BIZIT plus

Canon 5D Mark II

canon-eos-5d-mark-ii

Pre par go­di­na mi se po­zna­nik sme­jao ka­da je vi­deo moj Canon DSLR apa­rat – bio je ubeđen da me je ne­ki trgo­vac na­sa­ma­rio i pro­dao pras­ta­ri mo­del (vi­di ko­li­ki je!), ko­ji još ni­je ni Sony, za ve­li­ke nov­ce. Uz to ne mo­gu da ka­dri­ram na e­kra­nu već sa­mo kroz tra­ži­lo, imam sa­mo 7 Mp pa čak ni vi­deo ne mo­gu da sni­mim. Tri­jum­fa­lno je po­ka­zao svoj dže­pni Sony ko­ji je plaćen ma­nje, a mo­že sve! I ta­ko, pod­sme­va­li smo se je­dan dru­gom.

Ne­ko­li­ko go­di­na ka­sni­je pres­tao sam da mu se pod­sme­vam – LiveView op­ci­ja tj. ka­dri­ra­nje gle­da­njem u e­kran je pos­ta­lo uobičaje­na op­ci­ja no­vih DSLR‑ova, Nikon i Canon su u mo­de­li­ma D90 i 5D mark II do­da­li mo­gućnost sni­ma­nja vi­dea, a trka u bro­ju me­ga­pik­se­la ne po­sus­ta­je. Ko­načno, Sony je mo­de­lom Alpha 900 učvrstio visoku po­zi­ci­je među pro­i­zvođačima DSLR uređaja. Ku­da ide trži­šte fo­to­apa­ra­ta?

Pavle Peković, PC #148

Facebook komentari:
Pročitajte i:  Sony želi da PlayStation ekskluzive dolaze ranije za PC
Računari i Galaksija
Tagovi: , ,