ERP 2024

Iz novog PC Press-a: Lenovo 3000 N500

Lenovo_N500_3000_0044 Na­vi­kli smo na visok kva­li­te­t računa­ra iz se­ri­je Thin­kPad. Po­gle­daj­mo ka­ko se Lenovo sna­la­zi u eko­nom­skoj kla­si…

Po o­tva­ra­nju ku­ti­je spar­tan­skog sa­drža­ja dočeka­lo nas je ne­ko­li­ko i­zne­nađenja: Prvo je pre­ve­de­no ko­ri­sničko uput­stvo, a dru­go je pot­pu­ni ne­dos­ta­tak ko­nek­to­ra sa za­dnje stra­ne, što je o­tvo­ri­lo pros­tor di­zaj­ne­ri­ma da omo­guće spu­šta­nje e­kra­na pri­li­kom o­tva­ra­nja. Ovo re­še­nje ima po­zi­ti­van vi­zu­el­ni efe­kat, ali je one­mo­gućilo pot­pu­no o­tva­ra­nje gor­njeg de­la. Treća stvar tiče se visokog kva­li­te­ta i­zra­de već pri­li­kom prvog uzi­ma­nja notebook‑a u ru­ke. Od­sus­tvo pu­cke­ta­nja pri­li­kom o­tva­ra­nja i ko­rišćenja računa­ra uli­va osećaj po­u­zda­nos­ti, ko­ji je go­to­vo luk­suz u ovom ce­nov­nom ran­gu.

Srce N500 lap­to­pa čini Intel‑ova plat­for­ma Centrino, sa pro­ce­so­rom Core2 Duo Mobile T5800. Grafika je po­ve­re­na Intel‑ovom čipu GMA 4500M, od ko­ga ne tre­ba pre­vi­še očeki­va­ti u po­gle­du 3D per­for­man­si. Gi­ga­bajt me­mo­ri­je je mi­ni­mum za ko­rišćenje sav­re­me­nih ope­ra­tiv­nih sis­te­ma i a­pli­ka­ci­ja, a kom­for se mo­že una­pre­di­ti do­da­va­njem još je­dnog gi­ga­baj­tnog mo­du­la. Ko­nek­tiv­nost je po­ve­re­na 10/100 Ethernet adap­te­ru, Intel‑ovom WiFi 5100AGN čipu ko­ji po­drža­va no­vi be­žični N stan­dard, Bluetooth adap­te­ru i 56 k mo­de­mu.

Pročitajte i:  AMD ostvaruje značajne dobitke u segmentu desktop CPU-a u odnosu na Intel u prvom kvartalu 

Na N500 se na­šlo mes­ta za četi­ri USB pri­ključka, kao i za čitač me­mo­rij­skih kar­ti­ca. HDMI port će u­klo­pi­ti notebook u bi­lo ko­ji mul­ti­me­di­jal­ni sce­na­rio, a pa­ket do­pu­nja­va ka­me­ra re­zo­lu­ci­je 1,3 Mp. Kva­li­tet tas­ta­tu­re je vi­sok, ali ona za­hte­va na­vi­ka­va­nje zbog ka­rak­te­ris­tičnog ot­po­ra. Sa pro­gra­mom Battery Eater računar je pod test op­te­rećenjem i­zdržao 1 sat i 25 mi­nu­ta bez na­pa­ja­nja.

Lenovo 3000 N500 se po­ka­zao kao o­dlična plat­for­ma u ovom ce­nov­nom ran­gu, a kom­pro­mi­si su na­prav­lje­ni ta­mo gde neće ome­ta­ti o­snov­nu namenu računara – da bu­de sna­žno i po­u­zda­no re­še­nje, a da ce­na os­ta­ne pri­hva­tlji­va.

Le­no­vo 3000 N500

Ekran: 15,4”, 1280×800 • Procesor: Intel Core2Duo T5800 2 GHz • Memorija: 1 GB • Disk: 250 GB • Optički uređaj: DVD RW • Grafika: GMA 4500M • Operativni sistem: Nije uračunat u cenu
Cena: 52.814 din Kontakt: www.pinsoft.rs

Molimo da se ulogujete, za nastavak čitanja.

Facebook komentari: