PC Press 190 u prodaji

IT tržište je prepuno novosti, kao da smo u sred sezone. Pregledali smo detaljnije Samsung televizore serije 8000, Asus Transformer (možda) tablet, oslušnuli šta sve nudi Microsoft u obliku Surface tableta i Office-a u oblaku, Pregledali šta donosi novi InDesign 6.0, a za one koji bi, poput Evropske unije, da napreduju uz štednju, tu su uputstva kako apgrejdovati računar…

PCPress-190-cover

PCPress-190-content_01Up­gra­de: Od ba­be de­voj­ka

I­zbor kom­po­nen­ti ku­ćnog ra­ču­na­ra uvek pred­stav­lja kom­pro­mis i­zme­đu po­tre­ba, afi­ni­te­ta i fi­nan­sij­skih mo­gu­ćnos­ti. Ka­ko da­ni i me­se­ci pro­la­ze, ta­ko ja­ča uve­re­nje ko­ri­sni­ka da bi po­bolj­ša­nje har­dve­ra do­bro do­šlo. Ka­da upgrade ima smi­sla i ka­ko ga spro­ves­ti?

PCPress-190-content_02Mi­cro­soft Sur­fa­ce

Ko­na­čno je iza­šao na pov­rši­nu: o­bjav­lje­ni su de­ta­lji o bri­žlji­vo spre­ma­nom kon­cep­tu ta­ble­ta ko­ji­m se Microsoft u­klju­ču­je u post‑PC eru. Ka­ko će i­zgle­da­ti Surface RT i Surface Pro?

PCPress-190-content_03Ta­ble­te za In­De­sign CS6

InDesign je do­šao na ras­kršće. Ka­ko će se ovaj mo­ćan pro­gram, na­prav­ljen za naj­te­že za­hte­ve i naj­vi­še stan­dar­de gra­fič­kog di­zaj­na i di­gi­tal­ne ti­po­gra­fi­je, pri­la­go­di­ti no­vim me­di­ji­ma u ko­ji­ma glav­nu ulo­gu ima­ju ta­ble­ti i dru­gi mo­bil­ni ure­đa­ji?

Pročitajte i:  PC Press video: Zvuci Balkana u digitalno doba | prof. dr Dimitrije Golemović

PCPress-190-content_04De­vet­ka za o­smi­cu

Ana­li­zi­ra­ju­ći po­nu­du vo­de­ćih pro­i­zvo­đa­ča te­le­vi­zo­ra za 2012. go­di­nu, ne­dav­no smo predstavili mo­de­le ko­ji su po­če­li da se po­jav­lju­ju u pro­dav­ni­ca­ma. U me­đuv­re­me­nu smo de­talj­no tes­ti­ra­li UE46ES8000, 46” mo­del s vrha Samsung‑ove po­nu­de

PCPress-190-content_05Iome­ga StorCenter NAS

NAS ure­đa­ji ume­re­ne ce­ne pos­ta­ju sve in­te­re­san­tni­ji za ma­nje fir­me, ali i za ku­ćne ko­ri­sni­ke. StorCenter px4‑200d do­la­zi iz kom­pa­ni­je Iomega, ko­ja je re­no­me ste­kla na re­še­nji­ma za skla­di­šte­nje ve­li­kih ko­li­či­na po­da­ta­ka

PCPress-190-content_06ASUS TF300T tablet

ASUS je naj­da­lje oti­šao u am­bi­ci­ji da ta­blet pre­tvo­ri u notebook… ili o­brnu­to. Nji­ho­voj se­ri­ji Transformer ta­ble­ta sa tastaturom koja se lako odvaja od ekrana sa­da se pri­dru­žu­je novi, jeftiniji član: TF300T

PCPress-190-content_07O­ffi­ce 365 – vaš li­čni o­blak

Svi pri­ča­ju o cloud‑u ali je za sada ma­lo ko cloud ser­vi­se za­is­ta pro­bao. Microsoft‑ova glav­na cloud u­zda­ni­ca, Office 365, bi­će dos­tu­pna u ju­lu, pa smo kre­ira­li test‑re­še­nje za PC Press na Office 365 plat­for­mi

PCPress-190-content_08Sve­tlo­sna bu­du­ćnost

Luxology modo 601 je kom­ple­tan pro­gram za mo­de­li­ra­nje, tek­stu­ri­ra­nje i ani­ma­ci­ju, u­klju­ču­ju­ći i du­go­oče­ki­va­nu ka­rak­ter‑ani­ma­ci­ju. Da vi­di­mo ka­ko i­zgle­da i kako se uklapa u okruže­nje modernog animatora

Pročitajte i:  PC Press video: Vijetnam, raj za digitalne nomade | Ivana i Goran Babić, Dva ranca beg iz kanca

PCPress-190-content

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , , , , , ,