ePlaneta

Impoqo: e­Trgo­vi­na u dru­štvu po­be­dnika

Značajnu pažnju na ovogodišnjoj dodeli Top 50 priznanja za najbolje on‑line stvari privuklo je eCommerce rešenje Impoqo kompanije Enetel Solutions. Čak dva priznanja dobili su sajtovi i aplikacije koji se zasnivaju na ovom rešenju: N Sport Web shop i aplikacija Te­hno­ma­ni­ja eShop. Zanimali su nas faktori uspeha, pa smo razgovarali sa Silviom Šušnjević iz kompanije Enetel Solutions.

PCPress.rs Image

Na čemu se za­sni­va Impoqo re­še­nje za online pro­dav­ni­ce?

O: Impoqo smo pa­žlji­vo kre­ira­li kao ska­la­bil­no sve­obu­hva­tno (all‑in‑one) eCommerce re­še­nje ko­je omo­gućava na­šim kli­jen­ti­ma ugo­dan rad, brzo uvođenje ino­va­ci­ja i si­gu­ran rast trži­šta. U o­kvi­ru re­še­nja in­te­gri­sa­ni su mi­ni‑CRM, ticketing sis­tem, sis­te­mi u­prav­lja­nja pro­i­zvo­di­ma, cenovnicima i na­rudž­bi­na­ma, što je ko­ri­sno za se­gment SME trži­šta ko­ji ne po­se­du­je sve na­ve­de­ne sis­te­me. Du­go­go­di­šnje is­kus­tvo omo­gućilo nam je da za ra­zličite in­dus­tri­je kre­ira­mo op­ti­mi­zo­va­na re­še­nja po pi­ta­nju di­zaj­na, UX‑a, uz pot­pu­nu auto­ma­ti­za­ci­ju pro­ce­sa i in­te­gra­ci­je sa svim po­tre­bnim sis­te­mi­ma kli­je­na­ta. Na taj način po­kre­ta­nje online pro­dav­ni­ce pos­ta­je je­dnos­tav­no plug‑and‑play is­kus­tvo, pri čemu su auto­ma­ti­zo­va­ni broj­ni pro­ce­si mar­ke­tin­ga, pro­da­je, pro­gra­ma lo­jal­nos­ti, is­po­ru­ke i lo­gis­ti­ke, dok ko­ri­snička po­drška do­bi­ja 360 ste­pe­ni uvid u ko­ri­sničke po­tre­be.

Pročitajte i:  Yettel aplikacija menja način na koji koristimo tehnologije

Šta sma­tra­te ključnim fak­to­rom za us­pe­šan eCom­mer­ce?

O: Fo­kus na bes­pre­kor­nom ko­ri­sničkom is­kus­tvu i ne­pre­ki­dna usav­rša­va­nja re­še­nja ključni su za pos­ti­za­nje us­pe­ha. Sve fun­kci­je ko­je ra­zvi­ja­mo i na front‑end‑u i na back‑end‑u su u ci­lju pos­ti­za­nja una­pređenog ko­ri­sničkog is­kus­tva. Za­to smo po­no­sni ka­da na­ša re­še­nja omo­gućava­ju, za sve­ga ne­ko­li­ko ne­de­lja od pu­šta­nja u rad, fan­tas­tične pro­daj­ne re­zul­ta­te za na­še kli­jen­te, kao i ka­da ubi­ra­ju na­gra­de. Na­ma kao ti­mu pu­no znači ka­da se naš rad pre­po­zna­je po kva­li­te­tu i to nas uve­ra­va da smo na do­b­rom pu­tu.

PCPress.rs Image

Šta tre­ba da bu­du pri­ori­te­ti kom­pa­ni­ja­ma ka­da se o­pre­de­lju­ju za plat­for­mu na ko­joj će po­kre­nu­ti svo­ju on­li­ne pro­dav­ni­cu?

O: Za kom­pa­ni­je je naj­va­žni­je da re­še­nje bu­de du­go­ročno o­drži­vo i ska­la­bil­no. Du­go­ročno o­drži­vo re­še­nje mo­že da pra­ti brze pro­me­ne na trži­štu, spe­ci­fične po­tre­be kom­pa­ni­je i rast po­slo­va­nja, te ne do­la­zi do ra­si­pa­nja re­sur­sa na sva­ke dve‑tri go­di­ne u­sled pro­me­ne re­še­nja. Za­to je ret­kost na na­šem trži­štu da kom­pa­ni­ja kao što je Te­hno­ma­ni­ja du­že od 12 go­di­na ko­ris­ti is­tu eCommerce plat­for­mu i ne sa­mo da op­sta­je na pri­lično iza­zov­nom trži­štu već se sva­ke go­di­ne po­zi­ci­oni­ra kao li­der i ino­va­tor.

Pročitajte i:  Temu se suočava sa strožijim pravilima EU

Ska­la­bil­nost je ta­kođe va­žan fak­tor, jer ga­ran­tu­je dos­tu­pnost ser­vi­sa u sva­kom tre­nut­ku, bez ob­zi­ra na op­te­rećenja do ko­jih do­la­zi pri većim pro­mo­ci­ja­ma ili pra­zni­ci­ma. Nes­prem­nost online pro­dav­ni­ce da od­go­vo­ri na za­hte­ve ko­ri­sni­ka do­vo­di i do gu­bit­ka ve­li­ke za­ra­de u krat­kom pe­ri­odu, uz do­da­tni gu­bi­tak ko­ri­sni­ka ko­ji mo­že bi­ti i tra­jan. Crni pe­tak sva­ke go­di­ne u­dvos­truči broj ku­pa­ca u o­dno­su na pret­ho­dnu go­di­nu, što je u 2018. go­di­ni re­zul­ti­ra­lo s 500.000 ko­ri­sni­ka u je­dnom da­nu u on‑line pro­dav­ni­ci Te­hno­ma­ni­je. Po­rast online ku­pa­ca o­značava sve veće po­ve­re­nje u online trgo­vi­nu, omo­gućava ek­span­zi­ju po­slo­va­nja, ali i pos­tav­lja no­ve za­hte­ve pred trgov­ce.

Šta da­nas ko­ri­sni­ci očeku­ju od kvalitetne on­li­ne pro­dav­ni­ce?

O: Po­se­te s mo­bil­nih uređaja odav­no pre­ma­šu­ju 70 od­sto uku­pnih po­se­ta, te pri­la­gođenost re­še­nja svim ko­ri­sničkim uređaji­ma i di­zaj­nom i fun­kci­ja­ma mo­že da bu­de pre­su­dan fak­tor za us­peh online pro­dav­ni­ca. N Sport online pro­dav­ni­ca os­tva­ri­la je pre­las­kom na Impoqo plat­for­mu za sve­ga par ne­de­lja u­dvos­tručen pro­met i po­rast po­se­ta za oko 70 od­sto.

PCPress.rs Image

Ko­ri­sni­ci za­is­ta na­građuju ino­va­ci­je i una­pređenje UX‑a kroz no­ve fun­kci­je. Sis­tem pre­po­ru­ka i per­so­na­li­za­ci­ja po­nu­de na eShop‑u i u Newsletter‑u, ba­zi­ra­ni na ma­šin­skom učenju i pre­dik­tiv­nim ala­ti­ma, omo­gućava­ju kva­li­te­tni­je ko­ri­sničko is­kus­tvo i re­zul­ti­ra­ju vi­šes­tru­ko većim kon­ver­zi­ja­ma u o­kvi­ru pre­dik­tiv­nih sek­ci­ja. Te­hno­ma­ni­ja je uvođenjem no­vih fun­kci­ja u pret­ho­dnih go­di­nu da­na os­tva­ri­la po­većanje pro­me­ta od 45 od­sto, uz po­većanje bro­ja ko­ri­sni­ka, tran­sak­ci­ja i se­si­ja, pri čemu se vre­me se­si­je sma­nji­lo za oko 10 od­sto, što go­vo­ri o brzom pro­na­las­ku i je­dnos­tav­noj ku­po­vi­ni že­lje­nih pro­i­zvo­da.

Pročitajte i:  Yettel aplikacija menja način na koji koristimo tehnologije

Do­da­tno nas ra­du­je pri­z­na­nje u ka­te­go­ri­ji Naj­bo­lja mo­bil­na a­pli­ka­ci­ja, jer kompanija Te­hno­ma­ni­ja već tri go­di­ne, u o­kvi­ru svog vi­še­ka­nal­nog eShop‑a, ra­zvi­ja mo­bil­ne a­pli­ka­ci­je. Mo­bil­ne a­pli­ka­ci­je be­le­že još značaj­ni­ji rast pro­da­je s kvar­tal­nim ras­tom od pre­ko 200 od­sto, što će u blis­koj bu­dućnos­ti bi­ti pri­mar­ni ka­nal ku­po­vi­ne.

Facebook komentari: