ePlaneta

iPhone

PCPress.rs ImageNe­dav­no na­jav­lje­ni iP­ho­ne 2.0 is­prav­lja mno­ge ne­dos­tat­ke prvog mo­de­la, a pri tom je bi­tno je­fti­ni­ji od nje­ga. Zvuči ne­ve­ro­va­tno? Stva­ri pos­ta­ju ma­lo ja­sni­je ka­da pročita­te si­tna slo­va…

Počni­mo ma­lim flashback‑om u maj, ka­da sam bio u di­le­mi da li da su­pru­zi ku­pim i o­dmah uručim „sta­ri“ iPhone, ili da joj obećam no­vi iPhone čim se po­ja­vi, na­dam se sa ma­lim za­ka­šnje­njem u o­dno­su na rođen­dan. I­zbor je, po­gađate, pao na iPhone 2.0: go­di­nu na­kon što je iPhone pu­šten u pro­da­ju, CEO fir­me Apple Steve Jobs je 9. ju­na na­ja­vio no­vu ver­zi­ju ovog uređaja pod ra­dnim ime­nom iPhone 3G. Ne­de­lja­ma pre Jobs‑ove na­ja­ve sve je bru­ja­lo od ves­ti i po­lu­ves­ti, dok su ana­li­tičari na­gađali ko­je će no­ve spo­so­bnos­ti do­ne­ti iPhone 3G – u­građen GPS, 32 GB me­mo­ri­je, po­slov­ne a­pli­ka­ci­je i la­ko po­ve­zi­va­nje sa kor­po­ra­cij­skim IT a­pli­ka­ci­jama, sve do to­ga da će ko­načno iPhone moći da ša­lje mul­ti­me­di­jal­ne po­ru­ke.

Zoran Kehler, PC #147

Facebook komentari:
SBB