Kompaktni Lenovo

PCPress.rs ImageMa­le di­men­zi­je i nis­ka ce­na no­vog Ide­a­Cen­tre računa­ra la­ko će pri­vući kup­ce.

Is­to­ri­ja per­so­nal­nih računa­ra čvrsto je pove­za­na s kom­pa­ni­jom IBM. Zbog to­ga je pro­da­ja o­gran­ka ko­ji se ba­vi nji­ho­vom pro­i­zvo­dnjom ki­nes­koj kom­pa­ni­ji Lenovo 2005. go­di­ne bio šok za većinu ko­ri­sni­ka. Da­nas sa za­do­volj­stvom mo­že­mo reći da je Lenovo o­prav­dao IBM-ovu re­pu­ta­ci­ju. Po­ro­di­ca računa­ra IdeaCentre na­me­nje­na je kućnim ko­ri­sni­ci­ma o­kre­nu­tim mul­ti­me­di­ji. Broj­ne se­ri­je po­nu­di­le su ra­znov­rsna re­še­nja, a mi smo tes­ti­ra­li mo­del IdeaCentre H420 čiji su glav­ni adu­ti po­volj­na ce­na i sve­de­ne di­men­zi­je.

Sme­šten u mini tower kući­šte, H420 je ide­al­nih di­men­zi­ja za oma­nje računar­ske sto­lo­ve i kan­ce­la­ri­je u ko­ji­ma pros­to­ra čes­to ne­dos­ta­je. O­tme­nim di­zaj­nom la­ko će se u­klo­pi­ti u ra­dni am­bi­jent, dok ga u­glačana plas­ti­ka na pre­dnjoj mas­ci čini i a­trak­tiv­nim za kućne ko­ri­sni­ke. Već na prvi po­gled uočili smo ve­li­ku pre­dnost ovog računa­ra u o­dno­su na kon­ku­ren­ci­ju slične ce­ne – pre­dnja je­di­ni­ca ima čitač me­mo­rij­skih kar­ti­ca, što olak­ša­va pre­ba­ci­va­nje fo­to­gra­fi­ja sa fo­to-apa­ra­ta.

O­sno­vu sis­te­ma čini microATX ploča za­sno­va­na na Intel-ovom čipu H61 i dvo­je­zgar­ni Celeron G530, i­zda­nak plat­for­me Sandy Bridge. Ovaj pro­ce­sor se mo­že po­hva­li­ti i in­te­gri­sa­nim gra­fičkim je­zgrom ko­je ra­di na 850 MHz, a po­moću Turbo te­hno­lo­gi­je se mo­že u­brza­ti na 1 GHz. Turbo Boost te­hno­lo­gi­ja ni­je po­drža­na, pa je ra­dna fre­kven­ci­ja o­gra­ničena na 2,4 GHz. Sis­tem ras­po­la­že je­dnim RAM mo­du­lom ka­pa­ci­te­ta 2 GB, što je zgo­dno ako se pla­ni­ra da­lja na­do­gra­dnja do­da­va­njem još je­dnog mo­du­la. Sis­tem­ska me­mo­ri­ja ka­pa­ci­te­ta 2 GB je do­volj­na za ne­ome­tan rad s mul­ti­me­di­jal­nim sa­drža­jem, ali i kan­ce­la­rij­skim a­pli­ka­ci­ja­ma. Za skla­di­šte­nje po­da­ta­ka na­me­njen je hard-disk ka­pa­ci­te­ta 500 GB, a i­zbor ope­ra­tiv­nog sis­te­ma os­tav­ljen je ko­ri­sni­ku, pa se IdeaCentre H420 is­po­ručuje sa FreeDOS-om. Pri­ja­tno su nas i­zne­na­di­li i pe­ri­fer­ni uređaji ko­je smo pro­na­šli u pro­pra­tnom pa­ke­tu, a na­šu pa­žnju pri­vu­kla je tas­ta­tu­ra na­lik chiclet di­zaj­ni­ma ko­je srećemo na pre­no­si­vim računa­ri­ma ovog pro­i­zvođača.

Pročitajte i:  Održan Canon Inspiration Days

IdeaCentre H420 je računar pri­la­gođen pre svega mo­gućnos­ti­ma do­maćih ku­pa­ca i la­ko će od­go­vo­ri­ti na sve za­hte­ve pro­sečnih kućnih, ali i po­slov­nih ko­ri­sni­ka. Ne­dos­ta­tak ope­ra­tiv­nog sis­te­ma omo­gućio je još ni­žu ce­nu, a kva­li­tet i­zra­de i du­go­večnost ga­ran­tu­je do­bra re­pu­ta­ci­ja pro­i­zvođača.

Lenovo IdeaCentre H420

Procesor: Intel Celeron G530

Memorija: 2 GB

Grafika: Intel HD

HDD: 500 GB

Napajanje: 280 W

Cena: 29.990 din.

www.kimtec.rs

Novak Jovanović

(Objavljeno u PC#188)

Facebook komentari: