Dejan Kastelic: U susret novim izazovima

Na­kon sko­ro če­ti­ri go­di­ne ve­oma us­pe­šnog ru­ko­vo­đe­nja te­hno­lo­škim sek­to­rom naj­mla­đeg mo­bil­nog ope­ra­te­ra na trži­štu, De­jan Kas­te­lic je pre­uzeo no­vu po­zi­ci­ju u o­kvi­ru Te­le­kom Aus­tri­ja Gru­pe, kao CTO u bu­gar­skom Mo­bil­te­lu. Tim po­vo­dom za­mo­li­li smo De­ja­na da se o­svrne na do­sa­da­šnja is­kus­tva i pos­ti­gnu­ća u kom­pa­ni­ji Vip mo­bi­le, tren­do­ve u te­le­ko­mu­ni­ka­ci­ja­ma i na no­ve po­slov­ne iza­zo­ve ko­ji ga oče­ku­ju u So­fi­ji.

Dejan Kastelic

CTO po­zi­ci­ju u Vi­pu ste pre­uze­li na sa­mom po­čet­ku 2012. go­di­ne, iz kom­pa­ni­je IBM Slo­ve­ni­ja. Ka­kav ste prvi uti­sak ste­kli o kom­pa­ni­ji?

O Vi­pu sam dos­ta to­ga znao i pre do­las­ka u Srbi­ju, po­go­to­vo o te­hno­lo­škim ino­va­ci­ja­ma po­put uvo­đe­nja prve 3G HSPA+ mre­žne te­hno­lo­gi­je za brzi pre­nos po­da­ta­ka i HD kva­li­te­ta zvu­ka ra­zgo­vo­ra u 2G i 3G mre­ži. Ta­ko­đe, Vip mi je bio po­znat i kao po­be­dnik prvog ne­za­vi­snog tes­ti­ra­nja kva­li­te­ta mre­že spro­ve­de­nog od stra­ne va­šeg ce­nje­nog ma­ga­zi­na i kom­pa­ni­je P3 u 2011. go­di­ni. Sve ovo je is­pred me­ne pos­ta­vi­lo ve­li­ki iza­zov da na pra­vi na­čin pre­u­zmem ru­ko­vo­đe­nje ce­lo­ku­pnom Vip te­hno­lo­gi­jom i in­fras­truk­tu­rom i nas­ta­vim stra­te­gi­ju ino­va­ci­ja i kva­li­te­ta ko­ju kom­pa­ni­ja ne­gu­je od sa­mog po­čet­ka.
Se­ćam se da smo sa­mo ne­ko­li­ko me­se­ci od mog do­las­ka or­ga­ni­zo­va­li ve­li­ki do­ga­đaj za jav­nost po­vo­dom pe­to­go­di­šnji­ce kom­pa­ni­je i da sam ta­da imao pri­li­ku da pred­sta­vim i vo­dim de­mon­stra­ci­ju brzi­ne i mo­gu­ćnos­ti 4G mre­že ko­ja je te 2012. go­di­ne za trži­šte još uvek bi­la u do­me­nu na­u­čne fan­tas­ti­ke. Ta­da sam shva­tio da sam pos­tao deo ti­ma izu­ze­tnih pro­fe­si­ona­la­ca, ali i ve­li­kih en­tu­zi­jas­ta ko­ji se tru­de da ko­ri­sni­ci­ma u Srbi­ji prvi omo­gu­će pris­tup naj­no­vi­joj te­hno­lo­gi­ji i u­slu­ga­ma.

Ka­kve ste ci­lje­ve pred se­be pos­ta­vi­li i da li ste ih os­tva­ri­li? Ka­ko da­nas vi­di­te Vip ka­da su u pi­ta­nju mre­ža i ino­va­ci­je?

Ka­da sam do­šao u Be­o­grad shva­tio sam da, i po­red svih dos­ti­gnu­ća i vrlo mer­lji­vih pa­ra­me­ta­ra kva­li­te­ta, per­cep­ci­ja Vip mre­že ni­je bi­la ide­al­na što je pred­stav­lja­lo do­da­tnu pre­pre­ku ko­ju je tre­ba­lo sav­la­da­ti. Kao naj­mla­đi ope­ra­ter na trži­štu mo­ra­li smo od nu­le da pos­te­pe­no gra­di­mo svo­ju in­fras­truk­tu­ru u Srbi­ji, uz o­grom­ne in­ves­ti­ci­je, zas­ta­re­lu re­gu­la­ti­vu i pre­obim­nu a­dmi­nis­tra­ci­ju i bi­ro­kra­ti­ju. Bi­lo je po­tre­bno o­dre­đe­no vre­me i dos­ta tru­da i ra­da dok ni­smo dos­ti­gli ve­oma vi­sok ni­vo kva­li­te­ta i po­u­zda­nos­ti na­še mre­že ko­ju kon­stan­tno una­pre­đu­je­mo. Mo­gu slo­bo­dno da ka­žem da sa­da ima­mo ve­oma kon­ku­ren­tnu mre­žu, te­hno­lo­gi­ju i ser­vi­se u o­dno­su na dva ve­li­ka, res­pek­ta­bil­na ope­ra­te­ra ko­ja su du­že na trži­štu. Sa­mo do kra­ja ove go­di­ne Vip će ulo­ži­ti oko 30 mi­li­ona ev­ra u mo­der­ni­za­ci­ju i ši­re­nje mre­že na svim te­hno­lo­gi­ja­ma ka­ko bi­smo ko­ri­sni­ci­ma obe­zbe­di­li ve­ću po­kri­ve­nost si­gna­lom na o­tvo­re­nom i unu­tar o­bje­ka­ta, bo­lji kva­li­tet ra­zgo­vo­ra i naj­brži mo­bil­ni in­ter­net.
Da­nas mo­že­mo da se po­hva­li­mo i či­nje­ni­com da na­ša 3G HSPA+ mre­ža po­kri­va vi­še od 82 od­sto po­pu­la­ci­je, da smo prvi u Srbi­ji pus­ti­li u upo­tre­bu 4G LTE mre­žu i da smo pi­oni­ri u zem­lji i re­gi­onu u pri­me­ni NFV te­hno­lo­gi­je ko­ja pred­stav­lja bu­du­ćnost te­le­ko­mu­ni­ka­ci­ja.
Još je­dan od ci­lje­va i iza­zo­va je bio da za­je­dno sa ce­lim ti­mom o­držim Vi­pov duh „iza­zi­va­ča“ jer smo trži­šte na­vi­kli da prvi po­nu­di­mo naj­kon­ku­ren­tni­je i na­ji­no­va­tiv­ni­je pro­i­zvo­de i u­slu­ge. Za osam go­di­na po­slo­va­nja us­pe­li da dos­ti­gne­mo trži­šno uče­šće od 22,5 od­sto i vi­še od dva mi­li­ona ko­ri­sni­ka nam po­kla­nja svo­je po­ve­re­nje.
Ono na šta sam po­se­bno po­no­san je či­nje­ni­ca da je na­ša po­sve­će­nost ino­va­ci­ja­ma pre­po­zna­ta i van gra­ni­ca Srbi­je i to od stra­ne na­ju­gle­dni­jih me­đu­na­ro­dnih in­sti­tu­ci­ja. Ne­dav­no smo do­bi­li Global Telecoms Business na­gra­du u Lon­do­nu za pri­kaz u­slu­ge pre­no­sa gla­sa pre­ko LTE te­hno­lo­gi­je u prvom vir­tu­ali­zo­va­nom mre­žnom o­kru­že­nju. Tu je i Leading Lights na­gra­da ko­ja nam je do­de­lje­na u Či­ka­gu za na­ji­no­va­tiv­ni­ju stra­te­gi­ju vir­tu­ali­za­ci­je mre­žnih fun­kci­ja (NFV).
Si­gu­ran sam da će ko­ri­sni­ci i stru­čna jav­nost nas­ta­vi­ti da ce­ne naš trud da po­di­gne­mo stan­dar­de mo­bil­nih ko­mu­ni­ka­ci­ja u Srbi­ji.

Šta mo­ze­mo da oče­ku­je­mo od 4G ra­zvo­ja i bu­du­ćih u­slu­ga?

Pre sve­ga 4G te­hno­lo­gi­ja je klju­čna za di­gi­ta­li­za­ci­ju i na­pre­dak ce­lo­ku­pnog dru­štva i eko­no­mi­je jer će obe­zbe­di­ti no­ve in­ves­ti­ci­je u ra­zvoj te­le­ko­mu­ni­ka­ci­one in­fras­truk­tu­re, u­brza­će ko­mu­ni­ka­ci­ju, olak­ša­ti po­slo­va­nje i po­bolj­ša­ti kva­li­tet ži­vo­ta gra­đa­na. Ta­ko da ra­zvoj i pri­me­na mre­že če­tvrte ge­ne­ra­ci­je u Srbi­ji pre­va­zi­la­zi ko­mer­ci­jal­ne in­te­re­se i pred­stav­lja za­da­tak od op­šteg do­bra. To do­bro pre­po­zna­ju i na­dle­žno Mi­nis­tar­stvo i re­gu­la­tor, pa smo to­kom du­go­traj­nog pro­ce­sa uvo­đe­nja no­ve te­hno­lo­gi­je ima­li nji­ho­vo pu­no ra­zu­me­va­nje i po­dršku.
Vip je 4G LTE mre­žu tek ne­dav­no uveo u Srbi­ju, ras­po­lo­ži­vost kom­pa­ti­bil­nih ure­đa­ja je još uvek na nis­kom ni­vou, a ko­ri­sni­ci tek tre­ba da pre­po­zna­ju sve pre­dnos­ti i mo­gu­ćnos­ti no­ve mre­žne te­hno­lo­gi­je. Na sa­mom po­čet­ku fo­ku­si­ra­li smo se na brzi­nu pre­no­sa po­da­ta­ka, kao i da u skla­du sa po­tre­ba­ma adap­ti­ra­mo ta­ri­fe i omo­gu­ći­mo o­dli­čno ko­ri­snič­ko is­kus­tvo u no­voj mre­ži, uz po­nu­du ure­đa­ja za sva­či­ji džep. Si­gnal Vi­po­ve mre­že če­tvrte ge­ne­ra­ci­je se u ovom tre­nut­ku emi­tu­je sa oko 180 lo­ka­ci­ja po­kri­va­ju­ći naj­ve­ći deo Be­o­gra­da, ce­lo Pan­če­vo, de­lo­ve Ko­pa­oni­ka i Zla­ti­bo­ra, a plan je da se u na­re­dnim fa­za­ma pro­ši­ri prvo po ve­ćim gra­do­vi­ma Srbi­je. Sa­ma di­na­mi­ka ši­re­nja po­kri­va­nja će za­vi­si­ti i od brzi­ne ko­jom će se po­ve­ća­va­ti udeo 4G LTE ure­đa­ja u ko­ri­snič­koj ba­zi, o­dno­sno po­tre­be trži­šta za na­pre­dnim ser­vi­si­ma pre­no­sa po­da­ta­ka.
Sva­ka­ko, 4G je o­sno­va za uvo­đe­nje na­pre­dni­jih i još ino­va­tiv­ni­jih u­slu­ga za ko­ri­sni­ke, po­put pre­no­sa gla­sa u HD kva­li­te­tu pu­tem mo­bil­ne mre­že (VoL­TE) ko­ju smo ne­dav­no i tes­ti­ra­li i pred­sta­vi­li jav­nos­ti.
Ka­ko vi­di­te glo­bal­na kre­ta­nja u Tel­co sfe­ri i da li mo­že­te da nam ka­že­te bar ne­ke stva­ri ko­je mo­že­mo da oče­ku­je­mo u bli­žoj bu­du­ćnos­ti?
Mre­že bu­du­ćnos­ti mo­ra­ju da po­drže o­grom­ne ko­li­či­ne pre­no­sa po­da­ta­ka u je­di­ni­ci vre­me­na, što po­dra­zu­me­va još ve­će zbli­ža­va­nje i sa­ra­dnju IT i te­le­ko­mu­ni­ka­ci­one in­dud­stri­je u vi­du NFV, clo­ud, SMART ili M2M re­še­nja.
Ko­mu­ni­ka­ci­ja i­zme­đu ure­đa­ja, tzv In­ter­net svih stva­ri, ni­je na­u­čna fan­tas­ti­ka, to je re­al­nost u sve­tu ali i sve vi­še kod nas. 4G LTE mre­ža nu­di po­u­zda­nu ko­nek­ci­ju i brzi­nu ve­ze, pa se mno­go ure­đa­ja i ko­ri­sni­ka mo­gu is­tov­re­me­no po­ve­za­ti u re­al­nom vre­me­nu. Za­mi­sli­te auto­mo­bil ko­ji je pu­tem LTE mre­že po­ve­zan sa dru­gim vo­zi­lom ko­je auto­mat­ski pa­li ko­čni­cu ako pre­po­zna da se na­la­ze opa­sno bli­zu je­dno dru­gog na auto pu­tu. Ra­di se i na kon­cep­tu tzv. pa­me­tnih gra­do­va, gde su u na pri­mer u sta­no­vi­ma svi ku­ćni ure­đa­ji me­đu­so­bno po­ve­za­ni, pa vi kad se vra­ća­te sa po­sla una­pred mo­že­te da upa­li­te kli­ma ure­đaj, na­mes­ti­te gre­ja­nje ili upa­li­te mi­kro­ta­la­snu rer­nu. Mo­gu­ćnos­ti su ne­o­gra­ni­če­ne, i sve će ovo bi­ti dos­tu­pno u ne ta­ko da­le­koj bu­du­ćnos­ti.
U na­re­dnih ne­ko­li­ko go­di­na oče­ku­je se sve ve­ća pri­me­na self defined i self optimized m­re­ža kao i pot­pu­na adap­ta­ci­ja i u­sva­ja­nje LTE‑a svu­da oko nas, a u ne­kom ka­sni­jem pe­ri­odu i im­ple­men­ta­ci­ja 5G mre­že.

Po­što je Bu­gar­ska mno­go ve­će trži­šte od Srbi­je, ka­kvi Vas no­vi iza­zo­vi oče­ku­ju ta­mo?

Mtel je je­dna od naj­ve­ćih kom­pa­ni­ja u o­kvi­ru Te­le­kom Aus­tri­ja Gru­pe. Pos­to­je već 20 go­di­na, li­de­ri su na trži­štu i ima­ju dvos­tru­ko vi­še ko­ri­sni­ka u o­dno­su na Vip, pre­ko 4 mi­li­ona. U pi­ta­nju je ope­ra­ter ko­ji nu­di ceo por­tfo­lio kon­ver­gen­tnih u­slu­ga što je već do­volj­no ve­li­ki te­hno­lo­ški iza­zov.
Bu­gar­sko trži­šte je kom­plek­sno i na­pre­dno a kon­ku­ren­ci­ja ve­oma ja­ka. Moj cilj je da u ta­ko ve­li­ki sis­tem do­ne­sem no­vu, sve­žu ener­gi­ju i da i tu pos­ta­ne­mo „iza­zi­vač“ ko­ji do­no­si ino­va­ci­je za ko­ri­sni­ke i trži­šte u ce­li­ni. To se ne­će do­go­di­ti pre­ko no­ći, ali sa is­kus­tvom i ener­gi­jom ko­ju no­sim iz Srbi­je ni­šta ni­je ne­mo­gu­će.

Autor: Voja Gašić

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , ,