Top50 2023

Neki Apple kupci žive u mračnim pećinama

Sko­ro čitavu pro­šlu go­di­nu i deo ove pro­ve­la sam među aj­fo­no­ma­ni­ja­ci­ma u Ne­mačkoj i osećala sam se kao tri­na­es­to pra­se s mo­jim kršem od te­le­fo­na. Ni­je vre­de­lo ni što sam ga kri­la u dže­pu, jer pra­vi aj­fo­no­vac svoj smar­tfon uvek drži na go­tovs, sta­ri mo­del po­kla­nja že­ni i čim se po­ja­vi nov, kam­pu­je is­pred ra­dnje.

PCPress.rs ImageZa­pra­vo, ne sa­mo što se ni­su o­dva­ja­li od svo­jih apa­ra­ta ne­go su im i ja­dna de­ca gle­da­la Pa­ju Pat­ka na tom e­krančiću, dok su oni stre­pe­li i drhta­li da im de­te ne is­pus­ti lju­bim­ca na pod. I svi su ima­li te­le­fon ser­vi­sa pod ru­kom, a kad sam pi­ta­la za­što, o­bja­sni­li su mi da bez iPhone‑a ne mo­gu da ži­ve,pa ako mu se ne­što de­si, ne daj bo­že…

Na moj upit za­što se on­da ne o­pre­de­le za ne­ki ro­bus­tan mo­del, gle­da­li su me kao da sam si­šla s uma i gla­di­li svog me­zim­ca, a je­dan se o­tvo­rio i re­kao mi da ga je tri pu­ta me­njao jer mu je pao u klo­zet­sku šo­lju iz za­dnjeg dže­pa na pan­ta­lo­na­ma. Ka­kav be­dak, po­mi­slih, ne že­leći ni da za­mi­šljam sce­nu, ma­da fa­kat, ko­li­ko god bi­li ne­kri­tički za­lju­blje­ni, aj­fo­nov­ci vrlo ar­ti­ku­li­sa­no pričaju o ma­na­ma ovog Apple‑ovog mit­skog pro­i­zvo­da, ali ne odus­ta­ju od nje­ga. Čak su mi o­bja­sni­li i da je Tim Cook je­dan pri­me­rak „pe­ti­ce“ po­klo­nio Mark‑u Zuckerberg‑u, te da je ga­zda Facebook‑a re­kao da je „fan­tas­tičan“, što me i ni­je mno­go dir­nu­lo, jer ja znam za ono „ti me­ni voj­vo­do, ja te­bi ser­da­re“.

Ni­šta ču­dno on­da što iPhone 5 ru­ši sve re­kor­de pro­da­je, iako kup­ci pri­go­va­ra­ju na račun ki­la­ve na­vi­ga­ci­je i ma­pa, a du­ho­vi­ti še­ru­ju naj­glu­plje i pi­šu da je „smak sve­ta 2012. do­šao ra­ni­je od očeki­va­nog, su­deći pre­ma Apple‑ovim ma­pa­ma“. Na­vo­dno je za lo­še re­še­nje kri­va svađa i­zmeđu kom­pa­ni­ja Google i Apple, u ko­joj Google ni­je do­pus­tio Apple‑u da u pos­to­jeće ma­pe u­ključi gla­sov­nu na­vi­ga­ci­ju. Ko­ri­sni­ci su ra­zočara­ni i fo­to­gra­fi­ja­ma s lju­bičas­tim ha­lo efek­tom, jer „pro­bi­ja“ sve­tlost, a ner­vi­ra ih i što u ne­kim te­le­fo­ni­ma zve­cka­ju unu­tra­šnje kom­po­nen­te.

I ni­je tu nikako kraj mu­ka­ma Apple‑ovih fri­ko­va, jer su pri­jav­lje­ni i pro­ble­mi s WiFi mre­ža­ma, od pu­ca­nja ve­ze, do o­dvra­tno ma­lih brzi­na, u čemu ute­hu ne pru­ža ni zbu­nje­na Siri, ko­ja ma­ši tačne od­go­vo­re. Što je naj­go­re, po­ka­za­lo se i da je kući­šte uređaja pre­ose­tlji­vo, a po­sle ne­ko­li­ko da­na ko­rišćenja i i­zgre­ba­no. Pre­ma pro­ce­ni saj­ta Extremetech, ne­ki te­le­fo­ni već u ku­ti­ji sti­žu ta­ko i­zgre­ba­ni i „u­kra­še­ni“ ma­njim ulu­blje­nji­ma, a broj o­štećenih je dostigao čitavih 30 od­sto. Rečju, pre­ve­li­ka lis­ta gre­ho­va za sta­tu­sni sim­bol i do­vo­ljan ra­zlog da kup­ci po­hrle u pro­dav­ni­ce tra­žeći pa­re na­zad, a pro­i­zvođač pa­dne na ko­le­na od i­zvi­nja­va­nja, dok mu je­zik ne pro­krva­ri.

Pročitajte i:  Dizajner iPhone-a, Tang Tam odlazi iz Apple-a

Međutim, tre­sla se go­ra, ro­dio se miš. SquareTrade kom­pa­ni­ja brzo je ura­di­la još je­dan upo­re­dni test i­zdržlji­vos­ti, u ko­jem je iPhone 5 i Samsung Galaxy S III tres­ka­la o pod, ba­ca­lu u vo­du i gađala piv­skim fla­ša­ma. I u ovom o­krša­ju dva ri­va­la, pre­ma pi­sa­nju Bi­znis In­saj­de­ra, Apple je po­be­dnik meg­da­na, a Samsung‑ov te­le­fon po­tučen je do no­gu. Ni­ko se ni­je ni o­svrnuo na pi­ta­nja ne­ver­nih To­ma za­što je bo­ca zvi­znu­la Galaxy po e­kra­nu, a „pe­ti­cu“ ni­je i „ka­ko to da svi tes­to­vi ko­ji po­re­de iPhone s ne­kim dru­gim apa­ra­tom stav­lja­ju taj dru­gi u ne­po­volj­ni­ju po­zi­ci­ju“.

Bi­lo ka­ko bi­lo, ko­ri­sni­ci iPhone‑a, ko­ji kao kroz sir pro­la­zi sve tes­to­ve i­zdržlji­vos­ti, po­tro­ši­li su za pet go­di­na sa­mo u SAD sko­ro šest mi­li­jar­di do­la­ra na po­prav­ke svo­jih te­le­fo­na. Najčešći kva­ro­vi su baš one fo­re u ko­ji­ma je iPhone na tes­to­vi­ma ne­po­be­div, po­put pa­da na pod, u WC šo­lju i ba­zen, te uda­ra­nje apa­ra­tom o tvrdu pov­rši­nu. Kad se zna da je Apple za pet go­di­na pro­dao vi­še od 250 mi­li­ona iPhone‑a, a da je u 2011. go­to­vo trećina vla­sni­ka na ne­ki način uni­šti­la svoj sku­pi uređaj, čovek stvar­no mo­ra da se za­pi­ta da li su lju­bi­te­lji ovog smar­tfo­na lu­di ma­zo­his­ti ili pak ko­lek­tiv­na žrtva mar­ke­tin­ga.

Na­do­bu­dni Apple je i ovog pu­ta is­ku­li­rao sve ne­ga­tiv­ne oce­ne, a ko­ri­sni­ke ne­za­do­volj­ne izanđalim i­zgle­dom kući­šta „pe­ti­ce“ odu­vao mej­lom ko­ji je po­slao na ExtremeTech a­dre­su, sa snis­ho­dlji­vim o­bja­šnje­njem: „sva­ki alu­mi­ni­jum­ski pro­i­zvod mo­že da se i­zgre­be ko­rišćenjem, pri čemu se ot­kri­va nje­go­va pri­ro­dno sre­brna bo­ja, što je sa­svim nor­mal­no“. I na­rav­no da su pa­me­tni mom­ci iz ovog u­gle­dnog ma­ga­zi­na načis­to po­lu­de­li i na­pi­sa­li da se kom­pa­ni­ja ova­kvim od­go­vo­rom na­ru­ga­la svi­ma, te da „Apple si­gur­no mi­sli da nje­go­vi kup­ci ži­ve na drveću i u mračnim pećina­ma“.

Pročitajte i:  Besplatna iPhone aplikacija prati supermasivnu crnu rupu

Za­pra­vo, na ka­kvom drve­tu sa­zna­nja ži­ve aj­fo­nov­ci, te­ško mo­že da pro­sve­tli i vic, u ko­jem je­dan te­hno­ma­ni­jak pi­ta dru­gog „je­si li čuo da pos­to­ji ži­vot van ne­ta“, a ovaj mu od­go­va­ra „ni­sam, daj mi link“. Za­to što se za­gri­že­ni ver­ni­ci iPhone‑a na­pa­ja­ju is­ključivo naj­no­vi­jim raj­skim voćem Apple‑ove dis­tri­bu­ci­je, a oni s vi­škom pa­ra i manj­kom pa­me­ti lo­že i na zla­tne ver­zi­je lon­don­ske kom­pa­ni­je Gold & Co ko­ja nu­di „pe­ti­cu“ od 24 ka­ra­ta za 5.000 do­la­ra. Za te pa­re po­no­sni vla­sni­ci mo­gu da se ra­du­ju što su se ra­to­si­lja­li mu­ka s o­gre­bo­ti­na­ma, a i sta­tu­sno i­zdvo­ji­li iz ma­se ko­ja je po­ha­ra­la Apple‑ove dućane. A da su i lo­po­vi na­pa­lje­ni na iPhone, vi­di se iz bro­ja krađa Apple‑ovih uređaja ko­je čine čak 14 od­sto svih kri­mi­nal­nih de­la u Nju­jor­ku. U­zgred, Wall Street pre­dviđa da će se u po­sle­dnjem kvar­ta­lu ove go­di­ne pro­da­ti 23 mi­li­ona ovog uređaja, a u 2013. čak 168 mi­li­ona.

Ni­šta ne­obično što na in­ter­ne­tu cve­ta ze­za­nje do­mi­šlja­tih ša­ljiv­dži­ja na račun iPhone‑ma­ni­je. Ho­lanđani su prvu „pe­ti­cu“ ras­pa­ko­va­nu u Zem­lji la­la za­le­pi­li za pločnik i po­sma­tra­li re­ak­ci­je po­hle­pnih pro­la­zni­ka, a eki­pa YouTube‑a, pre­ru­še­na u Apple‑ov­ce, ba­ha­to je ra­zba­ci­va­la ku­ti­je za ko­je su zgra­nu­ti kup­ci‑čekači mi­sli­li da su na­krca­ne iPhone‑ima.

Ipak, stiče se uti­sak, da šta god ko ura­di, ni­šta ne mo­že da po­ko­le­ba na­klo­nost sto­ti­na mi­li­ona aj­fo­no­va­ca pre­ma ovoj te­le­fon­skoj iko­ni. Mit o iPhone‑u je vi­so­ko po­zi­ci­oni­ran u te­hno kul­tu­ri no­vog do­ba, po­put mi­ta o pla­vu­ša­ma, za ko­ji je na­vo­dni kri­vac bri­tan­ska po­zo­ri­šna gru­pa ko­ja je da­le­ke 1868. u Nju­jor­ku šo­ki­ra­la pu­bli­ku sa četi­ri go­le pla­voj­ke. Os­ta­lo je is­to­ri­ja. Ra­ja se pri­mi­la na dizzy blondes, o nji­ma se pričaju vi­ce­vi, pi­šu knji­ge i sni­ma­ju fil­mo­vi, a je­dan slo­gan za šam­pon čak je tvrdio i da se „pla­vu­še bo­lje za­bav­lja­ju“. Da­na­šnji kup­ci iPhone‑a gu­ta­ju is­tu ma­glu da je ži­vot za­bav­ni­ji uz Apple‑ov te­le­fon, a pri­te­ra­ni uza zid ar­gu­men­tom da ima i bo­ljih i je­fti­ni­jih, oba­ve­zno po­nav­lja­ju man­tru „da je iPhone naj­lep­ši“, iako ni su­di­je iz ki­lo­me­tar­skih par­ni­ca vi­še ni­su si­gur­ne ko je ko­me u­krao di­zajn.

Pročitajte i:  Apple pod pritiskom Brisela pristaje da otvori iPhone plaćanja

EU pravila za Apple

Viviane Reding, ko­me­sar­ka Ev­rop­ske uni­je za pra­vo­suđe, sa­ve­to­va­la je zem­lje čla­ni­ce EU da po­kre­nu pos­tu­pak pro­tiv Apple‑a, jer, ka­ko je na­ve­la, „ne­ko­rek­tno in­for­mi­še kup­ce o pra­vi­ma na ga­ran­ci­ju za pro­i­zvod i prećut­ku­je va­žne činje­ni­ce“.

Na­ime, Apple svo­jim kup­ci­ma nu­di plan „za­šti­te“ pro­i­zvo­da (Apple Care) ko­jim se ga­ran­ci­ja od go­di­nu da­na pro­du­ža­va na dve ili tri go­di­ne, ali to u slučaju MacBook‑a ko­šta 249 ev­ra. Međutim, Apple ni­je pru­žio ja­sne, ve­ro­dos­toj­ne i kom­ple­tne in­for­ma­ci­je kup­ci­ma o ga­ran­ci­ji ko­ja im sle­du­je pre­ma pra­vu EU. Pred­se­da­va­jući Prav­nog od­bo­ra Ev­rop­skog par­la­men­ta Klaus‑Heiner Lehne, ka­že da sva­ki ku­pac u EU auto­mat­ski stiče pra­vo na dvo­go­di­šnju ga­ran­ci­ju.

Is­ti­ni za vo­lju, Apple‑ova ga­ran­ci­ja značajno pre­va­zi­la­zi neke uo­bičaje­ne o­dred­be i po­kri­va sve ne­dos­tat­ke i manj­ka­vos­ti pro­i­zvo­da, a ne sa­mo one ko­ji su bi­li pri­su­tni već pri­li­kom ku­po­vi­ne. Klaus‑Heiner Lehne ka­že da u prak­si ne­ma ve­li­ke ra­zli­ke, „sve i ako Apple for­mal­no­prav­no u o­dređenim tačka­ma ima pra­vo, nje­go­ve o­dred­be o ga­ran­ci­ji na­vo­de na po­gre­šne za­ključke. I to se mo­ra is­pra­vi­ti“.

On je za­je­dno sa dru­gim po­sla­ni­ci­ma Ev­rop­skog par­la­men­ta na­pi­sao pro­tes­tno pi­smo i po­slao ga ko­me­sar­ki za pra­vo­suđe Viviane Reding, a žal­be je Bri­se­lu pre­da­lo još je­da­na­est u­dru­že­nja za za­šti­tu po­tro­šača. Reding‑ova je re­ago­va­la, sa­ve­tu­jući do­tičnim zem­lja­ma da sa­me po­kre­nu pos­tu­pak pro­tiv Apple‑a, jer ona ne­ma pra­vo da to di­rek­tno ura­di. Ka­da je reč o za­šti­ti po­tro­šača, Bri­sel sme sa­mo da opo­mi­nje i po­zi­va drža­ve i fir­me da se pri­drža­va­ju za­kon­skih o­dred­bi.

Pi­smo je upućeno i ne­mačkoj mi­nis­tar­ki za za­šti­tu po­tro­šača Ilse Aigner ko­ja bi u re­ša­va­nje ovog slučaja mo­gla da u­ključi Sa­ve­zni za­vod za za­šti­tu po­tro­šača, ili da tra­ži od sličnih in­sti­tu­ci­ja da po­dne­su tu­žbe pro­tiv Apple‑a. U Ita­li­ji je „Ja­bu­ka“ već mo­ra­la da pla­ti 900.000 ev­ra zbog sis­te­ma Apple Care; videćemo šta će biti dalje.

 

Vesna Knežević Ćosić

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , ,