Data centri 2024

Atos pre­uzeo Si­emens ITSS

PCPress.rs Image
Kom­pa­ni­ja Atos Origin zav­rši­la je 1. ju­la pro­ces pre­uzi­ma­nja kom­pa­ni­je Siemens IT Solutions and Services, čime je stvo­ren ev­rop­ski li­der u o­blas­ti IT u­slu­ga, ko­ji će sa oko 78.500 za­po­sle­nih u 42 zem­lje ši­rom sve­ta, u­ključujući i Srbi­ju, pred­stav­lja­ti je­dnog od de­set naj­većih da­va­la­ca IT u­slu­ga na sve­tu.

Atos, ka­ko će bi­ti no­vi na­ziv za­je­dničke kom­pa­ni­je, ra­diće na naj­većim ev­rop­skim plat­for­ma­ma za managed ser­vi­se, pru­ža­ti u­slu­ge cloud computing-a i ra­zvo­ja po­slov­nih re­še­nja i so­ftver­skih sis­te­ma po­se­bnih na­me­na u o­blas­ti­ma ener­ge­ti­ke, fi­nan­sij­skog sek­to­ra, te­le­ko­mu­ni­ka­ci­ja i dru­gim sek­to­ri­ma. Re­sur­si Atos-a se ovim par­tner­stvom vi­še ne­go u­dvos­tručuju, i sa­da obu­hva­ta­ju 30 ve­li­kih cen­ta­ra, 900.000 SAP ko­ri­sni­ka i vi­še od 90.000 ser­ve­ra na svet­skom ni­vou. Siemens AG je pos­tao du­go­ročni ak­ci­onar Atos-a sa 15% ude­la i ra­diće za­je­dno sa Atos-om na ra­zvo­ju ino­va­tiv­nih po­slov­nih re­še­nja u ko­je će obe stra­ne in­ves­ti­ra­ti 50 mi­li­ona ev­ra.

(Objavljeno u PC#180)

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , ,