PC Press: Foto 2009 – update 6. jun 2009.

PCPress-photo2009-cover

Ako ste odlučili da ipak pazarite novi digitalni fotoaparat pre nego što krenete na zasluženi odmor, osvežili smo informacije sa našeg ovogodišnjeg velikog pregleda digitalaca…

Uz pregled fotografija snimljenih fotoaparatima, naći ćete i kompletne prikaze i tabele karakteristika svih modela koji su bili zastupljeni u pregledu iz PC Press-a 156.


Iako se po pro­i­zvo­dnim pro­gra­mi­ma naj­po­zna­ti­jih bren­do­va di­gi­tal­nih fo­toapa­ra­ta to još ne pri­mećuje, efek­ti eko­nom­ske kri­ze se uv­lače u la­ger lis­te do­maćih trgo­va­ca – dos­ko­ra deo stan­dar­dne po­nu­de, mno­gi sku­plji mo­de­li se više ne na­ručuju, ta­ko da se 100 mo­de­la sa našeg „spis­ka želja“, za ko­je sma­tra­mo da pred­stav­lja­ju pot­pu­ni pre­sek svet­skog tržišta kom­pak­tnih fo­to­apa­ra­ta, sve­lo na če­tvrti­nu tog bro­ja, kroz mo­de­le ko­je su naši par­tne­ri mo­gli da nam sta­ve na ras­po­la­ga­nje za tes­ti­ra­nje. Pred na­ma je re­al­nost po­nu­de u do­maćim pro­dav­ni­ca­ma. Oni­me što smo vi­de­li smo za­do­volj­ni – u četi­ri ja­sno ra­zde­lje­ne ka­te­go­ri­je tes­ti­ra­li smo dos­ta kva­li­te­tnih pro­i­zvo­da. Na tes­tu su se naša četi­ri bren­da: Canon, Nikon, Olympus i Panasonic, a oni i je­su li­de­ri tržišta kom­pak­tnih fo­to­apa­ra­ta – za­je­dno drže pre­ko 80% svet­ske pro­da­je)…

Pročitajte i:  PC Press video: DMS - Ekološki autoput za dokumenta, Nenad Solujić, Docloop

Informacije o zastupljenim brendovima, uočenim trendovima, načinu testiranja i kategorijama na koje smo podelili ovogodišnje favorite, možete da pročitate u izvodu iz najnovijeg broja časopisa PC Press, broj 156.

Detaljnije informacije i tabele možete da nađete u časopisu PC Press, broj 156


Kako smo obećali u tekstu, sa našeg sajta možete da preuzmete fotografije koje smo pravili tokom testa. Nakon izbora fotoaparata, prikazaće vam se galerije sa umanjenim fotografijama snimljenim navedenom kamerom.

Klikom na umanjenu fotografiju, u novom prozoru browsera preuzećete originalnu fotografiju – proverite da li vaš browser izobličava fotografiju prilikom prikaza, jer većina browsera umanji fotografiju da bi bila prikazana u celosti u otvorenom prozoru.

Sve fotografije su originalne veličine, pa preporučujemo da izaberete samo one modele fotoaparata koji vas zanimaju i preuzmete fotografije sa motivima koje najradije fotografišete, jer je celokupna baza fotografija veličine oko 1,6 GB. Želimo vam lep i ugodan foto-vikend… 🙂

Galerija fotografija snimljenih testiranim fotoaparatima*

(* originalne fotografije možete preuzeti klikom na umanjenu verziju. Fotografije su snimljene direktno sa memorijske kartice, bez ikakve obrade van fotoaparata)

Canon_A1000_IS Canon_A480 Canon_Ixus_100_IS Canon_Ixus_95_IS Canon_SX10_IS
Canon_SX110_IS Nikon_L100 Nikon_L19 Nikon_P6000 Nikon_P90
Nikon_S630 Olympus_FE-3010 Olympus_FE45 Olympus_FE-5000 Olympus_mju_5000
Olympus_mju_7000 Olympus_mju_9000 Olympus_mju_TOUGH_6000 Olympus_mju_TOUGH_8000 Olympus_SP-590_UZ
Olympus_X-20 Panasonic_FS3 Panasonic_FX35 Panasonic_LS80 Panasonic_TZ5

Aleksandar Veljković – PC Press #156

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , ,

Aleksandar Veljković

My site says it all...