LG: 2X je 2X

LG_P990_0047LG Optimus 2X P990 je prvi dvojezgarni smart telefon koji je stigao na naše tržište.

Ne sa­mo da je sti­gao, već je u svim pri­ka­zi­ma već us­peo da po­be­re lo­vo­ri­ke tre­nu­tno naj­bržeg te­le­fo­na. Iako i Motorola već ima u po­nu­di par Tegra 2 mo­de­la, LG 2X (P990) je prvi ko­ji je za­is­ta dos­peo na na­še trži­šte i prvi od dual core te­le­fo­na ko­ji je pro­šao kom­ple­tne connect tes­to­ve za ko­je su ne­op­ho­dni uzor­ci iz pro­i­zvo­dnje, a ne in­že­njer­ski pri­mer­ci. Ta­ko u časopisu con­nect broj  7 (5/2011) mo­že­te da pročita­te kom­ple­tne utis­ke i de­fi­ni­tiv­ne za­ključke sa tes­ta. O­bra­do­va­lo nas je što smo na­kon sve­ga ne­ko­li­ko da­na do­bi­li pri­li­ku da se i sa­mi uve­ri­mo u njegovu brzi­nu.

LG je is­ko­ris­tio ak­tu­el­ni NVI­DIA Tegra 2 čip na 1,0 GHz i upa­ko­vao ga u te­le­fon P990, ta­kođe o­značen i sa 2X. Prvo što pa­da u oči je ve­oma vi­sok kva­li­tet i­zra­de (ako baš cepidlačite, zadnja maska nije na nivou modela Black P970) i kom­pak­tan di­zajn ko­ji, uprkos veličini, le­po le­ži u ru­ci. Od pov­rši­ne ne od­skače par do­bro pos­tav­lje­nih tas­te­ra za kon­tro­lu jačine, ko­ji se pre­tva­ra­ju u kon­tro­lu zu­ma ka­da se ak­ti­vi­ra ka­me­ra. I ko­nek­to­ra ima ma­lo: stan­dar­dni miniUSB za ko­mu­ni­ka­ci­ju i na­pa­ja­nje sa do­nje stra­ne, te slu­ša­li­ce i HDMI ko­nek­tor sa gor­nje stra­ne. Četi­ri o­snov­na u­prav­ljačka tas­te­ra su sen­zor­ska.

Re­klo bi se da e­kran od 4“ ne od­skače mno­go od uobičaje­ne po­nu­de u vi­so­koj kla­si, ali je pra­vi TFT sa 16 mi­li­ona bo­ja i ka­pa­ci­tiv­nom multi‑touch kon­tro­lom. Le­po je kad sa dva prsta mo­že­te da zu­mi­ra­te i uma­nju­je­te flash ko­ji ra­di ve­oma ži­va­hno. Bo­ja­ma i o­sve­tlje­njem ni­je baš dos­ti­gao iPhone 4 ili Galaxy fa­mi­li­ju, ali i ne za­os­ta­je baš mno­go. Ka­me­ra od 8 Mp je pot­po­mo­gnu­ta LED bli­cem. Ve­ro­va­tno opet da bi pre­tre­kao kon­ku­ren­ci­ju, LG se o­dlučio za Android 2.2 (Froyo), iako je o­dmah na­gla­še­no da će ver­zi­ja 2.3 (Gingerbread) u­brzo bi­ti ras­po­lo­ži­va. Poslednje informacije kazuju da će ova nadogradnja ipak biti raspoloživa tek na jesen.

Pročitajte i:  LG potpisuje drugi sporazum o proširenju snabdevanja litijumom

Na­ma se čini da ra­zli­ka i­zmeđu ver­zi­ja 2.3 i 2.2 ni­je ni i­zda­le­ka ona­ko dra­ma­tična kao i­zmeđu 2.2 i 2.1, ma­da uvek da­je­mo pre­dnost no­vi­joj ver­zi­ji. Zapravo, osnovna razlika primećuje se baš kod telefona s dvojezgarnim procesorom, jer verzija 2.2 ume da koristi samo jedan procesor (jezgro). S obzirom da je P990 brzinski šampion i sa samo jednim jezgrom, verzija 2.3 doneće još više brzine.

U pri­lično as­ket­sku o­pre­mu spa­da pu­njač (stan­dar­dna va­ri­jan­ta ka­bla sa struj­nim uti­kačem na ko­me je USB), slu­ša­li­ce i HDMI kabl, a uz te­le­fon ne sti­že MicroSD kar­ti­ca – o­snov­na me­mo­ri­ja od 5,5 GB (slobodno od ugrađenih 8 GB) je do­volj­na za prvo vre­me. Priloženo je dos­ta a­pli­ka­ci­ja za in­sta­la­ci­ju, a Polaris Office će sa­svim do­bro po­slu­ži­ti za rad sa Word i Excel da­to­te­kama.

Sve go­vo­ri da se ra­di o kla­sičnom pri­pa­dni­ku vrhun­skih smar­tfo­na, a pi­ta­nje ko­je ćete ve­ro­va­tno pos­ta­vi­ti gla­si: da li nam je ne­op­ho­dna to­li­ka brzi­na? Na­rav­no da ni­je, ako te­le­fon po­sma­tra­te u tra­di­ci­onal­nom sve­tlu. Sva­ki ti­nej­džer će vam ipak reći da će ne­ra­do te­le­fo­ni­ra­ti sa žur­ke ro­di­te­lji­ma, ali će ta­mo ra­do fo­to­gra­fi­sa­ti i sni­ma­ti, za­tim pre­gle­da­ti sli­ke, a pot­pu­no je cool da se te­le­fon pri­ključi na ve­li­ki e­kran.

Pročitajte i:  Novi 32-inčni 4K pametni monitor kompanije LG ima ugrađene Netflix i Google Calendar funkcije 

Ako po­sma­tra­mo smar­tfon kao uni­ver­zal­ni mul­ti­me­di­jal­no – te­le­ko­mu­ni­ka­ci­oni ge­džet, tre­ba ima­ti u vi­du da su oni odav­no za­sno­va­ni na vi­še­je­zgar­nim ARM pro­ce­so­ri­ma. En­gles­ka fir­ma ARM za­pra­vo ne pra­vi pro­ce­so­re ali ih pro­jek­tu­je, i kao in­te­lek­tu­al­nu svo­ji­nu pro­da­je svi­ma ko­ji su za­in­te­re­so­va­ni, pa su A4 (iPhone), Qualcomm, Samsung ili NVI­DIA za­pra­vo de­ri­va­ti is­tog pro­ce­so­ra uz do­da­tak drugih je­zgara. U počet­ku su dodavani ko­mu­ni­ka­ci­oni i si­gnal‑pro­ce­so­ri, da bi­smo sti­gli do si­tu­aci­je da no­va ge­ne­ra­ci­ja ARM pro­ce­so­ra po­dra­zu­me­va čak dva ARM Cortex je­zgra i do­da­tno GPU je­zgro. U slučaju Samsung‑a, to su SGX je­zgra kom­pa­ni­je PoverVR (sta­ri­ji ih se sećaju kao lju­tog ta­kma­ca ta­da­šnjeg šam­pi­ona među gra­fičkim kar­ti­ca­ma, kom­pa­ni­je 3dfx).

Tegra2Ovo­go­di­šnje i­zne­nađenje je ipak dru­ga ge­ne­ra­ci­ja NVI­DIA ARM čipo­va sa in­te­gri­sa­nim GeForce GPU‑om ko­ji u ovom izda­nju do­no­si brzo pro­ce­si­ra­nje i 3D ak­ce­le­ra­ci­ju uz na­ja­vu da NVI­DIA ov­de neće sta­ti ka­da su u pi­ta­nju mo­bil­ne plat­for­me. Naime, 3D akceleracija je rudimentarna i ne obuhvata iole složenije 3D funkcije na koje smo navikli kod PC grafičkih kartica, ali je baš u 3D igrama izrazito vidljiva prednost ovog telefona. Naredna Tegra verzija treba da uključi i (“prave”)3D funkcije, ali NVIDIA tek treba da završi razvoj Tegra 3 čipa, a onda će do pojave prvih upotrebljivih tableta i telefona proći verovatno 3-6 meseci.

Neka vas to ne sekira, jer je 2X dovoljno brz za svaki Flash koji ćete pokrenuti, a NVIDIA se potrudila da na sajtu TegraZone ponudi dodatno optimizovane sadržaje za Tegra 2 uređaje koji će vas sigurno oboriti s nogu. Prija i činjenica da je većina tih sadržaja besplatna, što isključuje komplikacije s plaćanjem iz Srbije. Naravno, neke sadržaje možete da probate i na drugim platformama, ali u odnosu na LG 2X rezultati će biti razočaravajući, pa sve do toga da mnoge stvari na mnogim drugim telefonima nećete ni moći da pokrenete.

Pročitajte i:  Kompanija LG strateški investira u robotiku

Zbog ra­znov­rsnih za­da­ta­ka, pro­ce­so­ri u smar­tfo­ni­ma su za­pra­vo vi­še‑vi­še­je­zgar­ni i pre bi spa­da­li pod SoC de­fi­ni­ci­ju (System‑on‑a‑Chip). S dru­ge stra­ne, dis­tri­bu­ci­ja za­da­ta­ka na vi­še je­zga­ra omo­gućuje čak sma­nje­nje sis­tem­skog tak­ta, a sa­mim tim i ma­nje za­gre­va­nje i po­tro­šnju čipa. Ta­ko ni P990 Optimus 2X ne po­ka­zu­je ni­ka­kve zna­ke po­većane po­tro­šnje, u­prkos upa­dlji­vo većoj brzi­ni ra­da i re­la­tiv­no uobičaje­noj ba­te­ri­ji ka­pa­ci­te­ta 1500 mAh.

Pi­ta­nje je ko­li­ko se du­go bi­lo ko­ji da­na­šnji uređaj mo­že za­drža­ti na tro­nu brzin­skog šam­pi­ona, ali to čini uta­kmi­cu za­nim­lji­vi­jom. Bi­lo ka­ko bi­lo, te­le­fon odav­no ni­je sa­mo spra­va ko­joj di­gne­te slu­ša­li­cu i ka­že­te „ha­lo“.

LG 2X – Optimus P990

Procesor

NVIDIA Tegra 2, dualcore, 1 GHz, GeForce GPU

Memorija

5,5 GB interno, MicroSD do 32 GB

Ekran

800 × 480, 4”, multitouch (12x), TFT IPS

OS

Android 2.2 (Froyo), nadogradiv na 2.3x verzije

Baterija

Li-Ion, 1500 mAh

Komunikacija

Wi-Fi b/g/n, BT 2.1, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA

Kamera

8 Mpix, LED blic + 1,3 Mpix chatcam, video 720p @ 30 fps

Cena

od 476 evra (bez ugovorne obaveze)

Kontakt

www.lge.rs

LG Optimus 2X P990 možete da pronađete u mt:s ponudi uz postpaid tarifne pakete.

PC Press

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , ,