Top50 2023

IKT tržište raste

PCPress.rs ImageDru­štvo za in­for­ma­ti­ku Srbi­je i Priv­re­dna ko­mo­ra Srbi­je su or­ga­ni­zo­va­li o­kru­gli sto po­sve­ćen bu­du­ćnost IKT u sve­tu i kod nas. To­kom ras­pra­ve za­klju­če­no je da se, u­prkos eko­nom­skoj kri­zi, nas­tav­lja ra­zvoj no­vih te­hno­lo­gi­ja, kao i a­pli­ka­tiv­nih re­še­nja ko­ja omo­gu­ću­ju po­rast eko­no­mi­čnos­ti i pro­duk­tiv­nos­ti po­slo­va­nja i vi­ši kva­li­tet li­čnog ži­vo­ta.

Kao o­snov­ni tren­do­vi iden­ti­fi­ko­va­ni su cloud computing, vir­tu­eli­za­ci­ja i mo­bil­ne a­pli­ka­ci­je, a i­znet je po­da­tak da su u ra­zvi­je­nim zem­lja­ma ula­ga­nja u IKT u pro­te­klom pe­ri­odu po­ve­ća­na za oko 3%. U Srbi­ji, i po­red ma­lih ula­ga­nja u IKT, pos­to­je zna­čaj­ni re­sur­si i re­zul­ta­ti, po­se­bno u pro­i­zvo­dnji so­ftve­ra i pru­ža­nja IT u­slu­ga. IT trži­šte u Srbi­ji je u pro­te­kle dve go­di­ne opa­lo za oko 25%, a ove go­di­ne se oče­ku­je bla­gi rast od oko 3%.

Mi­lo­van Ma­ti­je­vić, vo­de­ći do­ma­ći IT ana­li­ti­čar, i­zneo je pro­ce­nu da bi u pe­ri­odu do 2020. go­di­ne po­rast ula­ga­nja u IT od 15% omo­gu­ćio da Srbi­ja dos­ti­gne ula­ga­nja u IT od 250 ev­ra po gla­vi sta­nov­ni­ka u 2020. go­di­ni i ta­da bi Srbi­ja bi­la na ni­vou sa­da­šnjih IT trži­šta is­to­čno­ev­rop­skih ze­ma­lja ko­je su ne­dav­no prim­lje­ne u EU.

N.M.

 

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: ,