PC Press #152 donosi

Naslovna 150 crvena  PC Press broj 152, u prodaji od 29. januara:

Win­dows 7: Dečko ko­ji obećava – Voja Gašić
Bi­li za­do­volj­ni Vis­tom ili ne, očeku­je­mo mno­go od sle­dećeg Win­dows‑a – ver­zi­ja 7 tre­ba da po­kre­ne IT svet una­pred. Za­to smo sa ve­li­kim nes­trplje­njem in­sta­li­ra­li be­ta ver­zi­ju „se­dmi­ce“. Pre­no­si­mo prve utis­ke…

Ne­ma kri­ze za rs do­men – PC Team
Sve brži pris­tup In­ter­ne­tu i lak­ša pro­ce­du­ra re­gis­tra­ci­je RS do­me­na ga­ran­tu­je da ćemo i u te­kućoj go­di­ni vi­de­ti mno­go no­vih sa­drža­ja na domaćem Web‑u. Naj­vi­še očeku­je­mo od saj­to­va ko­ji su, u na­šem 12. ve­li­kom is­tra­ži­va­nju, za­slu­ži­li mar­ki­cu TOP50…

La­ser je uvek u modi – Nebojša Rašković
Mo­no i ko­lor la­ser­ski štam­pači dav­no su o­svo­ji­li trži­šte, ali se stal­no po­ka­zu­je da ima mes­ta za tehnološka una­pređenja i niže cene. Da li se ove go­di­ne ne­što pro­me­ni­lo? Is­pro­ba­li smo 28 mo­de­la iz do­maće po­nu­de…

An­dro­id u mo­bil­nom – Alek­san­dar Pe­tro­vić
HTC G1 telefon koji je stigao pravo iz Amerike doneo je priliku da upozna­mo An­dro­id, Go­o­gle‑ov ope­ra­tiv­ni sis­tem za mo­bil­ne uređaje

Pročitajte i:  Intel će lansirati nove automobilske AI čipove 

AMD Phe­nom II u trci za tron – Mi­loš Sta­men­ko­vić
Da li će upravo promovi­sani AMD Phe­nom II pro­me­ni­ti sta­nje na tro­nu tržišta proceso­ra? Uporedili smo ga sa Intel-ovim šampionima

Sam­sung VP‑D381 – Alek­san­dar Velj­ko­vić
Ku­pi­ti DV ka­me­ru za ma­nje od 150 ev­ra zvuči kao naučna fantastika. Za­to nas je za­in­tri­gi­rao Sam­sung‑ov digitalni kam­korder VP‑D381…

Vek­tor­ska For­mu­la 1 – Bo­jan Sto­ja­no­vić
Il­lus­tra­tor CS4 do­no­si ume­re­na po­bolj­ša­nja, ko­ja uz po­u­zda­nost i pa­žlji­vo o­smi­šlje­ne op­ci­je, obe­zbeđuje trži­šni po­ten­ci­jal ovog pro­gra­ma za na­re­dnih 18 me­se­ci

Go­o­gle Docs – Dra­gan Grbić
On­li­ne do­ku­men­ti? Ni­je vi­še do­volj­no da pre­u­z­me­te svoj do­ku­ment sa ne­kog ser­ve­ra: treba vam mogućnost da ga o­brađuje­te na izvoru. Go­o­gle nu­di re­še­nje po naj­bo­ljoj ce­ni: bes­pla­tno

Rešenja: Ka­ko se skla­di­šte in­for­ma­cije – Bo­jan Jev­tić
Mem­ris­to­r kao če­tvrti ele­ment – Na­de­žda Velj­ko­vić

Review: Pla­net Di­gi­tal Me­dia Cen­ter – Bra­ni­slav Bu­banja
To­tal­na PIXMA­li­za­cija – Ne­boj­ša Ra­ško­vić
Ep­son pro­jek­tori – Ne­ma­nja Ni­ko­lić

PC PIX: Ka­ko iza­bra­ti fo­to­apa­rat? – Alek­san­dar Velj­ko­vić
PC @ home:uređuje Nebojša Rašković

Pročitajte i:  PC Press slavi 29. rođendan!

Softver: Plan­Plus 10 – Alek­san­dar Velj­ko­vić
VMWare Wor­ksta­ti­on 6.5 – Dra­žen Do­tlić
Fi­re­fox 4 – Mar­ko Her­man
Ca­non Uni­flow OM 4.0 – Ne­boj­ša Ra­ško­vić
VI­CO Si­te­Sur­vey – Đorđe Gru­jić
Mi­cro­soft Dre­am­Spark – Alek­san­dar Ra­kić
Si­gurn(ij)e pla­tne kar­tice – Dra­gan La­za­re­vić
ERP ni­je (sa­mo) pro­gram – Dra­gu­tin Alek­san­drić
U­slu­žni pro­grami – Jo­van Bu­la­jić

PC152-sadrzaj

PCPress #152 Editorial PDF

PC Press

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , ,