BIZIT plus

Digitalizacija bankarskih procesa

Biti prvi, ponuditi tržištu nešto novo, pre ostalih, imati dobru ideju, znati je realizovati – znači biti lider, diktirati trendove, znači siguran uspeh. Svi akteri na tržištu streme tom cilju. Stvari postaju mnogo zanimljivije tamo gde su akteri izjednačeni, gde svako veruje da može biti prvi, bar u nekim segmentima poslovanja. Takav je, nesumnjivo, bankarski sektor.

Kompanija SRC DOO BEOGRAD, je od početka rada 2004. godine, pa do danas, svojim rešenjima prisutna u 15 banaka u regionu, da bi u 2017. godini 82% ukupnog prihoda ostvarila upravo u bankarskom sektoru. Prelomni momenat u angažmanu u bankarskom sektoru, bio je onaj kada su klijenti u SRC rešenjima prepoznali potencijal za razvoj front‑end aplikacija za brzo, jednostavno i efikasno modeliranje bankarskih proizvoda, odnosno implementaciju ideja, čija ih realizacija vodi ka liderskoj poziciji.

Šta su front‑end aplikacije?

SRC strategija je u startu jasno postavljena: „Ne bavimo se core bankarskim rešenjima, ali se bavimo core bankarskim procesima“. Core bankarska rešenja zadužena su za transakcije i legislativu, a sve ostalo, ispred i iza toga, prostor je za front‑end aplikacije. Smisao izdvajanja front‑end aplikacija leži u tome da se obezbedi laka manipulacija i efikasno upravljanje proizvodima banke – jednostavno lansiranje novih proizvoda, veliki stepen automatizacije obrade podataka o proizvodima i praćenje njihove realizacije, uz merenje najvažnijih indikatora performansi. Sam razvoj podrazumeva ne samo razvoj aplikacija, već i integracije, na prvom mestu sa core bankarskim rešenjima, ali i sa drugim internim i eksternim aplikacijama i servisima u poslovnom okruženju banke (razne fraud liste, kreditni biro, APR, scoring alati i sl.).

Jedna od bitnih odlika front‑end rešenja jeste maksimalni UX, svi ekrani su optimizovani za pojednostavljeni unos podataka, korisnik ima sve informacije da efikasno prolazi kroz proces, vođen samim rešenjem (task driven user inteface) uz kontrolu svih podataka, bez mogućnosti greške. Sadržani su elementi i Customer Relationship Management rešenja koji omogućavaju službeniku značajno bolji uvid u podatke o klijentu, a sve sa ciljem da obezbedi što bolju ponudu i praćenje realizacije plasmana u skladu sa očekivanjima klijenta i planovima banke.

Pročitajte i:  Fortinet sajberzaštita za industrijske kontrolne sisteme

Veoma bitno je istaći prednost upravljivosti rešenja, jer to pravi značajnu razliku na tržištu, na način da sistem prati biznis planove i omogućava plasiranje proizvoda u realnom vremenu. To znači upotrebu centralnih modula, zajedničkih za front‑end rešenja, preko kojih korisnik samostalno može upravljati procesima rada (Workflow modul), kreirati nove i menjati postojeće proizvode bez da utiče na rad core sistema (Product catalog), korigovati pravila kreditne politike i scoring‑a (BRMS), menjati postojeće i postavljati nove šablone dokumenata, npr. ugovori, ponude, zahtevi i sl. (Printouts), kreirati nove KPI‑jeve procesa i izveštaje vezane za iste (Reporting). Bitna je i upotreba digitalnog potpisa, kao centralne komponente, što je usklađeno sa regulativom na nivou države i centralne banke. Logička arhitektura SRC rešenja za digitalizaciju bankarskih procesa data je na slici 1.

Vezu sa bankarskim i drugim eksternim sistemima čini SRC Integration Layer. DMS je jedan od bazičnih sistema u arhitekturi koji služi za evidenciju, obradu i arhiviranje svih dokumenata koji nastaju u bilo kom delu sistema, pa čak i onih koji nastaju i van sistema predstavljenog na slici. Tu su i servisi koji mogu biti deo SRC ponude ili servisi sa kojima je moguća integracija, a na vrhu su front‑end aplikacije koje su spremne za komunikaciju i kroz digitalne kanale banke.

Loan origination

Aplikacije za kreditne procese obuhvataju rešenja za Kredite fizičkih lica, Kredite pravnih lica, Kredite za mikroklijente, Kredite za poljoprivrednike i Web kredite. Glavna karakteristika ovog rešenja je postavka end2end procesa, gde iz ugla krajnjeg korisnika postoji samo jedna aplikacija (jedan ekran) putem koje se završava ceo proces obrade kredita. U pozadini se naravno koristi više komponenti za ove potrebe, ali to je realizovano putem integracija i potpune automatizacije. Osim apsolutne automatizacije procesa i optimizacije svih vrsta resursa, samo rešenje tj. njegova logika obrade kreditnih zahteva omogućava i sprovođenje up‑sell, down‑sell, cross‑sell procesa.

Pročitajte i:  Moj DMS digitalna platforma (sa modulom za arhivsku knjigu) kao rešenje za efikasno poslovanje i zelenu budućnost

Svaki od navedenih kreditnih procesa prate i specifičnosti poslovnih procesa. Krediti fizičkih lica – keš krediti, overdraft, kreditne kartice, refinansiranje. Krediti pravnih lica, zavisno od segmenta, tiču se preuzimanja podataka o bonitetima, i dalje specifične obrade tih podataka, mišljenje pravnika i procenitelja, donošenja odluke, itd. Web kredite karakteriše specifičan korisnički interfejs koji omogućava primenu rešenja i od strane ne‑bankarskih službenika (npr. u trgovinskim lancima).

Account administration

Aplikacije za administraciju računa su:

 • Personal Individual Product Openening ‑ PIPO
 • Legal Entity Product Opening ‑ LEPO

Logika rada ovih rešenja je da korisniku na jednom mestu budu dostupni svi servisi koji omogućavaju da se upravlja celim portofliom proizvoda koje banka nudi. Svi korisnički interface‑i su logički i vizuelno isto postavljeni, tako da korisnik lagano obrađuje zahtev ili klijenta u delu unosa podataka u aplikaciju i automatizovane provere putem više dostupih servisa, bilo da otvara kijenta (on‑boarding), otvara račun (jedan ili više), menja račun (paket ili pojedinačne servise), radi oročenu štednju ili gasi račun. Sve funkcionalnosti potrebne za realizaciju pomenutih procesa su integrisane unutar istog ekrana, npr. skeniranje dokumentacije (masovno ili pojedinačni dokument), unosa podataka o klijentu (automatizovano čitanje podataka sa lične karte pomoći čipa ili putem OCR tehnologije), kreiranje sve potrebne dokumentacije (zahtev, ponuda, ugovor, KDP, itd.), provera svih podataka (APR‑automatsko kreiranje PDF fajla na osnovu ovih podataka, Fraud kontrole, AML, itd.

Putem centralnog pristupa (Portal stranice) pristupa se aplikacijama koje koriste različiti poslovni sektori unutar banke (Retail, Corporate, SME). Obim funkcionanosti koje pokrivaju ove aplikacije se odnose na poslove matičenja i ažuriranja podataka o klijentu, otvaranja računa jednog komitenta (transakcioni, oročeni, po viđenju), promenu kategorije ili izmenu parametara računa jednog komitenta, te gašenje računa.

POM – Payment Order Management

Pod ovom aplikacijom podrazumeva se složeno rešenje za centralizaciju obrade instrumenata platnog prometa, korišćenjem OCR tehnologije i validacionog modula. Instrumenti koji se mogu obrađivati u aplikaciji putem OCR tehnologije jesu platni nalozi u domaćem platnom prometu, čekovi iz pazara, kao i ostali dokumenti u delu evidencije i distribucije. Sistem se sastoji od četiri glavne komponente:

 1. Scan modul – Omogućava maksimalno efikasan obuhvat putem skeniranja sve potrebne dokumentacije koju je potrebno proslediti u centralu na dalju obradu.
 2. OCR servis – Skenirana dokumentacija, prosleđena iz mreže u centralu, obrađuje se OCR‑om i na taj način se automatizovano izvlače i delom validiraju svi podaci.
 3. Validacioni modul – Podržava rad korisnika u centrali i postavku jednog ili više procesa za ove potrebe. Čekove je moguće skoro automatski obrađivati, bez interakcije korisnika, ili uz samo jedan validacioni prolaz na nekom uzorku. Naloge je moguće procesuirati drugačije, korišćenjem prvog unosa i kasnije dodatne validacije.
 4. eArhiv – Arhiviranje kompletne dokumentacije, uz opciju pretrage od strane autorizovanih korisnika, po svim željenim parametrima.
Pročitajte i:  Samsung lansira aplikaciju za pomoć ljudima sa govornim poremećajima

Os­ta­le SRC a­pli­ka­ci­je

 • Ka­ta­log pro­i­zvo­da ‑ cen­tral­no u­prav­lja­nje por­tfo­li­om pro­i­zvo­da uz in­te­gra­ci­ju sa pos­tav­kom u core sis­te­mu.
 • Pri­go­vo­ri kli­je­na­ta ‑ u­prav­lja­nje svim vrsta­ma pri­go­vo­ra i ko­rek­ci­ja, kao i i­zve­šta­va­nje pre­ma cen­tral­noj ban­ci i za in­ter­ne po­tre­be.
 • Cen­tral­ni ser­vis za di­gi­tal­no pot­pi­si­va­nje ‑ di­gi­tal­no pot­pi­si­va­nje do­ku­men­ta­ci­je u skla­du sa va­žećom re­gu­la­ti­vom.
 • I­nos­tra­ni pla­tni pro­met ‑ evi­den­ci­ja do­ku­men­ta­ci­je kroz sve mo­guće ka­na­le ( mre­ža‑scan, eban­king‑in­te­gra­ci­ja, ema­il, itd…), nje­na dis­tri­bu­ci­ja, o­bra­da is­te u skla­du sa pra­vi­li­ma ra­da i ar­hi­vi­ra­nje uz mo­gućnost pre­tra­ge i uvi­da u do­ku­men­ta­ci­ju.
 • DMS (eArhiv) ‑ po­drška po­slo­va­nju u de­lu o­bra­de do­ku­men­ta­ci­je (mi­ni workflow) i nje­nog skla­di­šte­nja i pre­tra­ge (eArhiv) u skla­du sa va­žećom re­gu­la­ti­vom.
 • BRMS ‑ u­prav­lja­nje po­slov­nim pra­vi­li­ma (kre­di­tna po­li­ti­ka, scoring, lo­gi­ka o­dlučiva­nja, itd.)
 • Mar­ke­tin­ški ma­te­ri­jal – tre­bo­va­nje i kasnije o­bra­da za­hte­va za po­tre­be marketinga.
 • Mas­sScan ‑ op­ti­mi­za­ci­ja od 20% do 30% u pro­ce­su ske­ni­ra­nja do­ku­men­ta­ci­je u mre­ži ban­ke.
 • Do­si­je kli­je­na­ta

(Objavljeno u PC#255)

Facebook komentari: