Top50 2023

OKI u pa­ketu

PCPress.rs ImageOKI je po­nu­dio ES8451cdtn, MFP uređaj ko­ji se la­ko pri­la­gođava va­šim po­tre­ba­ma. Tu je i mo­gućnost da ga do­bi­je­te na lizing.

Efi­ka­sna i pre sve­ga eko­nom­ski is­pla­ti­va or­ga­ni­za­ci­ja ra­dnog o­kru­že­nja, o­sno­va je us­pe­šnog po­slo­va­nja. Sva pre­du­zeća, bez ob­zi­ra na nji­ho­vu o­snov­nu de­la­tnost, ima­ju po­tre­be za štam­pa­njem i ske­ni­ra­njem do­ku­me­na­ta ra­zličitih for­ma­ta. Upo­tre­ba vi­še ra­zličitih uređaja, iako na prvi po­gled i­zgle­da lo­gično, ni­je uvek i eko­nom­ski is­pla­ti­va, ka­ko zbog ne­je­dna­kog ra­dnog op­te­rećenja, ta­ko i zbog vi­so­kih tro­ško­va o­drža­va­nja i a­dmi­nis­tri­ra­nja. Za­to su mul­ti­fun­kcij­ski uređaji op­ti­ma­lan i­zbor za ra­dne or­ga­ni­za­ci­je ko­je ima­ju re­dov­nu po­tre­bu za, na pri­mer, stan­dar­dnom štam­pom i ko­pi­ra­njem, a sa­mo pov­re­me­nu za ske­ni­ra­njem ili štam­pa­njem do­ku­me­na­ta na ne­ti­pičnim for­ma­ti­ma pa­pi­ra. Ja­pan­ska kom­pa­ni­ja OKI već du­ži niz go­di­na pro­i­zvo­di vrlo in­te­re­san­tna po­slov­na re­še­nja ko­ja ima­ju za cilj da op­ti­mi­zu­ju u­prav­lja­nje do­ku­men­ti­ma u ra­dnim gru­pa­ma. U­pra­vo ma­njim i sre­dnjim ra­dnim gru­pa­ma ko­je ima­ju po­tre­bu i za štam­pom na većim for­ma­ti­ma pa­pi­ra, OKI je na­me­nio mul­ti­fun­kcij­ski uređaj ES8451cdtn.

Iako po­drža­va for­ma­te pa­pi­ra do ve­ličine A3, ES8451 se ne mo­že oka­rak­te­ri­sa­ti kao pre­ve­lik uređaj, a nje­go­va po­veća ma­sa je amor­ti­zo­va­na činje­ni­com da je „ku­la“ o­prem­lje­na sa četi­ri čvrsta točka ko­ja omo­gućava­ju la­ku po­kre­tlji­vost. O­snov­na kon­cep­ci­ja ras­po­re­da ra­dnih ce­li­na mo­že se opi­sa­ti kao kla­sična, što omo­gućava in­tu­iti­van rad i brzo upo­zna­va­nje sa o­snov­nim fun­kci­ja­ma. Je­di­ni­ca za ske­ni­ra­nje do­ku­me­na­ta čini gor­nji deo uređaja i po­drža­va har­dver­sku re­zo­lu­ci­ju od 600×600 dpi, a mo­že da ske­ni­ra do­ku­men­te do for­ma­ta A3.PCPress.rs Image

Za ske­ni­ra­nje većeg bro­ja do­ku­me­na­ta ko­ri­sni­ci ima­ju na ras­po­la­ga­nju i ADF ka­pa­ci­te­ta 50 lis­to­va ko­ji omo­gućava brzi­nu ske­ni­ra­nja od 34 stra­ne u mi­nu­tu, što je za­vi­dan po­da­tak, a omo­gućava vi­so­ku pro­duk­tiv­nost. Ske­ni­ra­ni do­ku­men­ti mo­gu se o­dmah od­štam­pa­ti uko­li­ko uređaj ra­di u re­ži­mu ko­pi­ra­nja, a pri­ tom su na ras­po­la­ga­nju broj­ni mo­de­li štam­pe, ko­ji omo­gućava­ju sme­šta­nje vi­še ske­ni­ra­nih stra­na na je­dnu od­štam­pa­nu, bi­lo kog for­ma­ta do ve­ličine A3, a mo­guća je i auto­mat­ska dvos­tra­na štam­pa ske­ni­ra­nog sa­drža­ja. U re­ži­mu ske­ni­ra­nja, uređaj čuva di­gi­tal­ne ko­pi­je u for­ma­ti­ma da­to­te­ka PDF, TIFF, JPEG ili XPS, a mo­že ih auto­mat­ski po­sla­ti pu­tem elek­tron­ske po­šte ili sačuva­ti na že­lje­ni me­mo­rij­ski uređaj.

Mo­dul za štam­pa­nje sme­šten i­zmeđu ske­ne­ra i dve ula­zne fi­oke za pa­pir za­sno­van je na la­ser­skom sklo­pu re­zo­lu­ci­je 1200×600 dpi, do ko­je se do­šlo pu­tem te­hno­lo­gi­je ProQ2400 Multi level. Brzi­na štam­pa­nja do­ku­me­na­ta u for­ma­tu A4 je im­pre­siv­na i i­zno­si 34 stra­ne u mi­nu­tu za mo­no­hro­mat­ske otis­ke i 22 stra­ne u mi­nu­tu za otis­ke u bo­ji – pro­duk­tiv­nost ume­re­no ve­li­kih ra­dnih gru­pa neće doći u pi­ta­nje. Štam­pa na pa­pi­ru for­ma­ta A3 je očeki­va­no spo­ri­ja, ali i da­lje im­pre­siv­na sa 17, o­dno­sno 12 stra­na u mi­nu­tu, za­vi­sno od upo­tre­blje­nih bo­ja. Kva­li­tet gra­fičkih oti­sa­ka je, za je­dnu po­slov­nu ma­ši­nu, pri­lično vi­sok.

ES8451 se mo­že po­ve­za­ti s računa­rom ili pos­to­jećom računar­skom mre­žom pre­ko USB‑a, pa­ra­lel­nog ili LAN pri­ključka, a mo­že ra­di­ti i sa­mos­tal­no ka­da do i­zra­ža­ja do­la­zi o­dlično re­še­na u­prav­ljačka kon­zo­la sa svim ne­op­ho­dnim tas­te­ri­ma i po­većim e­kra­nom ose­tlji­vim na do­dir. Je­di­na, u­slov­no rečeno, ma­na mu je ne­što vi­ši ni­vo bu­ke pri ra­du, ali budući da se uređaji ovog ti­pa sme­šta­ju u na­men­ske pros­to­ri­je gde za­po­sle­ni ne bo­ra­ve du­go, najčešće se to mo­že za­ne­ma­ri­ti.

Do­maći dis­tri­bu­ter OKI‑je­vih štam­pača, kom­pa­ni­ja Ori­gi­nal, po­nu­di­la je ES8451cdtn uz svo­je broj­ne iplus pa­ke­te. Na­ma se naj­vi­še do­pao pa­ket plus C 1500 ko­ji omo­gućava ko­ri­sni­ku da ovaj moćni uređaj do­bi­je za sve­ga 880 ev­ra (bez po­re­za) uz ugo­vor na dve go­di­ne i me­sečni pa­ušal od 135 ev­ra, ko­ji obu­hva­ta po 1.500 od­štam­pa­nih stra­na, mo­no­hro­mat­skih i u bo­ji. Ka­da sa­gle­da­mo po­nuđeno i u­zme­mo u ob­zir to da je re­gu­lar­na ce­na uređaja 2.190 ev­ra bez po­re­za, ko­rist je oči­gle­dna, a na­ša pre­po­ru­ka ne­dvo­smi­sle­na.

Novak Jovanović

(Objavljeno u PC187)

OKI ES8451 cdtn

Tip štampača: laserski

Rezolucija štampača: 1200*600 dpi

Brzina štampe (monohromatski): 34 strane u minutu

Brzina štampe (u boji): 22 strane u minutu

Rezolucija skenera: 600*600 dpi

Brzina skeniranja: 34 strane u minutu

Kapacitet ulaznog magacina: 930 listova

Cena: zavisi od paketa

www.originalgrupa.com

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , ,