Mak­si­mal­na zaštita na minimalnom prostoru – Micro Data centar

Nisu samo hakeri i virusi ti koji predstavljaju pretnju po kritične aplikacije i podatke jedne kompanije, postoje takođe i fizičke opasnosti o kojima se vrlo često ne razmišlja, poput požara, vode, prašine, opasnih gasova i uljeza.

PCPress.rs Image

Za kon­ti­nu­itet po­slo­va­nja sva­ke kom­pa­ni­je i nje­nu re­pu­ta­ci­ju naj­va­žni­ja je ne­pre­ki­dnost po­slov­nih pro­ce­sa ko­ji se u sve većoj me­ri ba­zi­ra­ju na in­for­ma­ci­onim te­hno­lo­gi­ja­ma, a sa­mim tim i po­u­zda­nom ra­du ce­lo­ku­pne IT in­fras­truk­tu­re, tj. data cen­tra.

„Neće valj­da“ i „daće Bog“, sa­mo su ne­ke od omi­lje­nih u­zrečica u Srbi­ji ko­je se najčešće ko­ris­te pri­li­kom o­dlu­ke o in­ves­ti­ra­nju u informatičku in­fras­tuk­tu­ru, sve do tre­nut­ka dok ne dođe do ne­že­lje­nog pre­ki­da u ra­du data cen­tra i dok se ne ose­te fi­nan­sij­ske po­sle­di­ce i u­gro­zi rad kom­pa­ni­je. Ri­zi­ci po fun­kci­oni­sa­nje i be­zbe­dnost kri­tičnih po­da­ta­ka su broj­ni, počev­ši od po­ža­ra, po­pla­ve, pra­ši­ne i ko­ro­ziv­nih ga­so­va, van­da­li­zma, pro­va­le i ne­ov­lašćenog pris­tu­pa. Ne mo­že­mo sprečiti vi­šu si­lu, ali mo­že­mo ura­di­ti sve što je do nas da obe­zbe­di­mo naj­vi­ši ni­vo si­gur­nos­ti i po­u­zda­nos­ti ra­da na­še vre­dne o­pre­me i još vre­dni­jih kri­tičnih po­da­ta­ka.

Za za­šti­tu o­pre­me i po­da­ta­ka od ta­kvih ri­zi­ka, naj­bi­tni­ja je fi­zička IT in­fras­truk­tu­ra ko­ja tre­ba da sačuva o­pre­mu od spo­lja­šnjih „pre­tnji“ ko­je mo­gu do­ves­ti do o­štećenja o­pre­me, downtime‑a i gu­bit­ka po­da­ta­ka. Naj­vi­ši ni­vo za­šti­te ak­tiv­ne IT o­pre­me od spo­lja­šnjih fi­zičkih ri­zi­ka ko­ji se mo­že pos­tići na ma­lom pros­to­ru pred­stav­lja Micro Data Centar.

Pročitajte i:  Vertiv: UPS nove generacije

PCPress.rs Image

Ne­ma­ju sve kom­pa­ni­je po­tre­bu ili re­sur­se da svo­ju IT in­fras­truk­tu­ru smes­te u data cen­tre s naj­vi­šim ste­pe­nom dos­tu­pnos­ti. Bi­lo da je ma­li obim o­pre­me ko­ja pred­stav­lja srce va­šeg po­slo­va­nja, ima­te de­cen­tra­li­zo­va­ne lo­ka­ci­je s vi­so­kim ste­pe­nom ri­zi­ka, ne­ma­te u svom o­bjek­tu pros­to­ri­ju za tu na­me­nu ili je­dnos­tav­no že­li­te da i­zgra­di­te Disaster Recovery Site ‑ re­še­nje je MDC.

Mak­si­mal­na za­šti­ta

Rittal Micro Data Centar obe­zbeđuje IT in­fras­truk­tu­ru s po­u­zda­nom i flek­si­bil­nom za­šti­tom, kre­ira­jući si­gur­nu zo­nu oko rek or­ma­na i šti­teći ser­ve­re od broj­nih fi­zičkih ri­zi­ka.

MDC pred­stav­lja si­gur­no­sno kući­šte/sef u ko­je se mo­že smes­ti­ti je­dan rek or­man vi­si­ne 42U ili 47U, a mo­že se na­do­gra­di­ti sa svim ele­men­ti­ma na­pa­ja­nja, kli­ma­ti­za­ci­je, PP za­šti­te i mo­ni­to­rin­ga ko­ji kao ce­li­na čine je­dan kom­ple­tan data cen­tar na pov­rši­ni ma­lo većoj od one ko­ju za­uzi­ma rek or­man.

Za­hva­lju­jući pa­ne­li­ma ko­ji su i­zrađeni od po­se­bnih ma­te­ri­ja­la, MDC ga­ran­tu­je za­šti­tu o­pre­me od po­ža­ra to­kom 90 mi­nu­ta, što je u sa­gla­snos­ti sa DIN 4102 (F90). Ta­kođe, u slučaju po­ža­ra, tem­pe­ra­tu­ra unu­tar MDC‑a neće po­ras­ti za vi­še od 50°C u prvih 30 mi­nu­ta, a re­la­tiv­na vla­žnost va­zdu­ha će os­ta­ti ma­nja od 85 od­sto.

MDC je ta­kođe ot­po­ran na pro­dor pra­ši­ne i vo­de (ste­pen za­šti­te IP 56), dos­tu­pan je do kla­se 4 za­šti­te od pro­va­le (tes­ti­ra­no u skla­du sa DIN 1630), sprečava pro­dor di­ma i ga­so­va (u skla­du sa DIN 18095‑2), ko­ji nas­ta­ju pri­li­kom po­ža­ra ili nje­go­vog ga­še­nja. Svi tes­to­vi su i­zvrše­ni i potvrđeni od stra­ne a­kre­di­to­va­nih or­ga­ni­za­ci­ja.

Pročitajte i:  Microsoft planira da otvori Data centar na mestu nesuđene Foxconn fabrike

PCPress.rs Image

Bi­tno je na­po­me­nu­ti da se pri­li­kom tes­ti­ra­nja MDC‑a i utvrđiva­nja na­ve­de­nih ni­voa za­šti­te vrši ta­ko­zva­ni sis­tem­ski test, tj. tes­ti­ra se re­še­nje u ce­li­ni, a ne sa­mo po­je­di­načnih kom­po­nen­ti i pa­ne­la, što nam pru­ža ga­ran­ci­ju da ni­je­dan ele­ment re­še­nja, po­put spo­je­va, bra­va, uvo­dni­ka, ka­blo­va… ne pred­stav­lja sla­bu tačku ko­ja će na­ru­ši­ti za­šti­tne ka­rak­te­ris­ti­ke.

I­zbor kom­po­nen­ti u skla­du s va­šim po­tre­ba­ma

Micro Data Centar je kre­iran kao re­še­nje „ključ u ru­ke“, u­ključujući ser­ver­ski rek i ra­zne sis­te­me kli­ma­ti­za­ci­je. Ta­kođe, mo­guće je ko­ris­ti­ti i pos­to­jeće ser­ver­ske re­ko­ve i in­sta­li­ra­ti MDC oko njih bez pre­ki­da u ra­du. U tom slučaju do­da­ju se „ba­ffle pla­tes“ ko­ji će po­de­li­ti unu­tra­šnjost na to­plu i hla­dnu zo­nu, što obe­zbeđuje efi­ka­snu cir­ku­la­ci­ju va­zdu­ha i ener­get­sku efi­ka­snost.

Sis­tem kli­ma­ti­za­ci­je re­gu­li­še tem­pe­ra­tu­ru sa­mo unu­tar rek or­ma­na i u za­vi­snos­ti od oda­bra­nog re­še­nja (od LCU DX do LCP CW), a ras­hla­dni ka­pa­ci­tet mo­že bi­ti u op­se­gu od 1 kW do 55 kilovata po je­dnom rek or­ma­nuPCPress.rs ImageTa­kođe, os­ta­le op­ci­je i do­da­ci su mo­du­lar­ni i mo­gu se slo­bo­dno kom­bi­no­va­ti dok se ne do­bi­je kraj­nje re­še­nje ili čak mo­di­fi­ko­va­ti pos­to­jeće. Pos­to­je broj­ni do­da­ci po­moću ko­jih se mo­gu uvećava­ti fun­kci­onal­nos­ti, kao što je Rittal Computer Multi Control III (CMC III) mo­ni­to­ring sis­tem po­moću ko­ga se mo­gu da­ljin­ski nad­gle­da­ti svi fi­zički pa­ra­me­tri unu­tar MDC‑a.

Pročitajte i:  Microsoft planira da otvori Data centar na mestu nesuđene Foxconn fabrike

Još je­dna pre­dnost ova­kvog re­še­nja jes­te ta što se i unu­tra­šnjost re­ka mo­že šti­ti­ti od po­ža­ra po­moću pro­tiv­po­žar­ne je­di­ni­ce od sa­mo 1U vi­si­ne, ko­ja u se­bi sa­drži sis­tem ra­ne do­ja­ve i auto­mat­skog ga­še­nja po­ža­ra, čime šti­ti­te o­pre­mu ka­ko od spo­lja­šnjeg, ta­ko i od unu­tra­šnjeg po­ža­ra. Pos­to­ji i ceo op­seg ra­zličitih sis­te­ma za za­ključava­nje po­moću ko­jih bi­ra­te način pris­tu­pa: ključem, ši­from ili kar­ti­com.

Za­hva­lju­jući mo­du­lar­noj kon­struk­ci­ji, do­bi­ja­mo ra­zne mo­gućnos­ti, po­put in­sta­la­ci­je u skučenim pros­to­ri­ma ili la­ko pre­se­lje­ne ce­lo­ku­pne IT in­fras­truk­tu­re na no­vu lo­ka­ci­ju, čime se početna in­ves­ti­ci­ja u MDC pre­tva­ra u du­go­ročnu. U slučaju po­tre­be za većim ka­pa­ci­te­ti­ma, ceo sis­tem MDC‑a mo­že vrlo la­ko i je­dnos­tav­no da se pro­ši­ri do­da­va­njem no­vih MDC‑ova i spa­ja­njem s pos­to­jećim u je­dnu ce­li­nu. Uje­dno, svim os­ta­lim sis­te­mi­ma, na­pa­ja­nja, kli­ma­ti­za­ci­je, PP za­šti­te itd., mo­gu se po­većati ka­pa­ci­te­ti ili za­drža­ti pos­to­jeći.

Korisna adresa: www.vesimpex.rs

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , ,