ePlaneta

Akordi pod kontrolom: PreSonus Studio One 4

Ka­da tre­ba o­bra­di­ti zvuk, po­tra­žićemo do­bar Di­gi­tal Audio Wor­ksta­ti­on so­ftver. Pre­So­nus je već du­go u vrhu ove o­blas­ti, a ne­dav­no je pro­mo­vi­sa­na ver­zi­ja Stu­dio One 4

PCPress.rs Image

Da­nas pos­to­je mno­gi o­dlični DAW (Digital Audio Workstation) sis­te­mi, a među naj­po­zna­ti­ji­ma su: Pro Tools, Logic Pro, FL Studio, Cubase, Reaper, Sonar, Ableton Live, ali i PreSonus Studio One, ko­ji se za­slu­že­no na­la­zi u eli­tnom dru­štvu. Svi po­bro­ja­ni sis­te­mi ima­ju po­je­di­ne sjaj­ne ka­rak­te­ris­ti­ke po ko­ji­ma su pre­po­zna­tlji­vi, a PreSonus je spe­ci­fičan po to­me što uvek o­slu­šku­je po­tre­be svo­jih ko­ri­sni­ka, pa ta­ko sva­ka no­va ver­zi­ja nji­ho­vog Studio One‑a sa­drži sve­ža re­še­nja ko­ja i te ka­ko olak­ša­va­ju upo­tre­bu i do­pu­šta­ju ko­ri­sni­ku da ima pot­pu­nu kon­tro­lu nad audio‑pro­jek­tom.

Po­sle tri go­di­ne od treće ver­zi­je ovog so­ftve­ra, PreSonus je i­zba­cio Studio One 4. Ova ver­zi­ja ne sa­mo da pred­stav­lja od­go­vor na sup­til­ne za­hte­ve ko­ri­sni­ka ne­go je PreSonus ovo­ga pu­ta oti­šao ko­rak da­lje i u naj­no­vi­joj ver­zi­ji po­nu­dio re­še­nja i ala­te ko­ji­ma se ni­ko ni­je na­dao. Ta­ko sa­da, po­red već pos­to­jećih tra­ka za mar­ke­re, aran­ži­ra­nje i tem­po, pos­to­ji i tra­ka za akor­de (Chord Track) ko­ja nu­di za­nim­lji­ve stva­ri. U­građeni de­tek­tor akor­da mo­že po­ka­za­ti pro­gre­si­ju akor­da na audio ili MI­DI za­pi­su. Je­dnos­tav­nim prev­lačenjem de­la za­pi­sa na Chord Track kre­ira se re­fe­ren­ca za Harmonic Editing. Ova fun­kci­ja po­ma­že ko­ri­sni­ku da iden­ti­fi­ku­je akor­de ko­ris­teći tri­ko­ve pa­me­tne de­tek­ci­je, omo­gućava ma­ni­pu­li­sa­nje audio‑za­pi­som i pro­me­ne o­dređenih akor­da ili ce­log ključa pe­sme.

Pročitajte i:  Kad hakeri zamene muziku koju slušate

PCPress.rs Image

No­vi Chord Track tre­ba­lo bi da se ko­ris­ti kao sred­stvo za is­pro­ba­va­nje gru­bih ide­ja u fa­zi kom­po­no­va­nja. Im­ple­men­ta­ci­ja ove fun­kci­je je je­dnos­tav­na, a alat je is­tin­ski ko­ris­tan i moćan za one ko­ji že­le da kre­ira­ju ide­je i po­tom ih tes­ti­ra­ju. Chord Track se po­ka­zao ko­ri­snim u 90 od­sto slučaje­va, ta­ko da tre­ba ima­ti u vi­du da, ipak, u ne­kim si­tu­aci­ja­ma mo­že doći do gre­ške u pre­po­zna­va­nju akor­da, ka­ko u po­gle­du har­mo­ni­je, ta­ko i u po­gle­du nji­ho­vog tra­ja­nja. Za svrsis­ho­dno ko­rišćenje ove fun­kci­je po­tre­bno je o­snov­no ra­zu­me­va­nje te­ori­je mu­zi­ke, a po­se­bno mu­zičke har­mo­ni­je.

No­vi Studio One 4 ra­di sa svom stan­dar­dnom MI­DI o­pre­mom, od kon­tro­le­ra do ton­skih mo­du­la, ali ka­da MI­DI po­da­ci sti­gnu u Studio One, pre­tva­ra­ju se u 32‑bi­tni for­mat vi­so­ke re­zo­lu­ci­je. To znači da na in­stru­men­ti­ma neće bi­ti zipper šu­mo­va, mo­guća je de­talj­ni­ja auto­ma­ti­za­ci­ja i sve­obu­hva­tno o­brađiva­nje MI­DI sa­drža­ja. Ako je po­tre­bno da MI­DI za­pis vra­ti­te u spo­lja­šnji svet, Studio One 4 ima op­ci­ju da pre­ve­de for­mat vi­so­ke re­zo­lu­ci­je u stan­dar­dan MI­DI za­pis.

PCPress.rs Image

Za­hva­lju­jući bo­ga­tom spis­ku i­zvor­nih plug‑in‑ova, Studio One se mo­že sma­tra­ti kom­ple­tnim pro­i­zvo­dnim pa­ke­tom, a naj­no­vi­ja ge­ne­ra­ci­ja vir­tu­el­nih in­stru­me­na­ta, za­sno­va­na na in­pu­tu iz ra­ši­re­ne Studio One za­je­dni­ce, pru­ža još vi­še. PreSonus‑ova „ri­tam ma­ši­na“ Impact u no­voj ver­zi­ji pre­ime­no­va­na je u Impact XT, sve­obu­hva­tnu fa­bri­ku za pro­i­zvo­dnju ri­tmo­va. No­va ver­zi­ja do­da­je vi­še od 20 no­vih, ve­oma tra­že­nih fun­kci­ja i po­bolj­ša­nja, kao što su is­tov­re­me­no is­te­za­nje, kvan­ti­fi­ko­va­nje bi­ta, a mo­že­te čak i da na­pra­vi­te kom­ple­tne aran­žma­ne u je­dnoj in­stan­ci ta­ko što ćete po­kre­nu­ti lu­po­ve ko­ji se sin­hro­ni­zu­ju s va­šom pe­smom.

Pročitajte i:  YouTube i muzika zaštićena autorskim pravima

Mas­te­ring fun­kci­je u Studio One 4 u­ključuju so­fis­ti­ci­ra­ni EQ, li­mi­ter, spectrum analyser, compressor, ra­zne efek­te, ali i ana­li­tičke plug‑in‑ove ko­ji­ma mo­že­te do­da­ti va­žne, zav­ršne, de­ta­lje va­šoj mu­zi­ci. Ove ala­te mo­že­te pri­me­ni­ti na po­je­di­načne tra­ke, na gru­pe in­stru­me­na­ta ili na ceo zav­ršni miks. Još i kod sta­ri­jih ver­zi­ja ovog so­ftve­ra u to­ku mas­te­rin­ga ste u Project page‑u uvek ima­te mo­gućnost da se vra­ti­te na Song page, is­pra­vi­te even­tu­al­ne ne­dos­tat­ke ko­je ste pri­me­ti­li i auto­mat­ski se vra­ti­te na klasi­čnu Project page kako biste nas­ta­vi­li sa mas­te­rin­gom.

PCPress.rs Image

Ako se upo­re­de Studio One 3 i 4, na­meće se za­ključak da PreSonus is­po­ručuje ono što ko­ri­sni­ci tra­že. Oni pra­ve Studio One za svo­je ko­ri­sni­ke, što im se vraća ba­zom lo­jal­nih fa­no­va i sve većim bro­jem onih ko­ji pre­la­ze na Studio One s dru­gih Daw‑ova. Da bi olak­ša­li ovaj pro­ces, Studio One 4 sa­da po­drža­va AAF (Advanced Authoring Format) za ra­zme­nu po­da­ta­ka s dru­gim audio‑pro­gra­mi­ma. Pro­jek­te za­počete u dru­gim sis­te­mi­ma sa­da mo­že­te u ce­li­ni pre­ba­ci­ti u Studio One. Bez po­tre­be da kre­ira­te is­te ka­na­le i­zno­va, do­bićete is­tu lis­tu tra­ka, is­ti tem­po, već kre­ira­nu auto­ma­ti­za­ci­ju i slično. Ova fun­kci­ja, ta­kođe, omo­gućava la­ku ra­zme­nu pro­je­ka­ta i mu­zičkih tra­ka s ko­ri­sni­ci­ma dru­gih Daw‑ova, što olak­ša­va sa­ra­dnju i ko­ope­ra­ci­ju na mu­zičkim pro­jek­ti­ma u ši­roj za­je­dni­ci.

Pročitajte i:  Sledeće iz kompanije Kaspersky

PCPress.rs Image

Bi­lo da ste kom­po­zi­tor, audio‑edi­tor, di‑džej ili mu­zički en­tu­zi­jas­ta, tre­ba­lo bi da pro­ba­te ovaj so­ftver, ko­ji vas neće os­ta­vi­ti rav­no­du­šnim.

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , ,