PC Press: novi kalkulatori u Windows-u 7

PCPress-Programerski-kalkulator Među novostima koje donosi Windows 7, ne tre­ba pres­kočiti broj­ne ino­va­ci­je na kal­ku­la­to­ru. Do­sa­da­šnjim ti­po­vi­ma stan­dar­dnog i naučnog kal­ku­la­to­ra do­da­ti su pro­gra­mer­ski i sta­tis­tički tip, obo­gaćeni od­go­va­ra­jućim fun­kci­ja­ma.

Do­dat je i obi­man mo­dul za pre­računa­va­nje je­di­ni­ca, i­zračuna­va­nje ra­zli­ka u da­tu­mi­ma i računalj­ke za ot­pla­te hi­po­te­ke, li­zin­ga za auto­mo­bil ili eko­no­mičnost vo­žnje – i to u mi­lja­ma po ga­lo­nu ili ki­lo­me­tri­ma po li­tru (sva­kom svo­je).

 

Windows 7: novi kalkulatori i alatke za uobičajena izračunavanja

PC Press #156

Facebook komentari:
Pročitajte i:  Microsoft pravi „Zvezdanu kapiju“
SBB

Tagovi: , , , ,