Kako da pronađete zaboravljeni fajl?

Si­gur­no vam se već de­si­lo da po­ku­ša­va­te da pro­nađete ne­ki fajl ali ne mo­že­te da se se­ti­te ka­ko se zo­ve i gde ste ga sni­mi­li. Prvo što vam pa­da na pa­met jes­te to da o­tvo­ri­te ko­rišćenu a­pli­ka­ci­ju i pro­ve­ri­te Recent lis­tu ko­ja se obično na­la­zi neg­de u File me­ni­ju.

Ka­da kon­sta­tu­je­te da faj­la ne­ma, mo­že­te po­ku­ša­ti da kli­kne­te do­le le­vo, na Windows tas­ter i u po­lje Search programs and files za­da­te ek­sten­zi­ju do­ku­men­ta ko­rišćenog pro­gra­ma i pre­tra­gom i­zlis­ta­te sve faj­lo­ve o­dređenog ti­pa. Na­ža­lost, mo­že­te do­bi­ti ne­upo­tre­blji­vo ve­li­ku ko­ličinu faj­lo­va ra­zba­ca­nih na ra­znim lo­ka­ci­ja­ma. Bo­lji pris­tup je ko­rišćenje pre­tra­ga s nes­por­nim de­lo­vi­ma ime­na i džo­ker zna­ci­ma × i ?, ali i ovo ne da­je re­zul­ta­te ka­da ne mo­že­te da se se­ti­te ni de­la ime­na.

WindowsDatumsko pronalazenje zaboravljenih fajlova

U ova­kvim si­tu­aci­ja­ma mo­že­te po­ku­ša­ti s pre­tra­gom ko­ja će pre­gle­da­ti da­tum­ski op­seg ka­da ste fajl kre­ira­li ili me­nja­li. O­tvo­ri­te Windows Explorer kli­kom na iko­nu fas­ci­kle u le­vom de­lu Windows taskbar‑a. Pre­ko le­vog, na­vi­ga­ci­onog Explorer pro­zo­ra pro­nađite lo­ka­ci­ju ko­ju pre­tra­žu­je­te: Computer, ne­ki o­dređen disk ili fol­der u ko­jem se fajl na­la­zi. Kli­kni­te unu­tar po­lja za za­da­va­nje pre­tra­ge ko­je je u gor­njem de­snom u­glu Explorer‑a. U pa­da­jućoj lis­ti po­ja­viće se ne­ko­li­ko po­sle­dnjih pre­tra­ga i is­pod njih lis­ta Add a search filter. Tu se na­la­ze op­ci­je fil­tri­ra­nja ko­je vam mo­gu po­moći u pre­tra­zi: Authors, Type, Date modified i Size. Mo­že­te oku­ša­ti sreću sa sva­kim od ovih fil­te­ra, a mi ćemo se po­sve­ti­ti stav­ci Date modified.
Na­kon i­zbo­ra, mo­že­te da kli­kne­te na ne­ki kon­kre­tan da­tum u ka­len­da­ru ako se sećate ka­da je rađeno sa do­ku­men­tom i ka­da je po­sle­dnji put mo­di­fi­ko­van. Mo­že­te se­lek­to­va­ti i da­tum­ski op­seg, ta­ko što ćete kli­knu­ti na početak in­ter­va­la i pre­vući fo­kus do pri­bli­žnog kra­ja ili ko­ris­ti­ti Shift to­kom se­lek­to­va­nja. U po­lje za pre­tra­gu biće ume­tnu­to ne­što kao: datemodified:?10.6.?2014 … ?26.6.?2014. Ovaj for­mat fil­te­ra mo­že­te i ručno da me­nja­te bez ko­rišćenja ka­len­da­ra.
Šta­vi­še, mo­že­te ručno da pro­me­ni­te i ono datemodified u datecreated. Ta­ko pre­tra­žu­je­te faj­lo­ve po tre­nut­ku ka­da su na­prav­lje­ni, a za­ne­ma­ru­je­te činje­ni­cu ka­da su me­nja­ni. Tu su i opi­sne stav­ke za faj­lo­ve ko­ji su me­nja­ni juče, to­kom ove ili pro­šle ne­de­lje, ovog me­se­ca, go­di­ne ili mno­go dav­no. Ovaj način pre­tra­ge mo­že i da po­tra­je, na­ročito ako ste obu­hva­ti­li ne­ki ši­rok da­tum­ski op­seg u kom­bi­na­ci­ji sa pre­tra­gom kom­ple­tnog sa­drža­ja dis­ka.

Pročitajte i:  Filteri podataka u Excel izveštajima

Izvor: PC Press #212

Facebook komentari: