D-Link: škola umrežavanja II

pcpress-dlink-dns-323

Računarima tre­ba omo­gućiti da ko­mu­ni­ci­ra­ju i i­zmeđu se­be i sa spolj­nim sve­tom. A kad već ima­mo mre­žu, do­daćemo u nju još ne­ki ko­ris­tan uređaj…

D‑Link DNS‑323 je kući­šte za hard dis­ko­ve ko­je ih pre­tva­ra u mre­žni sto­ra­ge, olak­ša­va­jući de­lje­nje faj­lo­va i backup svim ko­ri­sni­ci­ma mre­že. Mo­že da pri­mi dva SA­TA dis­ka i da ih po­ve­že u RA­ID 1 kon­fi­gu­ra­ci­ju, ka­da se sa­držaj je­dnog dis­ka du­pli­ra na dru­gi. Po­red to­ga, DNS‑323 je o­prem­ljen USB por­tom na ko­ji se mo­že po­ve­za­ti štam­pač, čime on pos­ta­je mre­žni. Zbog ovo­ga je ko­ri­sno oda­bra­ti je­dnu IP a­dre­su i traj­no je o­dvo­ji­ti za DNS‑323, a za računa­re je naj­lak­še u­ključiti auto­mat­sku do­de­lu IP a­dre­sa i pre­pus­ti­ti po­sao DHCP ser­ve­ru ko­ji ra­di na ru­te­ru.

Spo­na i­zmeđu mreža

pcpress-dlink-routers Naj­prak­tični­je re­še­nje za ma­le mreže je D‑Link‑ov be­žični ru­ter DIR‑615, koji ima WiFi access point sa po­drškom za no­vi stan­dard 802.11n i o­prem­lje­n je sa dve an­te­ne. Sa za­dnje stra­ne su sme­šte­na četi­ri por­ta integrisanog Ethernet sviča, pa na njih mo­že­te di­rek­tno da po­ve­že­te računa­re ili dru­ge svičeve. Ako že­li­te još bo­lje per­for­man­se, tu je mo­del DIR‑655, ko­ji je o­prem­ljen gi­ga­bi­tnim Ethernet in­ter­fej­si­ma, dok u be­žičnom se­gmen­tu te­hno­lo­gi­ja Xtreme N da­je veće brzi­ne i bo­lju po­kri­ve­nost. Ovaj uređaj vo­di računa o pri­ori­te­tu po­da­ta­ka (QoS), da­jući pre­dnost oni­ma kod ko­jih je vre­me ka­šnje­nja kri­tično, po­put VoIP ili vi­deo‑stri­ming a­pli­ka­ci­ja.

Pročitajte i:  PC Press video: Zašto je „Ford“ uveo standard ISO 9001? | Miodrag Ilić, Linkom-PC

DIR‑615 i DIR‑655 sa­drže i ru­ter. Ne­go, čemu slu­ži ru­ter? Naj­je­dnos­tav­ni­je je reći da ru­ter po­ve­zu­je ra­zličite mre­že: npr. dva računa­ra ko­mu­ni­ci­ra­ju u va­šoj mre­ži, ša­ljući je­dan dru­gom pa­ke­te po­da­ta­ka, jer „zna­ju“ a­dre­su je­dan dru­go­me. Ka­da paket treba poslati u drugu mre­žu, ru­ter na o­sno­vu a­dre­se do­no­si za­ključak o to­me ku­da ga tre­ba da­lje u­sme­ri­ti, u­sme­ra­va ga u dru­gu mre­žu ko­ju računa­ri ne vi­de, a ka­da iz te mre­že sti­gne od­go­vor, pa­ket sa od­go­vo­rom pro­sleđuje od­go­va­ra­jućem računa­ru u va­šoj mre­ži.

Ti­pična pri­me­na za ru­ter u SO­HO o­kru­že­nju je po­ve­zi­va­nje na In­ter­net. Računa­ri u lo­kal­noj mre­ži ima­ju sop­stve­ne a­dre­se iz pri­va­tnog op­se­ga, a že­le da ko­mu­ni­ci­ra­ju sa ne­kim ser­ve­rom na In­ter­ne­tu ko­ji ima jav­nu a­dre­su. Ma­nje mre­že po pra­vi­lu ima­ju sa­mo je­dnu jav­nu a­dre­su; ru­ter ovo re­ša­va pra­veći ma­lu pre­va­ru, ta­ko što sva­kom pa­ke­tu iz lo­kal­ne mre­že da­je tu je­dnu je­di­nu jav­nu a­dre­su, pam­teći od kog računa­ra je za­htev po­te­kao, da bi znao ko­me da po­ša­lje od­go­vor. Ovo se na­zi­va NAT (Network Address Translation) i tu fun­kci­ju ima­ju oba po­me­nu­ta ru­te­ra, ko­je mo­že­te po­ve­za­ti na ka­blov­ski ili ADSL mo­dem.

Pročitajte i:  PC Press video: Vijetnam, raj za digitalne nomade | Ivana i Goran Babić, Dva ranca beg iz kanca

ko za pris­tup In­ter­ne­tu već ko­ris­ti­te ADSL, on­da je bo­lje re­še­nje model DSL‑2740B. Ovaj ADSL modem po­drža­va naj­brži ak­tu­el­ni ADSL2+ pro­to­kol sa brzi­nom pre­no­sa i do 24 Mbps u download‑u, ali je o­prem­ljen i svičem, ru­te­rom i WiFi in­ter­fej­som ko­ji uz stan­dard 802.11n pru­ža brzi­ne pre­no­sa do te­oret­skih 270 Mbps. On slu­ži i kao har­dver­ski firewall, ko­ji će sprečiti ne­že­lje­ne upa­de sa In­ter­ne­ta, a po­drža­ne su i VPN ko­nek­ci­je, pa se po­sred­stvom In­ter­ne­ta može obe­zbediti di­rek­tna ve­za va­še i ne­ke dru­ge pri­va­tne mre­že.

PC Press

Pročitajte prvi nastavak D-Link škole umrežavanja

Pročitajte treći nastavak D-Link škole umrežavanja

Facebook komentari: