ERP 2024

Dell iz vi­še klase

PCPress.rs ImageMo­del XPS 14z Dell de­kla­ri­še kao „če­trna­es­ti­cu“ u kući­štu „tri­na­es­ti­ce“. Opis je de­li­mično tačan, a ovaj lap­top ima i mno­ge dru­ge kva­li­te­te…

Ultrabook računa­ri su sve po­pu­lar­ni­ji, ali stro­gi stan­dar­di su na­ve­li ne­ke pro­i­zvođače da pred­sta­ve mo­de­le ko­ji su neg­de i­zmeđu stan­dar­dnih lap­to­po­va i no­vih, ul­tra­tan­kih PC‑ja. Dell‑ova se­ri­ja XPS je ti­pičan pri­mer ta­kvog kon­cep­ta, ko­ji ima svo­jih pre­dnos­ti, ali i po­ne­ku ma­nu. XPS 14z je kva­li­te­tan računar u alu­mi­ni­jum­skom kući­štu bes­pre­kor­ne zav­ršne o­bra­de, s ma­gne­zi­jum­skom ša­si­jom, zbog čega je pri­lično čvrst i priv­lačnog i­zgle­da. De­blji­na kući­šta je is­pod pro­se­ka za kla­sičan lap­top: 23 mi­li­me­tra, za šta je za­slu­žan izu­ze­tno ta­nak gor­nji deo, dok je u do­njem de­lu os­ta­lo do­volj­no pros­to­ra za ne­ke stva­ri ko­je nećete naći na ti­pičnom ultrabook‑u, a pre sve­ga op­tički uređaj, u ovom slučaju u slot va­ri­jan­ti. U­prkos ve­li­koj ko­ličini me­ta­la, ma­sa računa­ra je ma­nja od 2 kg.

Ka­da po­di­gne­te po­klo­pac, uka­zaće se glare e­kran sa HD ka­me­rom u gor­njem de­lu i sim­pa­tična sre­brnas­ta tas­ta­tu­ra s pri­ja­tno ra­zma­knu­tim tas­te­ri­ma, kao i pros­tran touchpad. Na ovom računa­ru mo­že­te da ra­di­te i u mra­ku, jer su tas­te­ri o­sve­tlje­ni – o­sve­tlje­nje mo­že­te da po­de­si­te (dva ni­voa), a mo­že­te da ga pre­pus­ti­te auto­ma­ti­ci, tj. sen­zo­ru. Kva­li­tet tas­ta­tu­re je tra­di­ci­onal­no na vi­so­kom ni­vou, ali ra­di u­šte­de u de­blji­ni kući­šta, tas­te­ri ima­ju pri­lično pli­tak hod.

Pročitajte i:  Akcije Dell-a padaju zbog veštačke inteligenicje

XPS 14z ko­ris­ti pro­ce­sor Core i7, ko­jem je na ras­po­la­ga­nju čak 8 GB me­mo­ri­je; ako že­li­te da se po­i­gra­te, gra­fički čip GeForce GT530M će vam to omo­gućiti, a ako vam je cilj da pri­šte­di­te ba­te­ri­ju, pri­ka­zom na e­kra­nu će u­prav­lja­ti gra­fičko je­zgro pro­ce­so­ra. Je­dna­ko do­bro je o­prem­ljen i za mul­ti­me­di­ju: u­građeni su i HDMI i mini Display Port, a po­drža­na je i no­va be­žična te­hno­lo­gi­ja pre­no­sa sli­ke Intel Wireless Display. Ako vi­deo‑sa­drža­je pra­ti­te na u­građenom e­kra­nu, do­bićete vrlo kva­li­te­tnu sli­ku ži­vih bo­ja, ali ne baš vrhun­ske u­glo­ve vi­dlji­vos­ti – ho­ri­zon­tal­ni su do­bri, ali ver­ti­kal­ni kva­re uti­sak. Osim sa DVD uređaja, mul­ti­me­di­jal­ne sa­drža­je mo­že­te da une­se­te i pre­ko čitača me­mo­rij­skih kar­ti­ca, a mo­že­te i da ih čuva­te na pros­tra­nom dis­ku od 750 GB.

Sna­žan har­dver po­ka­zu­je da je kod ovog mo­de­la Dell u prvi plan sta­vio per­for­man­se, a šte­dnju ener­gi­je u dru­gi – to se pre sve­ga vi­di na pro­ce­so­ru čiji je ra­dni takt 2,8 GHz (i do 3,5 GHz u re­ži­mu Turbo Boost), ta­ko da XPS 14z s la­koćom obav­lja sve za­dat­ke, ali zbog to­ga ne mo­že­te da računa­te na auto­no­mi­ju ka­kvu ima­ju ultrabook računa­ri, čiji pro­ce­so­ri obično ra­de na ma­nje od 2 GHz. Na tes­tu Battery Eater ovaj računar je i­zdržao sat i dva­de­set mi­nu­ta, što je pro­sečna vre­dnost za kla­sičan lap­top, ali skrom­no u o­dno­su na ultrabook kla­su. Slično ultrabook kon­cep­tu, ba­te­ri­ja je unu­tar kući­šta i ne mo­že joj se pris­tu­pi­ti spo­lja (kao ni os­ta­lim de­lo­vi­ma har­dve­ra), ali smo sa­zna­li da je o­smoćelij­ska, ka­pa­ci­te­ta 58 Wh. Na­ža­lost, XPS 14z je „po­zaj­mio“ još je­dnu ka­rak­te­ris­ti­ku ultrabook‑a: ima sa­mo dva USB pri­ključka; za ute­hu, je­dan od njih je ver­zi­je 3.0, a oba su vam uvek na ras­po­la­ga­nju, po­što je u­građena utični­ca za LAN.

Pročitajte i:  Dell otpušta zaposlene kako bi smanjio troškove  

S ob­zi­rom na kva­li­tet i­zra­de, kom­pak­tne di­men­zi­je i sna­žan har­dver, re­la­tiv­no vi­so­ka ce­na je očeki­va­na, a ona obu­hva­ta i Windows. Ipak, Dell je omo­gućio i da ma­lo u­šte­di­te: tes­ti­ra­na kon­fi­gu­ra­ci­ja je je­dna od naj­jačih u po­nu­di, a pos­to­je i va­ri­jan­te s ne­što sla­bi­jim pro­ce­so­rom (Core i5), ma­nje me­mo­ri­je (6 GB) i sa sa­mo in­te­gri­sa­nom gra­fi­kom, a ta­kođe pos­to­ji i SSD disk kao op­ci­ja ‑pro­ve­ri­te ko­je od tih kom­bi­na­ci­ja su dos­tu­pne kod do­maćih pro­da­va­ca.

  Dell XPS 14z
Ekran 14” 1366*768 LED
Procesor Intel Core i7 2640M 2,8 GHz
Memorija 8 GB
Disk 750 GB
Grafika GeForce GT520M
Operativni sistem Windows 7 Home Premium 64-bitni
Cena 122.990 din
www.dell.com  

 (Objavljeno u PC#186)

Bojan Stanojević

Facebook komentari:
Računari i Galaksija
Tagovi: ,