BIZIT plus

Go­di­na 2018… i po­sle nje

Dok sta­ru go­di­nu os­tav­lja­mo za so­bom i pro­gla­ša­va­mo naj­bo­lje i na­jin­te­re­san­tni­je uređaje, ne mo­že­mo da se ne o­svrne­mo na tren­do­ve ko­ji su o­bli­ko­va­li PC in­dus­tri­ju. Tim pre što smo bi­li sve­do­ci ve­li­kih pro­me­na, ko­je neće sta­ti ni u 2019. go­di­ni…

PCPress.rs Image

Iako je 2018. počela pri­lično op­ti­mis­tično, jer je prvi put za pro­te­klih šest go­di­na za­be­le­žen rast pro­da­je PC računa­ra u prva dva kvar­ta­la, is­pos­ta­vi­lo se da je na­pre­dak bio krat­kog da­ha. Tre­nu­tne pro­gno­ze su da će is­po­ru­ke os­ta­ti na ni­vou iz pret­ho­dne go­di­ne. To ne znači da trži­šte mi­ru­je – sva­šta se do­gađa i vi­dlji­ve su pro­me­ne ko­je će ve­ro­va­tno tek do­bi­ti na za­ma­hu. Ako ni­šta dru­go, ba­rem je za­us­tav­ljen šes­to­go­di­šnji pad…

Quo va­dis, In­tel?

Se­dam. Vrlo in­te­re­san­tan broj, za ko­ji ka­žu da je go­to­vo spi­ri­tu­alan. U Ja­pa­nu ima­mo se­dam srećnih bo­go­va, ko­ji po pre­da­nju vo­ze Ta­ka­ra­bu­ne, brod ko­ji sa­drži bo­gat­stvo; sva­ke go­di­ne do­la­ze u grad i da­ru­ju do­bre lju­de. Na ovim pros­to­ri­ma se­dam se­kre­ta­ra SKOJ‑a ni­su se mo­gli po­dičiti tom srećom – u­pra­vo su­pro­tno, ima­mo li u vi­du sud­bi­nu ko­ja ih je za­de­si­la. A In­tel je i­zba­cio se­dmu ge­ne­ra­ci­ju Core pro­ce­so­ra ko­ris­teći se for­mu­lom „4‑4‑2“, ko­ja kao da je iza­šla iz srpske fud­bal­sko‑tre­ner­ske ško­le. Na ovo­go­di­šnjem prven­stvu ta for­mu­la je sla­bo pro­šla, za­hva­lju­jući ma­lom, ali upor­nom i is­traj­nom ri­va­lu ko­ji se usu­dio da se su­prot­sta­vi…

PCPress.rs Image

AMD je sa svo­jim Ryzen pro­ce­so­ri­ma na­pra­vio dar-­mar i na­te­rao Intel da pro­me­ni svo­ju go­to­vo de­ce­nij­sku for­mu­lu za mainstream računa­re, po ko­joj je u ni­žu kla­su pla­si­rao dvo­je­zgar­ne, u sre­dnju če­tvo­ro­je­zgar­ne, a u naj­vi­šu po­no­vo če­tvo­ro­je­zgar­ne pro­ce­so­re, ali s Hyper‑threading-om. Iako su prvi Ryzen pro­ce­so­ri iza­šli još 2017, s počet­kom 2018. i ube­dlji­vim o­sve­ža­va­njem prve ge­ne­ra­ci­je, na­zva­nim Ryzen 2000, AMD je pri­do­bio sim­pa­ti­je naj­pre en­tu­zi­jas­ta ši­rom sve­ta, a po­tom i mno­gih ko­ji su ra­ci­onal­no po­sma­tra­li o­dnos ulo­že­nog i do­bi­je­nog.

Pročitajte i:  Nvidia grafičke kartice pokrenule AI revoluciju  

Intel je pre­trpeo ve­li­ki uda­rac, mo­žda čak i veći – ali pu­zeći uda­rac, pa to­ga i ni­smo sa­svim sve­sni – ne­go ka­da je pro­pao nje­gov po­ku­šaj ulas­ka na trži­šte mo­bil­nih čipo­va. Kom­pa­ni­ja je bi­la pri­nuđena da od­go­vo­ri, iako je u­hvaćena nes­prem­na. Otu­da nav­rat‑na­nos lan­si­ra­nje o­sme, pa de­ve­te ge­ne­ra­ci­je Core pro­ce­so­ra ko­ji su ko­načno pos­ta­li „i­zda­šni­ji“ po bro­ju je­zga­ra ka­ko bi pa­ri­ra­li Ryzen i Threadripper pro­ce­so­ri­ma sa 8, 16 pa i vi­še je­zga­ra. Po­mak je načinjen makar na mo­bil­nom po­lju, gde je o­sma ge­ne­ra­ci­ja Intel Core čipo­va do­ne­la značaj­na una­pređenja u o­dno­su na pret­ho­dni­ke.

PCPress.rs Image

Sve to ni­je za­us­ta­vi­lo ve­li­ki pro­dor AMD‑a. Nje­go­vi Ryzen 2000 pro­ce­so­ri ste­kli su to­li­ku po­pu­lar­nost da je u pra­zničnoj se­zo­ni mno­štvo e‑tailer‑a objavilo da se pro­da­je vi­še AMD‑ovih ne­go Intel‑ovih pro­ce­so­ra. Je­dna od naj­po­pu­lar­ni­jih elek­tron­skih trgo­vi­na ja­vi­la je da AMD nat­pro­da­je Intel u o­dno­su 2:1, što je kod mnogih iza­zva­lo šok i ne­ve­ri­cu. Bu­dući da Ryzen 3000 se­ri­ja (pra­vi Ryzen 2) sti­že na CES‑u već počet­kom ja­nu­ara, očeku­je­mo da će se ovaj trend nas­ta­vi­ti i u 2019. go­di­ni.

NVI­DIA vs. The World

Go­di­na za na­ma do­ne­la je pra­vi ha­os, a ne­ki će reći i o­tre­žnje­nje na po­lju krip­to­va­lu­ta. Počet­kom go­di­ne de­lo­va­lo je da će trži­šte sa­mo ras­ti, a vre­dnos­ti Bitcoin‑a i Ethereum‑a od 20.000 i 1.400 do­la­ra, res­pek­tiv­no, mno­gi­ma su uli­va­le na­du i uve­re­nje da će se skok krip­to­va­lu­ta nastaviti. Kad, ne le­zi vra­že, sve je is­pa­ri­lo brzi­nom nes­ta­ja­nja pen­zi­onih fon­do­va u tran­zi­ci­onim zem­lja­ma. Sa 20 na tri hiljade, sa 1400 na 80 do­la­ra. Su­nov­rat je obes­hra­brio mno­ge „ru­da­re“ što se, da­bo­me, re­flek­to­va­lo na trži­šte gra­fičkih kar­ti­ca.

PCPress.rs Image

Po­pla­va „po­lov­nja­ka“ žes­to­ko je uti­ca­la na trži­šte i obes­hra­bri­la pro­i­zvođače gra­fičkih čipo­va. Očeku­je­mo da će se slično nas­ta­vi­ti i (ba­rem) u prvoj po­lo­vi­ni na­re­dne go­di­ne. AMD u ovom se­gmen­tu ni­je ta­ko us­pe­šno pa­ri­rao kom­pa­ni­ji NVI­DIA, ko­ja i da­lje su­ve­re­no vla­da trži­štem. Za­pra­vo, NVI­DIA je se­bi pri­u­šti­la da lan­si­ra no­vu ge­ne­ra­ci­ju gra­fičkih kar­ti­ca uz Ray Tracing ko­ji do­no­si pre­le­pu sli­ku, ali po ce­nu pre­po­lov­lja­va­nja per­for­man­si – da, to­li­ko se ko­mo­tno oseća i ve­ru­je ka­ko ima ube­dlji­vu trži­šnu po­zi­ci­ju da mo­že se­bi da do­zvo­li da pre­po­lo­vi frej­mo­ve za­rad no­vih efe­ka­ta, pa da i da­lje bu­de na vrhu.

Pročitajte i:  NVIDIA i Ubisoft zajedno rade na razvoju AI baziranih NPC-a

Na­da­mo se da će AMD ura­di­ti ne­što sa svo­jim no­vim 7 nm GPU‑ovi­ma ko­ji su na­jav­lje­ni za prvu po­lo­vi­nu 2019. go­di­ne, u su­pro­tnom će se sta­nje na tom trži­štu za­ce­men­ti­ra­ti, u­prkos ne na­ročito ra­ši­re­noj Ray Tracing po­dršci, ali i po­na­ša­nju ber­ze ko­ja ne vo­li nas­tup kom­pa­ni­je NVI­DIA. Ka­ko bi­lo, ovaj gi­gant uži­va u o­grom­noj pre­dnos­ti, i fi­nan­sij­skoj (za­rađuje mno­go vi­še ne­go AMD na pro­ce­so­ri­ma i gra­fi­ka­ma za­je­dno) i sva­koj dru­goj. In­di­ka­tiv­na sta­tis­ti­ka ka­že da se tri če­tvrti­ne Steam ko­ri­sni­ka i­gra na NVI­DIA har­dve­ru, a tek sva­ki se­dmi na AMD‑u i to se ne me­nja pre­vi­še. No, AMD je uvećao svo­je pri­sus­tvo u o­dno­su na početak go­di­ne za par pro­ce­na­ta.

PCPress.rs Image

Intel je ta­kođe na­ja­vio ula­zak na trži­šte gra­fičkih čipo­va, ali se to ne očeku­je pre 2020. go­di­ne. An­ga­žo­van ve­li­ki broj ta­len­to­va­nih lju­di, u­ključujući i ne­ke in­že­nje­re, pa i li­de­re Radeon gru­pe. No, ne­ka ra­ni­ja is­kus­tva (ko je re­kao Larrabee fi­jas­ko?) i lo­ši po­te­zi ovog gi­gan­ta ne da­ju ne­ku ve­li­ku na­du. Ve­li­ko je pi­ta­nje i ko­li­ko će taj pro­i­zvod bi­ti o­kre­nut po­tro­šačima, a ko­li­ko pro­fe­si­onal­nom trži­štu. Jer, zna­te do­bro, ako ni­je za gej­me­re…

Gej­ming kao sud­bina

Pri­me­ti­li ste trend sve ša­re­ni­jih PC kom­po­nen­ti? Si­gur­no vam ni­je pro­ma­kla po­nu­da sku­pih mi­še­va, me­ha­ničkih tas­ta­tu­ra, broj­nih mo­ni­to­ra ko­ji i po­ja­vom i spe­ci­fi­ka­ci­ja­ma is­tiču da su na­me­nje­ni „gej­min­gu“? Po­gre­šno je mi­sli­ti da ti­me ci­lja­ju na „klin­ce“ – sta­tis­ti­ke po­ka­zu­ju da pro­sečni gej­mer danas ima oko 38 go­di­na! To je, da­kle, so­li­dno si­tu­iran čovek ko­ji pri­hva­ta gej­mer­sku kul­tu­ru. Po­sle­di­ce se vi­de na PC trži­štu. Računa­ri su op­ti­mi­zo­va­ni ta­ko da i­gre le­po ra­de, a sve os­ta­lo će na njima ra­di­ti još lep­še – lo­gi­ka je ko­jom se ta­kvi ko­ri­sni­ci ru­ko­vo­de i u ta­kve mo­že­te ko­mo­tno u­bro­ja­ti i auto­ra ovih re­do­va.

Pročitajte i:  Prodaja CPU-ova konačno prestigla „pandemijski“ nivo

PCPress.rs Image

Sve što je ve­za­no za gej­ming u PC in­dus­tri­ji ras­te, bi­le to pe­ri­fe­ri­je, gra­fi­ke ili kući­šta. Sve dru­go je u pa­du. Ni naj­veći pro­i­zvođači ne sme­ju da i­gno­ri­šu tren­do­ve, već o­sni­va­ju po­se­bne bren­do­ve ili i­zdva­ja­ju čita­ve kom­pa­ni­je ka­ko bi od­go­vo­ri­le na na­še po­tre­be za ovim vi­dom za­ba­ve, ko­ji je de­fi­ni­tiv­no uti­cao na per­cep­ci­ju i očeki­va­nja od PC-jeva i kom­po­nen­ti.

Još je­dan važan trend jes­te ve­li­ki po­mak od 1080p mo­ni­to­ra ka 2K i 4K re­zo­lu­ci­ja­ma, ali i kom­bi­no­va­nju vi­so­kih sto­pa o­sve­ža­va­nja (144 Hz, 165 Hz, sve do 240 Hz). Pret­ho­dna go­di­na u­klo­ni­la je li­mi­te i u tom po­gle­du, te no­vi DisplayPort i HDMI stan­dar­di do­no­se po­dršku za 8K i 4K, a do­bi­li smo i prve 4K mo­ni­to­re s vi­so­kim fre­kven­ci­ja­ma o­sve­ža­va­nja. I­gra­nje u 4K pri 60 fps je tek sa GeForce RTX 2080 Ti pos­ta­lo os­tva­ri­vo.

PCPress.rs Image

Na sa­mom kra­ju, o­drži­mo i je­dno ope­lo – VR je mrtav, što se igranja tiče. Ve­ro­va­tno će oži­ve­ti, po­put La­za­ra, ka­da ga u ne­koj bu­dućnos­ti do­ta­kne ne­ko ko ima re­še­nje i za har­dver i za kre­ira­nje sa­drža­ja, ali do ta­da će hit iz 2017. go­di­ne mo­ra­ti da slu­ži u po­slov­ne i mar­ke­tin­ške svrhe, do­zi­ran na ka­šičicu. Šte­ta.

U sva­kom slučaju, do­bro do­šli u 2019. go­di­nu! Su­deći po pret­ho­dnoj, je­di­no je si­gur­no da ni­šta ni­je si­gur­no i da se sve mo­že o­kre­nu­ti na­gla­vačke.

Facebook komentari: