ERP 2024

ComTrade: Nova Crypton mu­zička se­rija

Crypton MP4 ple­je­ri se o­dli­ku­ju ume­re­nom ce­nom i ve­oma do­brim oso­bi­na­ma. No­va se­ri­ja, ko­ja je in­spi­ri­sa­na Nju­jor­kom, do­no­si i je­dan pot­pu­no no­vi kva­li­tet – ekra­ne ve­li­kih di­ja­go­nala

Za ra­zli­ku od MP3 par­nja­ka, MP4 ple­je­ri obe­zbeđuju i (ko­li­ko‑to­li­ko kom­for­no) gle­da­nje vi­deo‑ma­te­ri­ja­la. Naj­veća za­mer­ka ko­ri­sni­ka ovih uređaja do sa­da ti­ca­la se činje­ni­ce da se na ma­lim e­kra­ni­ma ma­lo to­ga mo­glo vi­de­ti. No­vu ko­lek­ci­ju Crypton MP4 ple­je­ra o­dli­ku­ju ve­li­ke di­ja­go­na­le, a ime­na ple­je­ra su pre­uze­ta od nju­jor­ških kvar­to­va, pa su se pred na­ma na­šli uređaji ko­ji se zo­vu Manhattan, Bronx, Brooklyn i Queens.

Man­hat­tan

PCPress-crypton_Manhatan Počinje­mo od o­snov­nog mo­de­la iz „nju­jor­škog o­kru­ga“. Reč „o­snov­ni“ ne tre­ba da vas za­va­ra – Manhattan do­no­si mno­go vi­še od većine MP4 ple­je­ra ko­je smo do sa­da tes­ti­ra­li. Ori­jen­ti­san je ta­ko da e­kran bu­de sa le­ve stra­ne, a ko­man­dni tas­te­ri sa de­sne. Di­ja­go­na­la e­kra­na je 2,4 inča, sa re­zo­lu­ci­jom 320×240 tačaka. Ple­jer ima 1 GB u­građene me­mo­ri­je, što je mi­ni­mum za da­na­šnje stan­dar­de, ali se ona mo­že pro­ši­ri­ti pre­ko Micro SD kar­ti­ce.

Manhattan pre­po­zna­je MP3, WMA i FLAC audio‑for­ma­te. ID3 ta­go­vi su po­drža­ni, kao i pri­kaz reči pe­sa­ma iz lyric da­to­te­ka. Kod Flac for­ma­ta pri­me­ti­li smo ose­tno ka­šnje­nje na za­da­te ko­man­de, naj­ve­ro­va­tni­je zbog mno­go većeg bitrate‑a ne­go kod MP3 faj­lo­va, što op­te­rećuje pro­ce­sor. Od vi­deo‑for­ma­ta po­držan je sa­mo po­se­bno pri­prem­ljen AVI, i to sa ne­kih pe­tna­es­tak frej­mo­va u se­kun­di. Fo­to­gra­fi­je se pri­ka­zu­ju u JPG ili GIF for­ma­ti­ma, u­ključujući i ani­mi­ra­ni GIF, a re­zo­lu­ci­ja ni­je o­gra­ničena. Ple­jer ima i FM ra­dio‑pri­jem­nik sa mo­gućnošću sni­ma­nja, ma­da je ta op­ci­ja pri­kri­ve­na – ak­ti­vi­ra se pri­tis­ka­njem pre­ki­dača za is­ključiva­nje i u­ključiva­nje ple­je­ra. Pri­kaz tek­sta je o­dlično re­ali­zo­van i na e­kran sta­je zna­tna ko­ličina tek­sta. Slo­va je­su si­tna, ali zbog vi­so­ke re­zo­lu­ci­je či­tlji­vost je na so­li­dnom ni­vou. Za tre­nut­ke ak­tiv­nog o­dmo­ra na ras­po­la­ga­nju je i­gra Russian Block (klon Te­tri­sa).

Pročitajte i:  Microsoft ulaže 4 milijarde evra u Francusku

Ba­te­ri­ja je u­građena u ple­jer i mo­že da i­zdrži oko 10 časo­va re­pro­duk­ci­je. Uz ple­jer se do­bi­ja­ju in‑ear slu­ša­li­ce so­li­dnog kva­li­te­ta, a in­te­re­san­tno je da se u pa­ke­tu do­bi­ja i mi­ni‑jas­tuče za čišćenje oti­sa­ka prsti­ju.

Bronx

PCPress-crypton_Bronx Iako ima „o­zlo­gla­še­no“ ime, Crypton Bronx se po­ka­zao kao ve­oma do­bar uređaj. A­trak­tiv­nog je di­zaj­na; sa pre­dnje stra­ne do­mi­ni­ra e­kran di­ja­go­na­le 2,8“ QVGA re­zo­lu­ci­je. Ple­jer ne­ma ni­je­dan tas­ter, već se kon­tro­la obav­lja pre­ko sen­zo­ra sme­šte­nih de­sno od e­kra­na. Nji­hov ras­po­red ni­je baš in­tu­iti­van i dok se ne na­vi­kne­te čes­to će vam se de­ša­va­ti da do­dir­ne­te po­gre­šan tas­ter.

Ple­jer ima 1 GB me­mo­ri­je, ko­ja se ne mo­že pro­ši­ri­va­ti. Slu­ša­li­ce ko­je se do­bi­ja­ju u kom­ple­tu ula­ze dos­ta du­bo­ko u uho, što do­pri­no­si bo­ljem pre­no­su zvu­ka. Ba­te­ri­ja tra­je mak­si­mal­no 10 sa­ti pri­li­kom audio‑re­pro­duk­ci­je i oko 3 časa pri gle­da­nju vi­deo‑za­pi­sa.

Bronx ima sličan so­ftver kao i Manhattan, a ra­zli­ke se vi­de sa­mo u ne­ko­li­ko si­tni­jih de­ta­lja. For­mat FLAC je ov­de ne­što bo­lje po­držan – pos­to­ji za­drška u pri­hva­ta­nju ko­man­di, ali je ov­de ma­nje i­zra­že­na. Kod re­pro­duk­ci­je fo­to­gra­fi­ja po­držan je i BMP for­mat; vi­deo je ta­kođe po­držan sa­mo u AVI for­ma­tu, a veći e­kran do­pri­no­si bo­ljoj vi­dlji­vos­ti, pa je ov­de mo­guće gle­da­nje fil­mo­va bez ve­li­kog na­pre­za­nja, u­prkos frame rate‑u od oko 15 fps. U ovaj mo­del im­ple­men­ti­ra­na je gra­fički za­htev­ni­ja i­gra Tank.

Bro­oklyn

PCPress-crypton_Brooklyn Crypton Brooklyn je je­dan od ret­kih MP4 ple­je­ra ko­ji ima­ju e­kran sa o­dno­som stra­ni­ca 16:9, sa di­ja­go­na­lom od čak 3 inča. E­kran za­uzi­ma ce­lu pre­dnju stra­nu ple­je­ra, dok su tas­te­ri pos­tav­lje­ni po bočnim ivi­ca­ma. Ova­kav „fil­mski“ o­dnos stra­ni­ca do­neo je i ne­što vi­šu re­zo­lu­ci­ju (400×240 tačaka). Ple­jer je ne­što de­blji ne­go što je uobičaje­no, a je­dan od ra­zlo­ga je i to što se na za­dnjoj stra­ni na­la­zi zvučnik. Dru­gi, mo­žda i va­žni­ji ra­zlog jeste taj što ovaj ple­jer ima ne­što veću ba­te­ri­ju od os­ta­lih mo­de­la iz se­ri­je, a sa njom do­la­zi i do­bra auto­no­mi­ja. Pri­me­rak ko­ji smo tes­ti­ra­li imao je 1 GB u­građene me­mo­ri­je, a ona je pro­ši­ri­va pre­ko Micro SD kar­ti­ca.

Pročitajte i:  Google uvodi update za pretrage kako bi se pridržavao pravila EU o tehnologiji

Ple­jer po­drža­va audio‑for­ma­te MP3, WAV, WMA i FLAC, a ovaj po­sle­dnji se re­pro­du­ku­je bez pro­ble­ma. Ple­jer po­drža­va i te­hno­lo­gi­ju Microsoft PlayFX, uz čiju po­moć se stiče su­bjek­tiv­ni uti­sak bo­ljeg kva­li­te­ta zvu­ka. Po­red uobičaje­nog AVI for­ma­ta, Brooklin po­drža­va i re­pro­duk­ci­ju RM vi­deo‑za­pi­sa, a fo­to­gra­fi­je mo­gu bi­ti u for­ma­ti­ma JPEG, BMP i GIF. Čita­nje tek­sto­va je zbog ši­ri­ne e­kra­na zna­tno olak­ša­no, jer se sma­nju­je pre­la­ma­nje tek­sta u no­vi red u­sred reči. Ov­de pos­to­ji i­zbor i­zmeđu četi­ri i­gre (Battleplane, Snake, Tetris i Slide), a in­te­re­san­tno je to što ple­jer ima što­pe­ri­cu i ka­len­dar. Ba­te­ri­ja se po­ka­za­la do­bro i na tes­tu je i­zdrža­la oko 12 časo­va kon­ti­nu­al­ne re­pro­duk­ci­je pe­sa­ma, o­dno­sno vi­še od tri časa vi­deo‑re­pro­duk­ci­je.

Queens

PCPress-crypton_Queens Za kraj smo os­ta­vi­li na­jin­te­re­san­tni­ji mo­del, Crypton Queens, sa e­kra­nom ose­tlji­vim na do­dir. Ši­ro­ki e­kran di­ja­go­na­le 2,8 inča ima re­zo­lu­ci­ju od čak 432×240 tačaka, a po­de­ljen je na 24 sek­to­ra ko­ji re­agu­ju na do­dir. Ova­kva po­de­la omo­gućila je da se ple­jer ko­ris­ti na sličan način kao i iPhone (čak ima i slične ani­ma­ci­je), ali ni­je po­držan multi‑touch sis­tem. Skro­lo­va­nje, po­jačava­nje zvu­ka ili u­brza­va­nje re­pro­duk­ci­je obav­lja­ju se pov­lačenjem prsta po e­kra­nu u že­lje­nom prav­cu, a je­di­ni pra­vi tas­ter slu­ži za vraćanje na pret­ho­dni me­ni. Ova­kva kon­tro­la je efi­ka­sna i in­tu­itiv­na, pa na­pros­to ni­smo mo­ra­li da ra­zmi­šlja­mo ka­ko da po­kre­ne­mo ne­ku op­ci­ju. U­građen je 1 GB me­mo­ri­je, ko­ja, na­ža­lost, ne mo­že da se pro­ši­ru­je.

Pročitajte i:  Microsoft počeo da prikazuje Windows 11 reklame u Windows-u 10

I po pi­ta­nju fun­kci­onal­nos­ti Queens se o­dlično po­ka­zao. Ovo je je­di­ni ple­jer ko­ji je po­red for­ma­ta MP3, VMA, WAV i FLAC us­peo da re­pro­du­ku­je i OGG pe­sme; po­drža­ni su i ID3 ta­go­vi, kao i pri­kaz reči pe­sa­ma. Od vi­deo‑for­ma­ta smo us­pe­li da re­pro­du­ku­je­mo i AVI, RM i MP4. Ple­jer i­zvu­kao bar 20 frej­mo­va u se­kun­di, jer je re­pro­duk­ci­ja po­ka­zi­va­la zna­tno ma­nje „se­cka­nja“ ne­go kod os­ta­lih tes­ti­ra­nih mo­de­la. Fo­to­gra­fi­je se pre­tra­žu­ju ta­ko što se na e­kra­nu pri­ka­zu­ju uma­nje­ne ko­pi­je ori­gi­na­la, a na­jin­te­re­san­tni­ja op­ci­ja se o­dno­si na pri­kaz tek­stu­al­nih da­to­te­ka. Osim što se ov­de pri­ka­zu­je ube­dlji­vo naj­veća ko­ličina tek­sta na je­dnoj stra­ni, pre­lom tek­sta po re­do­vi­ma je i­zvršen pra­vil­no, bez „se­cka­nja“ reči. Ali, de­fi­ni­tiv­no je na­ja­trak­tiv­ni­ji pre­la­zak na pret­ho­dnu/sle­deću stra­ni­cu, uz si­mu­la­ci­ju o­kre­ta­nja lis­ta u pra­voj knji­zi.

Ko­ji ku­pi­ti?

PCPress-crypton_Tabela

Manhattan je mo­del na­me­njen ko­ri­sni­ci­ma ko­ji že­le fun­kci­ona­lan i upo­tre­bljiv MP4 ple­jer sa ve­li­kim e­kra­nom, ali ne že­le da da­ju pre­vi­še nov­ca za nje­ga. Ne­što sku­plji Bronx do­no­si veći e­kran, ali ne­ma mo­gućnost pro­ši­re­nja me­mo­ri­je. Brooklyn je pra­vi i­zbor ako ple­jer že­li­te da ku­pi­te prven­stve­no za gle­da­nje vi­deo‑in­se­ra­ta, a uz to je­di­ni od tes­ti­ra­nih mo­de­la ima u­građen zvučnik, pa vam slu­ša­li­ce ni­su ne­op­ho­dne. Queens je, naj­zad, na­ja­trak­tiv­ni­ji i naj­je­dnos­tav­ni­ji za ko­rišćenje, ali se za taj kom­for mo­ra i­zdvo­ji­ti ne­što vi­še nov­ca.

ComTrade Shop

PC Press #156, Branislav Bubanja

Facebook komentari: