrsnosti koji krase Adobe od samog početka. Redovno godišnje ažuriranje je gotovo uvek pre evolucija nego revolucija, ali konstatno evoluiranje čak i sporijim tempom dovodi do suštinskih poboljšanja programa i razvoja opcija koje su prilagođenje najnovijim dostignućima u oblasti grafičkog dizajna, pripreme za štampu, obrade digitalnih fotografija, zvuka i video materijala, Web dizajna, arhiviranja dokumenata… Kreativni oblak čine desetine programa, a mi ćemo u ovom tekstu analizirati koje je novosti Adobe pripremio za Photoshop, InDesign i Illustrator.

Pikseli 2015

Re­kon­struk­ci­jom šu­ma u po­dru­čji­ma ko­ji su za­mu­će­ni ne­kim od Blur fil­te­ra fo­to­gra­fi­ja pos­ta­je re­alis­ti­čnija
Re­kon­struk­ci­jom šu­ma u po­dru­čji­ma ko­ji su za­mu­će­ni ne­kim od Blur fil­te­ra fo­to­gra­fi­ja pos­ta­je re­alis­ti­čnija

Photoshop CC 2015 donosi promenu paradigme, prvu ovakve vrste u najpoznatijem programu za obradu rasterskih slika. Od sada je moguće u jednoj PSD datoteci imati više radnih površina (art board), praktično nekoliko dokumenata u jednom. Ovaj moćan koncept Adobe je dugo izbegavao i u Illustrator‑u, rukovodeći se logikom da je svaki zaseban fajl zapravo jedan crtež, odnosno fotografija. Nadvladala je praktičnost – ukoliko pravite nekoliko verzija istog dizajna (na primer poster, pozivnicu, bilbord i flajer), vrlo je korisno sve varijacije imati na okupu i razmenjivati zajedničke komponente. Ovu funkcionalnost je moguće postići na razne načine, ali je postojanje više radnih površina nekako najprirodnije. To posebno dolazi do izražaja u kombinaciji sa opcijom Device Preview i odgovarajućom aplikacijom Preview CC (samo za iOS uređaje). Svaka promena u Photoshop‑u se automatski prikazuje na mobilnom telefonu, računaru ili tabletu.

Pročitajte i:  Adobe objavio AI brisanje objekata u Premiere Pro alatu
Pa­le­ta Ado­be pro­gra­ma na mo­bil­nim ure­đa­ji­ma sa­drži ala­te za crta­nje i o­bra­du slika
Pa­le­ta Ado­be pro­gra­ma na mo­bil­nim ure­đa­ji­ma sa­drži ala­te za crta­nje i o­bra­du slika

Neke od udarnih novih opcija su još uvek u produkcionoj fazi, ali Adobe omogućava da ih već sada isprobate u okviru Technology Previews modula (ranije se zvao Experimental Features). Opcija Design Space (Preview) je zapravo HTML5/CSS/JS sloj iznad Photoshop‑a i posebno je namenjen za izgradnju korisničkih interfejsa za mobilne aplikacije. Da biste aktiviralu ovu opciju neophodan je Windows 8.1, Mac OS X 10.10 ili noviji sistemi. Opcija Scale the UI 200 percent for high‑density displays sada je deo standardnog repertorara Photoshop‑a CC 2015. Ukoliko imate monitor visoke rezolucije (4k), sve komponente korisničkog interfejsa takođe postoje u višoj rezoluciji i mogu se povećati, uz poboljšano korisničko iskustvo i kvalitet prikaza menija, ikona, tastera i drug ih UI objekata.

Il­lus­tra­tor CC 2015: za­hva­lju­ju­ći upo­tre­bi GPU, zu­mi­ra­nje i po­me­ra­nje  sli­ke po  e­kra­nu je brže i pri­ro­dnije
Il­lus­tra­tor CC 2015: za­hva­lju­ju­ći upo­tre­bi GPU, zu­mi­ra­nje i po­me­ra­nje sli­ke po e­kra­nu je brže i pri­ro­dnije

Komponente dizajna kao što su radne površine, slojevi i grupe slojeva mogu se sada izvesti kao kolekcije pojedinačnih fajlova u JPEG, GIF, PNG, PNG‑8 ili SVG formatima. Pošto Photoshop ima moćan tipografski pogon, u korisne novitete spada i paleta Glyph, koja funkcioniše isto kao u programima InDesign i Illustrator. U zanimljive nove opcije spada i mogućnost da se naknadno doda šum na površini na koju je primenjen neki od efekata zamućenja (iz palete Blur Gallery). Ovim se postiže prirodniji izgled i realističnost delova slike koji su defokusirani.

Cre­ati­ve Clo­ud Charts: nu­me­rič­ki po­da­ci se pre­tva­ra­ju u gra­fi­ko­ne, a kom­po­nen­te gra­fi­ko­na su vek­tor­ski crte­ži i­zra­đe­ni u Il­lus­tra­tor‑u
Cre­ati­ve Clo­ud Charts: nu­me­rič­ki po­da­ci se pre­tva­ra­ju u gra­fi­ko­ne, a kom­po­nen­te gra­fi­ko­na su vek­tor­ski crte­ži i­zra­đe­ni u Il­lus­tra­tor‑u

Photoshop CC 2015 donosi i niz poboljšanja postojećih opcija, pogotovo onih u 3D segmentu, uključujući i 3D štampanje. Da li ćete odmah instalirati novi Photoshop stvar je ličnih preferenci – neki korisnici skloni su da sačekaju da se nova verzija programa „razradi“ i da se otklone eventualne greške. U svakom slučaju, Adobe je ponudio nekoliko jakih aduta koji Photoshop čine još jačim, efikasnijim i boljim.

Vektori 2015

Te­chno­logy Pre­view je spek­tar no­vih te­hno­lo­gi­ja, ko­je su još uvek u fa­zi ra­zvoja
Te­chno­logy Pre­view je spek­tar no­vih te­hno­lo­gi­ja, ko­je su još uvek u fa­zi ra­zvoja

Programi iz paketa Creative Cloud dele mnoge tehnologije, pomoćne programe i korisničke biblioteke (Creative Cloud Libraries). Grafički objekti u ovim bibliotekama su sada linkovani, pa ih mogu koristiti istovremeno Photoshop, Illustrator i InDesign, kao i svi članovi kreativnog tima. Promene bilo kog objekta ažuriraju se automatski u svim publikacijama. Od Adobe CreativeSync tehnologije posebnu korist ima novi Illustrator CC 2015, pogotovo ako se koristi u snažnoj sinergiji sa Photoshop‑om i u kolaboraciji više dizajnera. Od novih tehnologija u novom Illustratoru‑u uočavamo i Adobe Stock, servis koji omogućava pristup kolekciji od preko 40 miliona fotografija, ilustracija i vektorskih objekata. Adobe Stock se pokreće neposredno iz Illustrator‑a (i drugih CC 2015 aplikacija).

U će­li­je ta­be­le u In­De­sign‑u mo­gu se uba­ci­va­ti sli­ke, ta­ko da sa­ma će­li­ja pred­stav­lja o­kvir za sliku
U će­li­je ta­be­le u In­De­sign‑u mo­gu se uba­ci­va­ti sli­ke, ta­ko da sa­ma će­li­ja pred­stav­lja o­kvir za sliku

Ilustracije nisu besplatne, ali se u projekat može ugraditi niskorezolucijska verzija sve dok ne odlučite da je licencirate. Cena pojedinačne ilustracije u visokoj rezoluciji je 9,99 dolara. Adobe je i ovde uveo pretplatu, pa tako za 29,99 dolara mesečno možete preuzeti 10 ilustracija mesečno, a svaka dodatna je 2,99 dolara. Pomenute cene važe samo za CC pretplatnike, a pretplata samo na Adobe Stock je 49,99 dolara za 10 ilustracija mesečno.

In­De­sign CC 2015: pa­žlji­vo o­dme­re­na po­bolj­ša­nja  - na­go­ve­štaj op­ci­ja ko­je će­mo do­bi­ti pri­li­kom sle­de­će na­do­gradnje
In­De­sign CC 2015: pa­žlji­vo o­dme­re­na po­bolj­ša­nja – na­go­ve­štaj op­ci­ja ko­je će­mo do­bi­ti pri­li­kom sle­de­će na­do­gradnje

Jedna od važnih tema za novi Illustrator CC 2015 je brzina. Ako ste pomislili da su i prethodne verzije na modernom hardveru bile dovoljno brze, razmislite ponovo jer je sada zumiranje i pomeranja sadržaja na ekranu 10 puta brže zahvaljujući tehnologiji Mercury Performance System koja upošljava GPU akceleraciju i na Mac i na Windows platformama. Zumiranje je sada animirano, tj. glatko kao zumiranje objektivom filmske kamere ili fotoaparata. U svakom trenutku na raspolaganju vam je GPU Preview i CPU Preview (opcije u meniju View), pa prelazeći iz jednog u drugi režim možete da se uverite da je jaka grafička kartica korisna i u grafičkom dizajnu, a ne samo u modernim igricama. Kada smo već kod zumiranja, pomenimo da je maksimalno uveličanje sada povećano na čitavih 64000%, čak 10 puta u odnosu na dosadašnjih 6400%. Ova dodatna preciznost značajna je u radu sa kompleksnim crtežima velikih dimenzija.

Pročitajte i:  Adobe Acrobat dodaje generativnu AI 

Illustrator CS 2015 je postao robustniji zahvaljujući poboljšanom sistemu za oporavak oštećenih datoteka i Safe Mode‑u koji će otkloniti problem sa neispravnim plug‑in modulom ili oštećenim dokumentima samog Illustrator‑a. Do oštećenja dokumenta uglavnom dolazi usled krahiranja samog Illustrator‑a, operativnog sistema ili nestanka struje (ako nemate UPS).

Op­ci­ja za sen­če­nje pa­su­sa omo­gu­ća­va da se iza blo­ka tek­sta pos­ta­vi  obo­je­na pov­rši­na, a sva po­de­ša­va­nja su deo de­fi­ni­ci­je sti­la pa­su­sa u  no­vom In­De­sign‑u
Op­ci­ja za sen­če­nje pa­su­sa omo­gu­ća­va da se iza blo­ka tek­sta pos­ta­vi obo­je­na pov­rši­na, a sva po­de­ša­va­nja su deo de­fi­ni­ci­je sti­la pa­su­sa u no­vom In­De­sign‑u

Iako je Illustrator glomazna desktop aplikacija, odlično je integrisan sa kolekcijom Adobe‑ovih alata za mobilne uređaje kao što su Adobe Comp CC, Illustrator Draw, Adobe Shape CC, Adobe Brush CC, Adobe Color i Photoshop Sketch (poslednja tri alata postoje u verzijama i za iOS i za Android). Ovi programi omogućavaju da se neka kreativna ideja realizuje ili barem skicira pomoću hardvera koji nam je (skoro) uvek pri ruci – mobilnih telefona ili tableta. Od novih opcija za Illustrator izdvojićemo Creative Cloud Charts (Preview) koja služi za izradu profesionalnih vektorskih grafikona na osnovu uvezenih numeričkih podataka (podržani su formati .csv, .xls i .xlsx). Standardne komponente grafikona se automatski zamenjuju objektima Illustrator‑a, a dobijene ilustracije se mogu snimiti u Creative Cloud Library i razmenjivati sa drugim CC programima. Konačni utisak je da novi Illustrator, premda ne donosi spektakularne novitete, predstavlja uglađen i doteran alat za vektorsko crtanje superiornog kvaliteta, odlično usklađen sa ostalim CC komponentama.

Prelom 2015

Mo­gu­ćnost da sti­lo­vi  ka­rak­te­ra i pa­su­sa In­De­sign‑a bu­du deo bi­bli­ote­ka ko­je se de­li­ i­zme­đu pro­gra­ma i ko­ri­sni­ka po­ve­ća­va pro­duk­tiv­nost i re­ci­kli­ra­nje pos­to­je­ćeg ti­po­gra­fskog „ko­da“
Mo­gu­ćnost da sti­lo­vi ka­rak­te­ra i pa­su­sa In­De­sign‑a bu­du deo bi­bli­ote­ka ko­je se de­li­ i­zme­đu pro­gra­ma i ko­ri­sni­ka po­ve­ća­va pro­duk­tiv­nost i re­ci­kli­ra­nje pos­to­je­ćeg ti­po­gra­fskog „ko­da“

Bilo bi lepo da prikaz novog InDesign‑a CC 2015 započnemo konstatacijom da je srpski jezik konačno podržan u pogledu hifenacije i provere pravopisa, kao i mnoštvo drugih jezika koji se odmah nakon instalacije programa nalaze u menijima InDesign‑a. Nažalost, ovde je sve po starom – Serbian (Latin) i Serbian (Cyrillic) podrška se i dalje mora ručno dodavati. Reč je o open‑source projektu Hunspell koji InDesign odavno interno podržava, ali neke jezike odmah dobijete, a za neke morate pročitati komplikovano uputstvo, preuzimati i instalirati nekoliko fajlova u razne sistemske foldere Adobe programa. O ovom postupku i kako ga pojednostaviti, pisali smo više puta. Kada jednom prođete kroz njega, srski jezik se u dve stavke (za ćirlicu i latinicu) pojavljuje u Adobe InDesign‑u i funkcionalnost je ravnopravna sa drugim, podrazumevano instaliranim jezicima. Podršku za srpski jezik obavezno instalirajte ukoliko želite da InDesign CC 2015 upotrebljavate za prelom teksta na srpskom jeziku. Ne samo da ćete dobiti kvalitetnu hifenaciju i solidnu korekturu teksta (rečnik možete dopunjavati), već ova podrška aktivira pravilne varijante srpskog kurziva u novijim OpenType fontovima koji imaju odgovarajuće slovne oblike.

Kao glavni novitet u InDesign‑u CC 2015 Adobe je proglasio opciju Paragraph Shading. Mogućnost da se iza pasusa teksta postavi obojena površina sada je deo stila pasusa, a nove opcije omogućavaju da se ta površina precizno pozicionira. Obojeni okviri sa tekstom se standadno koriste u prelomu publikacija, pogotovo za neke istaknute delove teksta. Nova opcija je bitan doprinos produktivnosti, jer je sada tekst moguće smestiti u obojen okvir automatski, bez crtanja stvarnog okvira. Senčenje pasusa može funckionisati i na nivou reči, pri čemu se postiže sličan efekat kao highlight u Word‑u. Nažalost, nedostaje mogućnost da simuliramo efekat okvira sa oivičenjem – Paragraph Shade dejstvuje samo na popunu (Fill), a ne i na oivičenje (Stroke), što u određenim konceptima dizajna može da predstavlja značajno ograničenje.

Pročitajte i:  AI funkcije Adobe Substance 3D pretvaraju tekst u pozadinu 

Produktivnosti će doprineti i mogućnost da se slika učita u ćeliju tabele, pri čemu InDesign samu ćeliju tretira kao okvir za sliku. Time se olakšava priprema i oblikovanje tabela koji sadrže i tekst i slike. U sklopu programa Technology Preview možemo isprobati opciju Publish Online koja će dokument u InDesignu začas pretvoriti u HTML sa sve neophodnim CSS stilovima ili JavaScript interaktivnim dodacima i poslati novodobijenu Web verziju vaše publikacije na Adobe server. Publish Online ne omogućava da publikaciju objavite na vašem sajtu, ali link sa Adobe servera možete poslati bilo kome, čak i postaviti na Facebook. Pretpostavljamo da će i ova opcija u budućnosti evoluirati, zasad je samo demonstracija napredne konverzije u HTML. I InDesign CC 2015 koriti biblioteke kreativnog oblaka. U njih možete smestiti čak i stilove pasusa ili karaktera. Kada se ovi stilovi nađu u biblioteci, lako se mogu upotrebiti u drugom projektu, u drugom programu ili ih može koristiti saradnik ili član tima. U pogledu performansi, iako Adobe to posebno ne naglašava, novi InDesign je prilikom iscrtavanja sadržaja ekrana, zumiranja ili pomeranja, u proseku duplo brži od verzije CS6, na istom hardveru.

Premda nema mnogo upečatljivih novosti u InDesign‑u CC 2015, poboljšanja su precizna i korisna, možete ih bez previše oklevanja uključiti u svoje radno okruženje. Sličan utisak važi i za Illustrator CC 2015, kao i za Photoshop CC 2015. Ova tri važna programa su deo velike CC 2015 porodice u koju spada i novi Acrobat DC o kome ste već imali priliku da čitate u PC#221. Kada se podvuče crta, dva su važna pitanja. Za postojeće pretplatnike to je „da li vredi truda prelazak na nove CC 2015 verzije?“. Odgovor je: vredi, ali nije neophodno da žurite. Kada ih jednom instalirate, nastavićete da radite kao i da sada, a neveliki broj novih opcija lako i brzo ćete prihvatiti. Za one koji nisu pretplatnici Adobe CC programa, a u svom poslu imaju dodira sa grafičkim dizajnom, PDF dokumentima, prelomom teksta, obradom slike, videa i zvuka, pitanje je „da li vredi pretplatiti se na ove programe“. Uvertira za odgovor: najpre ih isprobajte, pogodnost da mesec dana besplatno koristite sve Adobe CC programe pružiće vam uvid u fascinantan spektar najboljih kreativnih alata na svetu. A pravi odgovor na pitanje glasio bi ovako: Adobe CC programi u punom sastavu isplate se svakome ko pomoću njih može da zaradi više od 50 dolara mesečno. Pojedinačne aplikacije možete licencirati i za manje od polovine te sume (za detalje o cenama obratite se kompaniji Extreme). Čak i sa našim skromnim standardom, to je umeren trošak za vrhunsku tehnologiju…

www.extreme.rs

Bojan Stojanović

(Objavljeno u Časopisu PC#223)

Facebook komentari: