PC Press Studio

LG W2486L, va­tra is­pred LED‑a

PCPress-W2486L--R1 LG W2486L sa LED diodama ko­šta sa­mo ma­lo vi­še od klasičnih LCD mo­ni­to­ra — Bojan Stanojević

Iako te­hnički je­dnos­tav­ni­je od kla­sičnog flu­ores­cen­tnog, po­za­din­sko o­sve­tlje­nje sa LED di­oda­ma do sa­da je bi­lo sku­po i najčešće re­zer­vi­sa­no za mo­ni­to­re naj­vi­še kla­se, gde je ra­zli­ka u ce­ni bi­la ma­nje pri­me­tna; u eko­nom­skoj kla­si za ova­kve te­hno­lo­ške ino­va­ci­je ni­je bi­lo mes­ta. Stva­ri se, ipak, me­nja­ju na­bo­lje: LG W2486L je stan­dar­dni mo­ni­tor sa TN pa­ne­lom, iza ko­jeg se kri­ju LED di­ode.

Di­ja­go­na­la e­kra­na je 24“, a for­mat 16:9, što da­je re­zo­lu­ci­ju od 1920×1080 tačaka, ta­man za pri­kaz HD vi­deo‑sa­drža­ja. Is­pod e­kra­na su sen­zor­ski tas­te­ri za po­de­ša­va­nje ko­ji sve­tle crve­no ka­da se ak­ti­vi­ra­ju, što za­je­dno sa fi­no uo­bličenim de­ta­lji­ma na kući­štu i ma­lom de­blji­nom da­je do­bar es­tet­ski efe­kat. Me­ni­ji su ne­što dru­gačiji u o­dno­su na pret­ho­dnu ge­ne­ra­ci­ju LG‑je­vih mo­ni­to­ra, ali su stav­ke u nji­ma stan­dar­dne – mo­gu se po­de­ša­va­ti svi uobičaje­ni pa­ra­me­tri i ni­je­dan „ek­stra“. S dru­ge stra­ne, W2486L po­drža­va sis­te­me za di­na­mičko po­bolj­ša­nje sli­ke kao što su F‑Engine i ez Zooming, a di­na­mički kon­trast je re­kor­dnih 2.000.000:1; kao i obično, sa­ve­tu­je­mo o­prez sa ko­rišćenjem ovih sis­te­ma. Po­za­di­na je re­la­tiv­no bo­ga­ta pri­ključci­ma: po­red VGA i DVI, tu su dve HDMI utični­ce, ta­ko da ovaj mo­ni­tor mo­že­te da po­ve­že­te sa računa­rom, me­di­ja ple­je­rom, TV tju­ne­rom i još nečim, i da me­nja­te i­zvor sa­mo pri­tis­kom na du­gme, bez čupa­nja ka­blo­va.

Pročitajte i:  LG otvorio prvu fabriku za proizvodnju punjača za EV u SAD

LED di­ode e­kra­nu do­no­se sta­bi­lan o­sve­tljaj, bez ne­što tam­ni­je sli­ke pri u­ključenju ko­ja se pos­te­pe­no o­sve­tli, što je ti­pično za flu­ores­cen­tno o­sve­tlje­nje. Tra­go­va pro­bi­ja­nja po­za­din­skog sve­tla ne­ma, crna bo­ja je bes­pre­kor­na, a je­di­nu pri­med­bu ima­mo na po­ma­lo žućkas­te ni­jan­se po­je­di­nih si­vih to­no­va, ko­je ni­je la­ko ko­ri­go­va­ti. U po­gle­du u­glo­va vi­dlji­vos­ti, W2486L se ne ra­zli­ku­je od dru­gih mo­ni­to­ra sa TN e­kra­nom – po­gled odo­zdo da­je tam­ni­ju, a odo­zgo sve­tli­ju sli­ku. De­kla­ri­sa­no vre­me od­zi­va od 5 ms je pro­sečna vre­dnost, ali mi smo sa­svim za­do­volj­ni brzi­nom ovog mo­ni­to­ra: pot­pu­no je upo­tre­bljiv i za i­gra­nje i ubeđeni smo da će sa­mo naj­veće ce­pi­dla­ke ima­ti pri­med­bi.

Ako se zaista po ju­tru dan po­zna­je, LG W2486L bi mo­gao da bu­de ve­snik pro­do­ra LED o­sve­tlje­nja u eko­nom­sku kla­su – ni­je mno­go sku­plji od sličnih kla­sičnih mo­ni­to­ra, a zbog ma­nje po­tro­šnje, i računi za stru­ju će bi­ti ma­nji. Iako LED po­za­din­sko o­sve­tlje­nje ni­je no­vi­tet, ono pred­stav­lja te­hno­lo­ški pro­dor u eko­nom­skoj kla­si, pa smo za­to ovaj mo­ni­tor na­gra­di­li od­go­va­ra­jućom mar­ki­com, a ra­zlog vi­še za na­gra­du je ve­li­ki broj ula­znih pri­ključaka.

Pročitajte i:  Top50 2023: Glasajte za nagradu Pobednik publike, najbolje mesto na internetu u 2023.

Ekran:

24“, 1920×1080 pix

Vreme odziva:

5 ms

Osvetljaj:

250 cd/m2

Kontrast:

1000:1 (dinamički 2.000.000:1)

Uglovi h/v:

170°/160°

Priključci:

VGA, DVI, 2×HDMI

Pozadinsko osvetljenje

LED

Cena:

310 evra

Kontakt:

www.comtradeshop.com
www.pinsoft.com

PC Press

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , ,