BIZIT 2022

Excel: Pivot kalkulacije

Excel: Pivot kalkulacije

Excel1

Excel je zgodan za svakojake kalkulacije, ali njegova prava moć ispoljava se tek s pivot tabelama. Kada radimo s tabelama koje se u potpunosti vide na jednom ekranu, ne postoji potreba za nekim preteranim transformacijama i optimizacijama. Kada podataka ima više, dovoljno je filtriranje po vrednostima i uslovne kalkulacije. Pivot tabele dolaze do izražaja tek kada imamo mnogo slogova s više polja koja je moguće kumulirati i posmatrati iz raznih uglova, npr. po vremenu dešavanja, partnerima, organizacionim jedinicama, geografskim lokacijama, objektima ili nečem drugom. Kada se jedanput dobro projektuju i konfigurišu, pivot tabele mogu vrlo brzo da se transformišu tako da se cela slika posmatra i analizira iz više aspekata, obavljajući apstrakcije, filtrirajući nepotrebno ili objedinjujući nepregledno mnoštvo podataka u samo nekoliko ključnih brojeva koji neopterećeno izvlače suštinu u prvi plan. Jagoda na šlagu bila bi grafička interpretacija, tj. ona čuvena slika „koja govori više od hiljadu reči“ i koju menadžeri posebno vole.

Microsoft Excel većinu stvari radi automatizovano – pošto označavamo tabelu za pivotiranje, dovoljno je da kliknemo na bilo koje polje unutar tabele i Excel će nakon klika na Format as table i izbora stila gotovo nepogrešivo selektovati upravo ono što nam je potrebno, jer to je uglavnom ceo kontinuiran opseg popunjenih polja.

Ostaje nam samo da zadamo odgovarajuće ime preko tabulatora Design koji se pojavljuje ispod novog Table Tools ribbon objekta koji je vidljiv samo kada postoji pivot tabela i kada je ona aktivna. U Properties odeljku je ikona Table name koja služi za definisanje imena novoformiranog objekta.

Sada ćemo umetnuti pivot tabelu preko Insert ribbon taba. Select a table or range biće automatski popunjen imenom definisane tabele, a u polje Choose where you want the PivotTable to be placed prihvatićemo New Worksheet i potvrditi sa OK.

Sada treba da razmestimo nazive kolona po odgovarajućim segmentima. U našem primeru možemo Partner da prebacimo u Filter, Godinu u Column Labels, a Agent i Proizvod u Row Labels i na kraju Prodaja u Values. Tokom celog ovog procesa, postepeno će se pred nama formirati pivot tabela.

Sada možemo da se poigramo s poljima koja imaju padajuće liste sadržaja. Kliknimo na strelicu za padajuću listu na Column Labels i možemo da odaberemo koje godine se sumiraju. Na Row Labels biramo agenta, a pored Partner biraju se partneri koje uzimamo u obzir. Prijatna zabava s pivot tabelama!

Objavljeno u časopisu PC#228

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , ,