Lexmark: Kada obim štampe poraste

lexmark-0609-01 Među po­slov­nim ko­ri­sni­ci­ma u ma­lim i sre­dnjim pre­du­zećima mo­no­hro­mat­ska štam­pa i da­lje ima pri­mat nad štam­pom u pu­nom op­se­gu bo­ja, prven­stve­no zbog te­hno­lo­ške i eko­nom­ske zre­los­ti te­hno­lo­gi­je. Lexmark je učinio mno­go da se ova te­hno­lo­gi­ja po­nu­di po­slov­nim ko­ri­sni­ci­ma po vrlo a­trak­tiv­noj ceni

Ro­bus­tni mo­no la­ser­ski štam­pači za kan­ce­la­ri­je spo­so­bni su da izađu na kraj sa ve­li­kim obi­mom štam­pe u vi­še­ko­ri­sničkim o­kru­že­nji­ma. Ko­ris­te je­fti­ni­ji po­tro­šni ma­te­ri­jal (to­ne­re ve­li­kog ka­pa­ci­te­ta) i u ran­gu ce­na od oko 1.000 ev­ra ne mo­že im se po ce­ni otis­ka pri­bli­ži­ti ni­je­dan la­ser­ski ko­lor štam­pač na­me­njen in­ten­ziv­noj ek­splo­ata­ci­ji. Ame­rička kom­pa­ni­ja Lexmark je ulo­ži­la pu­no tru­da da una­pre­di traj­nost i i­zdržlji­vost štam­pača na­me­nje­nih ma­lim i sre­dnjim pre­du­zećima. Lexmark‑ovi po­slov­ni la­ser­ski štam­pači po­većane ro­bus­tnos­ti, kon­stru­isa­ni su da izađu na kraj sa štam­pom ve­li­kog obi­ma i da, bez opa­snos­ti od kva­ra ili zas­to­ja, iz da­na u dan re­ali­zu­ju broj­ne za­hte­ve za štam­pa­njem.

T65x – he­avy duty fa­mi­lija

Na­sle­dnik se­ri­je T64x kreće sa ce­nom od oko 650 ev­ra i mo­de­lom T650N, ko­ji po­se­du­je mre­žni in­ter­fejs. Pred­stav­lja op­ti­mal­no re­še­nje za vi­še­ko­ri­snička o­kru­že­nja ko­ja bro­je od 10 do 50 ak­tiv­nih ko­ri­sni­ka. U fa­mi­li­ji su još T650DN i naj­no­vi­ji mo­de­li T652N, T652DN, T654DN i T654DTN. Po po­zna­toj no­men­kla­tu­ri, N o­značava pri­sus­tvo mre­žne ve­ze, D in­te­gri­sa­nu du­pleks štam­pu, a T se ko­ris­ti za do­da­tne sme­štaj­ne ka­pa­ci­te­te za pa­pir.

T652N je ne­što sku­plji (885 ev­ra), ali do­no­si veću brzi­nu i veći me­sečni obim štam­pe, pa po­se­du­je i veći ka­pa­ci­tet ka­se­te za pa­pir. Ade­kva­tno to­me, mo­del T654 ima brži pro­ce­sor za o­bra­du sli­ke i ta­kođe do­no­si po­bolj­ša­nja na pla­nu brzi­ne i obi­ma štam­pe. Po­što je to već high‑end pro­i­zvod, nu­di se u va­ri­jan­ti sa obos­tra­nom štam­pom i mre­žnim in­ter­fej­som, pa mu je o­zna­ka T654DN.

Lexmark T650N

lexmark-0609-02 T650N štam­pa 43 stra­ni­ce u mi­nu­tu, u sta­nju je da ge­ne­ri­še do 200.000 ko­pi­ja me­sečno, a nje­gov mre­žni in­ter­fejs brzo pri­hva­ta za­hte­ve za štam­pa­njem svih um­re­že­nih ko­ri­sni­ka ko­ji­ma je do­pu­šte­no štam­pa­nje. T650N mo­že da štam­pa i bez računa­ra, ali sa­mo ako se ma­te­ri­jal pre­ba­cu­je di­rek­tno sa USB me­di­ja (mo­že i sa di­gi­tal­nog fo­to­apa­ra­ta), ume­tnu­tog s le­ve stra­ne pre­dnjeg pa­ne­la. Ko­ri­snik ko­ji ko­ris­ti USB flash kao ula­zni me­dij ma­te­ri­jal za štam­pa­nje bi­ra pre­ko LCD e­kra­na i tas­te­ra za na­vi­ga­ci­ju. Is­ti in­ter­fejs har­dver se ko­ris­ti za po­de­ša­va­nje štam­pača, pri­li­kom in­sta­la­ci­je i ka­sni­je za in­te­rak­ci­ju sa ko­ri­sni­ci­ma.

Mre­žna ver­zi­ja štam­pača ko­mu­ni­ci­ra pri­mar­no pre­ko sop­stve­ne IP a­dre­se, a svim po­de­ša­va­nji­ma šta­ma­pača pris­tu­pa se pre­ko Web in­ter­fej­sa. Al­ter­na­tiv­no, T650N ima i USB 2.0 port i in­ter­ni slot za in­ter­fejs kar­ti­ce pre­ko ko­jeg se mo­že pri­la­go­di­ti ra­du u be­žičnoj mre­ži, na pri­mer.

Brži mo­del u fa­mi­li­ji Lexmark T65x no­si o­zna­ku T652DN i do­no­si mak­si­mal­nu brzi­nu štam­pa­nja od 48 stra­ni­ca u mi­nu­tu. Pro­jek­to­va­ni mak­si­mal­ni obim štam­pe je 225.000 ko­pi­ja me­sečno. U skla­du sa za­je­dničkom plat­for­mom fa­mi­li­je T65x, za mo­del T652 su ta­kođe pre­dviđene kon­fi­gu­ra­ci­je N, DN i DTN.

Naj­brži mo­del iz fa­mi­li­je la­ser­skih mo­no­hro­mat­skih štam­pača za ve­li­ki obim štam­pe, no­si nu­me­ričku ek­sten­zi­ju 4, sa ko­jom po­red očeki­va­no veće brzi­ne do­la­zi i veći mak­si­mal­ni me­sečni obim štam­pa­nja  –  čak 250.000 stra­na. Mak­si­mal­na brzi­na štam­pa­nja kod mo­de­la T654 i­zno­si čak 53 stra­ni­ce u mi­nu­tu. Je­di­na ra­zli­ka u o­dno­su na dru­ge mo­de­le iz Lexmark‑ove fa­mi­li­je T65x jes­te brži pro­ce­sor – ra­di na 600 MHz.

Asor­ti­man do­da­ta­ka za po­većanje pro­duk­tiv­nos­ti, kao što je do­da­tna o­pre­ma za štam­pače, za­is­ta je bo­gat i te­ško ga je su­mi­ra­ti u par reči. Pro­i­zvođač pre­dviđa i bo­gat asor­ti­man fun­kci­ja za ru­ko­va­nje pa­pi­rom, mre­žne i mo­ni­to­ring do­dat­ke, kao i niz so­ftver­skih te­hno­lo­gi­ja za spe­ci­jal­ne na­me­ne, u­ključujući Web štam­pu, bar‑kod štam­pu itd. Ako ra­zmi­šlja­te o to­me ko­ji bi se mo­del Lexmark T65x fa­mi­li­je i u ka­kvoj kon­fi­gu­ra­ci­ji naj­bo­lje u­klo­pio u pre­sek va­ših po­tre­ba i fi­nan­sij­skih mo­gućnos­ti, sva­ka­ko po­se­ti­te www.lexmark.rs. Svi Lexmark štam­pači i po­tro­šni ma­te­ri­jal za štam­pa­nje dos­tu­pni su pre­ko kom­pa­ni­je Direct Link, ov­lašćenog dis­tri­bu­te­ra Lexmark‑a za Srbi­ju. Za in­te­rak­tiv­ni pre­gled par­tne­ra, na ras­po­la­ga­nju vam je Web stra­ni­ca www.dl.rs/gdekupiti.

Izvor: Direct Link

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: ,