BIZIT plus

Firefox: Tri trika za pretraživanje

PCPress-Firefox Iako je ko­ri­sni­ci­ma Firefox‑a na ras­po­lo­ga­nju ne­ve­ro­va­tna ko­ličina do­da­ta­ka, bookmarklet‑a, skrip­ti i dru­gih ala­ta ko­ji se tiču pre­tra­ži­va­nja In­ter­ne­ta, ka­da se ra­di o lo­kal­noj pre­tra­zi već o­tvo­re­nih stra­ni­ca mo­gućnos­ti su o­gra­ničene. Prečica Ctrl+F o­tva­ra li­ni­ju za pre­tra­gu unu­tar stra­ni­ce i to je ot­pri­li­ke to. Po­moću je­dnog tri­ka i dva do­dat­ka, to mo­že­te da pro­me­ni­te.

Naj­pre mo­že­te po­de­si­ti da ne mo­ra­te pri­ti­snu­ti Ctrl+F pre pre­tra­ži­va­nja po stra­ni­ci. O­tvo­ri­te op­ci­je, oda­be­ri­te sek­ci­ju Advanced i šti­kli­raj­te “Search for text when I start typing”. Od ta­da će pre­tra­ga kre­nu­ti čim počne­te da ku­ca­te že­lje­ni po­jam.

Dru­gi sa­vet o­dno­si se na in­sta­la­ci­ju add‑on‑a ko­ji omo­gućava pre­tra­gu po svim o­tvo­re­nim stra­ni­ca­ma. Find In Tabs po­tra­ži­te na addons.mozilla.org/en‑US/firefox/addon/8078, a na­kon što ga in­sta­li­ra­te, pri dnu e­kra­na će se po­red li­ni­je za pre­tra­gu o­tvo­ri­ti i po­se­ban pro­zor sa spis­kom stra­ni­ca na ko­ji­ma se na­la­zi tra­že­ni po­jam.

Sle­deći do­da­tak ko­ji pre­po­ručuje­mo zo­ve se Smart Find (addons.mozilla.org/en‑US/firefox/addon/8497). On obo­gaćuje op­ci­ju lo­kal­ne pre­tra­ge fun­kci­jom Similar ko­ja će za­ne­ma­ri­ti gre­ške u ku­ca­nju po­put po­gre­šnog re­do­sle­da slo­va. Ovaj do­da­tak us­pe­šno ra­di i ako vi po­gre­šno ot­ku­ca­te po­jam pre­tra­ge i ako je na sa­mom saj­tu taj po­jam negde po­gre­šno na­pi­san.

Pročitajte i:  Vaš Android telefon ima smeće u web browseru koje možete brzo ukloniti

PC Press

Facebook komentari: