BIZIT plus

Najbolji uređaji 2018. godine – Tableti, trekeri, e-book čitači

Noviteta na IT sceni ima mnogo – neke od njih smo s zadovoljstvom probali, neki drugi nisu ni stigli do domaćeg tržišta. Ipak, to ne znači da ih nismo pratili, pa ćemo ovom prilikom pokušati da kategorizujemo i ukratko predstavimo uređaje koji su privukli našu pažnju u poslednjih 12 meseci. Ovo svakako nije rang‑lista najboljih proizvoda, već neka vrsta rekapitulacije 2018. godine, uz pogled na ono što nas očekuje sledećih meseci…

PCPress.rs Image

Ta­bleti

Iako je trži­šte ta­ble­ta u opa­da­nju u o­dno­su na pre ne­ko­li­ko go­di­na, i da­lje se mo­gu pro­naći mo­de­li ko­ji priv­lače sve i­zbir­lji­vi­je kup­ce.

Mi­cro­soft Sur­fa­ce Pro 6 – Vi­so­ke per­for­man­se i vi­so­ka cena

PCPress.rs Image

U high‑end kla­si vi­še ni­je do­volj­no sa­mo da ta­blet bu­de brz i moćan – po­tre­bno je još ne­što da bi se pri­vu­kli ko­ri­sni­ci. U­pra­vo ta­kav ta­blet us­peo je da na­pra­vi Microsoft. Surface Pro 6 je prven­stve­no ta­blet, ali uz do­da­tnu tas­ta­tu­ru la­ko i brzo pos­ta­je sa­svim upo­tre­bljiv lap­top. Po­kreće ga o­sma ge­ne­ra­ci­ja Intel pro­ce­so­ra, ba­te­ri­ja do­no­si so­li­dnu auto­no­mi­ju, a sve je spa­ko­va­no u le­po di­zaj­ni­ra­no i tan­ko kući­šte.

Ce­na: 799 – 2.099 do­lara

 

Ama­zon Fi­re HD 8 – Bu­džet­ski ta­blet

PCPress.rs Image

U naj­ni­žem ce­nov­nom ran­gu ne­ma mno­go (kva­li­te­tnog) i­zbo­ra. Ko­ri­sni­ci su najčešće osuđeni na ku­po­vi­nu je­fti­nih ki­nes­kih no‑name ta­ble­ta dis­ku­ta­bil­nog kva­li­te­ta. U ta­kvom o­kru­že­nju ni­je bio pro­blem da na pov­rši­nu is­pli­va Amazon Fire HD 8. Ne sa­mo što do­la­zi od re­no­mi­ra­nog pro­i­zvođača već ima i e­kran od 8 inča, so­li­dnu ko­ličinu skla­di­šne me­mo­ri­je, kva­li­te­tan zvuk i du­go­traj­nu ba­te­ri­ju. Vi­še ne­go do­volj­no za sve ko­ji že­le kva­li­te­tan ta­blet, ali ne i da po­tro­še mno­go nov­ca na nje­ga.

Pročitajte i:  AI model koji je lažne video sadržaje podigao na novi nivo

Ce­na: 99 do­lara

 

Ap­ple iPad 2018 – Ta­blet sre­dnjeg ce­nov­nog ranga

PCPress.rs Image

Mo­žda de­lu­je ču­dno što u is­toj rečeni­ci po­mi­nje­mo Apple i ce­nu ko­ja se ni­je vi­nu­la ne­bu pod o­bla­ke. Ipak, iPad 2018 da­nas pred­stav­lja u­pra­vo to – kva­li­te­tan ta­blet po (sko­ro) pri­hva­tlji­voj ce­ni. OK, i da­lje je mo­guće „na­pum­pa­ti“ ce­nu sko­ro dvos­tru­ko u o­dno­su na o­snov­ni mo­del, ali bar ima­mo i­zbor. A ka­da je iPad u pi­ta­nju, zna­mo da je i­zbor i­zmeđu o­dličnog i za­is­ta o­dličnog, bar ka­da je reč o per­for­man­sa­ma i fun­kci­onal­nos­ti­ma. Da­kle, šes­ta ge­ne­ra­ci­ja Apple‑ovog ta­ble­ta do­no­si A10 Fusion čip sa 64‑bi­tnom ar­hi­tek­tu­rom, o­dličan multitasking, di­gi­tal­ni ro­kov­nik (uz Apple Pencil), a uz sve to je la­gan, ot­po­ran i na­prav­ljen u ve­ličini (9,7 inča) ko­ja ta­man od­go­va­ra za pre­no­si­vi uređaj – da ne bu­de su­vi­še ma­li za upo­tre­bu, a ni su­vi­še ve­li­ki za no­še­nje.

Ce­na: 47.990 – 77.490 di­nara

 

Pa­me­tni sa­to­vi i fi­tness tra­cker‑i

Ka­da su se pre ne­ko­li­ko go­di­na po­ja­vi­li prvi pa­me­tni sa­to­vi, ana­li­tičari im ni­su pre­dviđali sve­tlu bu­dućnost. Sma­tra­ni su ga­dže­ti­ma ko­ji su­štin­ski ne do­no­se ni­šta ko­ri­sno i ni­kom ni­su po­tre­bni. Vre­me je po­ka­za­lo ko­li­ko ni­su bi­li u pra­vu, jer prak­tično sva­ki pro­i­zvođač te­le­fo­na u po­nu­di ima i ne­ki pa­me­tni sat ili ma­kar uređaj ko­ji pra­ti fi­zičku ak­tiv­nost.

Ap­ple Watch Se­ri­es 4 – Pa­me­tni sat

PCPress.rs Image

Je­dan od ro­do­načel­ni­ka ka­te­go­ri­je pa­me­tnih sa­to­va, Apple, če­tvrtom re­vi­zi­jom ovog ga­dže­ta i da­lje pos­tav­lja stan­dar­de. Nji­hov naj­no­vi­ji pa­me­tni sat do­no­si veći dis­plej, bo­lju ko­nek­tiv­nost i na­pre­dni­ji sis­tem mo­ni­to­rin­ga pul­sa. Sa svo­jim sis­te­mi­ma za me­re­nje u­zna­pre­do­vao je to­li­ko da mo­že čak da pa­ri­ra i naj­bo­ljim fi­tnes tre­ke­ri­ma.

Pročitajte i:  ASUS predstavio ASUS Vivobook S 15, prvi Copilot+ PC sa Windows 11 AI podrškom

Ce­na: 399 do­lara

 

Fit­bit Char­ge 3 – Fi­tness tra­cker

PCPress.rs ImageNaj­no­vi­ja in­kar­na­ci­ja po­zna­tog fitness tracker‑a do­no­si zna­tna una­pređenja u o­dno­su na pret­ho­dni­ke. Di­zajn je ma­lo pro­me­njen, sen­zor ot­ku­ca­ja srca je pre­ci­zni­ji, tu je i sen­zor ko­ji pro­ce­nju­je ko­ličinu ki­se­oni­ka u krvi, pro­du­že­no je tra­ja­nje ba­te­ri­je… Sve to je spa­ko­va­no u la­ga­no i do­pa­dlji­vo kući­šte pri­la­gođeno ak­tiv­nim ko­ri­sni­ci­ma, po mno­go ni­žoj ce­ni od pa­me­tnog sa­ta.

Ce­na: 150 do­lara

 

Huawei Watch GT – Hi­bri­dni pa­me­tni sat

PCPress.rs Image

Trži­šte se is­kris­ta­li­sa­lo pa mo­že­mo da ka­že­mo ka­ko pos­to­ji ka­te­go­ri­ja pa­me­tnih sa­to­va i ka­te­go­ri­ja fitness tracker‑a. S po­ja­vom Huawei Watch GT‑a do­bi­li smo no­vu ka­te­go­ri­ju hi­bri­dnih pa­me­tnih sa­to­va, ko­ji pre­uzi­ma­ju naj­bo­lje iz obe gru­pe. Huawei Watch GT i­zgle­da kao kla­sičan pa­me­tni sat, ali po­se­du­je sve fun­kci­je fitness tracker‑a – pre­de­fi­ni­sa­ne sis­te­me me­re­nja za ra­zličite spor­to­ve, kao i vo­do­ot­por­nost do du­bi­ne od 50 me­ta­ra. Ipak, nje­go­va naj­bo­lja oso­bi­na je du­go tra­ja­nje ba­te­ri­je – do­volj­no ju je do­pu­ni­ti je­dnom do dva pu­ta me­sečno!

Ce­na: 30.000 di­nara

 

E‑bo­ok čitači

Među e‑book reader‑ima pos­to­ji ne­ko­li­ko fa­vo­ri­ta ko­ji već go­di­na­ma za­uzi­ma­ju naj­veći pro­ce­nat trži­šta. Si­tu­aci­ja se ni­je mno­go pro­me­ni­la ni to­kom 2018. go­di­ne, ali počeli su da se po­jav­lju­ju i ne­ki in­te­re­san­tni no­vi­te­ti ko­ji itekako zav­ređuju na­šu pa­žnju.

Pročitajte i:  Apple: iPhone 15 ima dvostruko duži životni vek baterije

Kin­dle Pa­perwhi­te – S ra­zlo­gom naj­po­pu­lar­niji

PCPress.rs Image

Ro­do­načel­nik e‑book čitača Kindle iz go­di­ne u go­di­nu pred­stav­lja mo­de­le ko­ji po­me­ra­ju gra­ni­ce i o­sva­ja­ju trži­šte. Kindle Paperwhite je, ako je su­di­ti po 2018. go­di­ni, de­fi­ni­tiv­no naj­po­pu­lar­ni­ji mo­del Kindle‑a na trži­štu, a to ve­ro­va­tno znači i da je naj­po­pu­lar­ni­ji mo­del e‑book reader‑a uop­šte. Za to pos­to­ji i do­bar ra­zlog – u o­dno­su na o­snov­ni mo­del, Paperwhite do­no­si zna­tno vi­še ko­ri­snih fun­kci­ja ko­je una­pređuju čita­nje, po ce­ni ko­ja ni­je mno­go veća. O­dli­ku­ju ga o­sve­tljen e­kran vi­so­ke re­zo­lu­ci­je za čita­nje u mra­ku i o­dlična ti­po­gra­fi­ja. On u pra­vom sve­tlu pri­ka­zu­je ono što e‑book čitači tre­ba da bu­du – je­dnos­tav­ni uređaji ko­ji ko­ri­sni­ku obe­zbeđuju ne­sme­ta­no is­kus­tvo čita­nja.

Ce­na: 129 do­lara

 

Onyx BOOX Max – Vi­še od e‑bo­ok čitača

PCPress.rs Image

Dvo­umi­li smo se da li da ovaj uređaj uba­ci­mo u ka­te­go­ri­ju e‑book reader‑a. Jes­te da ko­ris­ti e‑ink i da mo­gu da se čita­ju knji­ge, ali Onyx BOOX Max je mno­go vi­še od to­ga. Za početak, di­ja­go­na­la e­kra­na je 13,3 inča, što je upo­re­di­vo sa A4 pa­pi­rom. To ga o­dmah svrsta­va u ide­al­ne uređaje za čita­nje PDF‑ova, jer sva­ko ko je po­ku­šao da čita te­hničku do­ku­men­ta­ci­ju na e­kra­nu od 6 inča zna o čemu pričamo. Još je­dna pre­dnost je ta što ima elek­tro­ma­gne­tni pa­nel i stylus, pa mo­že i da se pi­še po e­kra­nu. To čini Onyx BOOX Max pra­vom elek­tron­skom e‑book be­le­žni­com.

Ce­na: 559 do­lara

Facebook komentari: