Li­fe­bo­ok ma­de in Ja­pan

PCPress.rs Image
Fujitsu se kod ve­li­kog bro­ja mo­de­la pre­no­si­vih računa­ra drži svog, do­ne­kle ori­gi­nal­nog, di­zaj­na, ko­ji u­ključuje sve­tle bo­je. Li­fe­bo­ok E751 je spo­lja crn, s mat zav­ršnom o­bra­dom, ali ka­da po­di­gne­te po­klo­pac, dočekaće vas be­la tas­ta­tu­ra i sre­brnkast do­nji deo. Ni­je sa­mo po­klo­pac mat – mno­go va­žni­je je to što pov­rši­na e­kra­na ne re­flek­tu­je sve­tlost, a i­znad e­kra­na je uobičaje­na ka­me­ra. Još je­dna stvar oko ko­je je Fujitsu do­sle­dan jes­te tas­ta­tu­ra: umes­to mo­der­ne va­ri­jan­te s ra­zma­knu­tim tas­te­ri­ma plit­kog ho­da, Lifebook E751 ima tas­ta­tu­ru s kla­sičnim tas­te­ri­ma, bez ra­zma­ka – o uku­si­ma se ne ras­prav­lja, ali na­ma se vi­še do­pa­da ova­kvo re­še­nje, tim pre što je En­ter o­gro­man i sme­šten je uz ivi­cu o­snov­nog blo­ka. Računar ko­ji je sti­gao do nas imao je i nu­me­rički blok, a pos­to­ji i va­ri­jan­ta bez nje­ga; pos­to­ji i blok od pet po­moćnih tas­te­ra, a zvučni­ci su i­znad tas­ta­tu­re.

Tas­ta­tu­ra je lo­ka­li­zo­va­na, pru­ža ja­san od­ziv i ne ugi­ba se pri­li­kom ko­rišćenja, ma­da ce­lo kući­šte ni­je pre­te­ra­no čvrsto i po­ma­lo se sa­vi­ja. Is­pod tas­ta­tu­re je per­fo­ri­sa­ni touchpad, a i­zmeđu nje­go­vih tas­te­ra je čitač oti­sa­ka prsti­ju. Touchpad je pri­lično ma­li, ali ima al­ter­na­ti­vu: u o­kvi­ru tas­ta­tu­re je pointstick – crne bo­je, ta­ko da ga nećete pro­ma­ši­ti.

Lifebook E751 je za­sno­van na Intel-ovoj plat­for­mi. Tes­ti­ra­ni pri­me­rak je imao pro­ce­sor Core i3, a pos­to­je i va­ri­jan­te s bržim pro­ce­so­ri­ma i te­hno­lo­gi­jom vPro. U­građeni DVD pi­sač mo­že da se i­zva­di i da se umes­to nje­ga sta­vi do­da­tna ba­te­ri­ja (tre­ba je do­ku­pi­ti). Na ras­po­la­ga­nju je još ne­ko­li­ko op­ci­onih do­da­ta­ka, od ko­jih je na­jin­te­re­san­tni­ja docking sta­ni­ca, ko­ja se pri­ključuje odo­zdo i slu­ži kao port re­pli­ka­tor. Čak i bez nje, Lifebook E751 je do­bro o­prem­ljen pri­ključci­ma: ima četi­ri USB utični­ce, od ko­jih je je­dna kom­bi­no­va­na sa eSA­TA, a umes­to HDMI pri­ključka u­građen je Display Port. Tu su još čitač me­mo­rij­skih kar­ti­ca, ExpressCard utični­ca i čitač Smart kar­ti­ca – osim uobičaje­nih WiFi (na­rav­no, n) i Bluetooth-a, ovaj računar je pre­dviđen i za po­ve­zi­va­nje pu­tem mo­bil­nih mre­ža 3G/UMTS, ma­da ni­je pot­pu­no spre­man za njih: an­te­na je u­građena, ali od­go­va­ra­jući mo­dem ćete mo­ra­ti da do­ku­pi­te.

Ako vam se ovaj računar do­pao, ali sma­tra­te da je isu­vi­še ve­li­ki, Fujitsu nu­di sličan mo­del ma­njih ga­ba­ri­ta. Li­fe­bo­ok S761 sle­di sličnu kon­cep­ci­ju i di­zajn, ali ima e­kran od 13,3″, ko­ji je ta­kođe mat pov­rši­ne. Ma­nje kući­šte ne­ma nu­me­rički blok tas­ta­tu­re, a izos­tav­ljen je i pointstick. Tas­ta­tu­ra je crna, a kra­se je is­ti kva­li­te­ti kao kod većeg mo­de­la. USB utični­ca ima tri i ni­su kom­bi­no­va­ne sa eSA­TA, ali za­to je­dna od njih po­drža­va stan­dard 3.0, a umes­to Display Port-a, u­građen je stan­dar­dni HDMI.

Spo­lja je sve os­ta­lo is­to kao kod većeg mo­de­la, od DVD uređaja ko­ji se mo­že za­me­ni­ti do­da­tnom ba­te­ri­jom do utični­ce za dock i (de­li­mične) po­drške za UMTS, ali Lifebook S761 po­kreće jači har­dver: pro­ce­sor je Core i5 (a pos­to­je i va­ri­jan­te sa Core i7) i u­građeno je dvos­tru­ko vi­še me­mo­ri­je. Oba mo­de­la ima­ju fil­ter za pra­ši­nu: ako pri­me­ti­te po­većano za­gre­va­nje, je­dnos­tav­no ski­ni­te po­klo­pac fil­te­ra i i­zba­ci­te pra­ši­nu.

Fujitsu-ov re­klam­ni slo­gan „Da li zna­te ko­ji se računa­ri pro­i­zvo­de u Ne­mačkoj?” ni­je u pot­pu­nos­ti do­sle­dan: ovi računa­ri su na­prav­lje­ni u Ja­pa­nu, ali i to je je­dna­ka ga­ran­ci­ja kva­li­te­ta i­zra­de. Zbog to­ga su ne­što sku­plji od sličnih kon­ku­ren­tskih mo­de­la – u­prkos to­me što se uz njih ne do­bi­ja Microsoft Windows.

(Objavljeno u PC#180)

Bojan Stanojević

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , ,