Direct Link: Mi­cro­soft za poneti

PCPress-156-Microsoft1 Mi­cro­soft je i ovog pro­leća spre­mio mno­štvo za­nim­lji­vih pe­ri­fer­nih uređaja na­me­nje­nih pre­no­si­vim računa­ri­ma, a na­šu pa­žnju po­se­bno su pri­vu­kli no­te­bo­ok miš Explorer Mini Mouse i ma­la Web ka­me­ra LifeCam Show. Ne zvuči u­zbu­dlji­vo? Tre­ba ih pro­ba­ti…

Mi­cro­soft Explo­rer Mi­ni Mo­use je sim­pa­tičan notebook miš ko­ji svo­jim i­zgle­dom pod­seća na Logitech‑ov VX Revolution. Sličnos­ti se zav­rša­va­ju na i­zgle­du: Explorer Mini Mouse je prvi op­tički miš ba­zi­ran na Microsoft‑ovoj BlueTrack te­hno­lo­gi­ji, čije ko­rišćenje omo­gućava la­ko kre­ta­nje po naj­ra­zličiti­jim po­dlo­ga­ma (mer­me­ru, te­pi­hu, drve­tu, čak i klu­pi u par­ku) i pru­ža da­le­ko veću pre­ci­znost u ra­du sa za­htev­ni­jim a­pli­ka­ci­ja­ma (Photoshop, Corel…). I­zrađen je kom­bi­no­va­njem gu­me­nih i plas­tičnih de­lo­va i er­go­nom­ski je o­bli­ko­van. Na­me­njen je is­ključivo de­šnja­ci­ma, ali se šu­ška da bi do kra­ja le­ta tre­ba­lo da se po­ja­vi i nje­go­va si­me­trična ver­zi­ja.

Na­kon sve­ga par sa­ti dru­že­nja bi­li smo i­zne­nađeni ti­me ka­ko Explorer Mini Mouse le­po le­ži u ru­ci i ko­jom brzi­nom nje­gov sen­zor rea­gu­je na po­kre­te. Čak i pri na­glim trza­ji­ma iz sta­nja pot­pu­nog mi­ro­va­nja sen­zor se go­to­vo tre­nu­tno bu­di. Pre­ma Microsoft‑ovim na­vo­di­ma, ko­ri­snik mo­že da očeku­je za­me­nu ba­te­ri­je po­sle 4 me­se­ca upo­tre­be, pre­ma čemu smo po­ma­lo skep­tični – mno­go to­ga za­vi­si od in­ten­zi­te­ta ko­rišćenja uređaja.

Pročitajte i:  AI model koji je lažne video sadržaje podigao na novi nivo

Miš sa računa­rom ko­mu­ni­ci­ra pu­tem (mi­ni­ja­tur­nog) USB pri­mo­pre­daj­ni­ka, ko­ji ra­di na fre­kven­ci­ji od 2,4 GHz – ka­rak­te­ris­tičan je po to­me što je di­zaj­ni­ran u skla­du sa i­zgle­dom sa­mog pro­i­zvo­da. Ka­ko bi­smo pro­ve­ri­li kraj­nje do­me­te mi­ša, tes­ti­ra­li smo ga upo­re­do sa mo­de­lom VX Revolution i pos­ti­gli slične re­zul­ta­te. Microsoft Explorer Mini Mouse je o­dličan notebook miš, ko­ji o­svo­ja mo­der­nim di­zaj­nom i ve­oma do­brim per­for­man­sa­ma. Nje­go­vom ku­po­vi­nom mo­že­te da u­šte­di­te i do 30% u o­dno­su na kon­ku­ren­ci­ju, na­rav­no, uz u­slov OEM ku­po­vi­ne Microsoft har­dve­ra za­je­dno sa računa­rom ili ne­kim dru­gim uređajem.

PCPress-156-Microsoft2 Li­fe­Cam Show je je­dna od naj­ma­njih Web ka­me­ra na sve­tu, a ipak po­se­du­je o­dvo­ji­vo pos­to­lje ko­je ne na­ru­ša­va ele­gan­ci­ju. Ono je i­zrađeno u o­bli­ku šti­palj­ke i ima je­dno du­gme, a ka­me­ra ima od­go­va­ra­juće udu­blje­nje pre­ko ko­ga se os­tva­ru­je kon­takt s ma­gne­tom pos­to­lja. Ma­gnet je do­volj­no sna­žan da ka­me­ru drži pod že­lje­nim u­glom i do­volj­no flek­si­bi­lan da je mo­že­te bez mu­ke u­sme­ra­va­ti u bi­lo kom prav­cu. Šti­palj­ku mo­že­te pričvrsti­ti na sva­ki o­kvir e­kra­na notebook‑a, ali i na dru­ge pri­ručne me­ha­ni­zme (npr. pos­to­lje lam­pe), ta­ko da pri­me­na ni­je o­gra­ničena is­ključivo na pre­no­sne računa­re. U tom al­ter­na­tiv­nom sce­na­ri­ju po­dra­zu­me­va se na­bav­ka USB pro­du­žnog ka­bla, po­što je pri­lo­že­ni kra­tak.

Pročitajte i:  ASUS predstavio ASUS Vivobook S 15, prvi Copilot+ PC sa Windows 11 AI podrškom

U­građeni sen­zor od 2 me­ga­pik­se­la i sočivo i­zrađeno od pra­vog sta­kla da­ju do­bre re­zul­ta­te, po­go­to­vo kod re­pro­duk­ci­je bo­ja. Bi­tno je reći da ka­me­ra da­je izo­štre­nu sli­ku u op­se­gu da­lji­na od 53 cm do 1,5 m, te da ima u­građen mi­kro­fon sa­svim so­li­dnog kva­li­te­ta, ko­ji se na na­šim tes­to­vi­ma po­ka­zao do­bro. So­ftver ko­ji se is­po­ručuje uz ka­me­ru je kva­li­te­tan i bo­gat op­ci­ja­ma, u ko­ji­ma je mo­guće iza­bra­ti re­zo­lu­ci­ju i do­da­ti ne­ke spe­ci­jal­ne efek­te u re­al­nom vre­me­nu. Je­dna od ko­ri­sni­jih op­ci­ja je i­zbor re­ži­ma ra­da sen­zo­ra – nor­mal­no am­bi­jen­tal­no o­sve­tlje­nje ili sla­ba o­sve­tlje­nos­t, ka­da je broj frej­mo­va u se­kun­di pre­po­lov­ljen, ali je za­to po­tre­bno tek ma­lo sve­tla da bi sli­ka bi­la kva­li­te­tna. U u­slo­vi­ma nor­mal­nog o­sve­tlje­nja mo­guće je sni­ma­ti vi­deo brzi­nom od 30 fps pri mak­si­mal­noj re­zo­lu­ci­ji od 800×600 pik­se­la, a mo­gu se sni­ma­ti i fo­to­gra­fi­je u is­toj re­zo­lu­ci­ji. LifeCam Show je bez sum­nje  Microsoft‑ova naj­lep­šaWeb ka­me­ra, ko­ja će va­še vi­deo‑ra­zgo­vo­re učini­ti in­te­re­san­tni­jim.

Direct Link

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , ,